Zeeburg

Gemeente en bewoners maken samen keuzes voor de woonwijk Zeeburg

Veel ideeën en reacties van bewoners van Zeeburg. De gemeente Noordwijk heeft voor de herinrichting van Zeeburg de samenwerking met de bewoners gezocht.  Dat is op 3 momenten gedaan: 

 1. in april; 
 2. in de zomerperiode;
 3. in november 2021. 

Bewoners krijgen veel ruimte om mee te denken. Er komen veel reacties. Daar zijn we blij mee. De bewoners weten namelijk het meest over de eigen woonomgeving. Wij maken daar graag gebruik van als gemeente. We hebben veel ideeën voor de herinrichting ontvangen. Die voeren we door in de aanpassing van het ontwerp dat in november is gedeeld. 

Het contact met de bewoners

De gemeente heeft ook aan zichzelf eisen gesteld. Alle bewoners die een verzoek of vraag gesteld hebben, kregen binnen 24 uur een persoonlijke reactie  Soms stelden we een aanvullende vraag. We hebben ook gesprekken gevoerd, via de telefoon of persoonlijk. De gemeente is daarnaast een paar keer de wijk ingegaan om samen met bewoners ter plekke na te denken over hoe het gaat worden. 

Een persoonlijke e-mail

Op deze internetpagina geven we jou graag uitgebreid een inhoudelijke reactie op jouw vragen en opmerkingen. Dat doen we door per onderwerp te vertellen wat we met de reacties gaan doen. Ook beantwoorden we vragen die jij stelde. Alle bewoners die een vraag stelden, krijgen ook een persoonlijke e-mail waarin we naar deze informatie verwijzen. 

Specifieke vragen

Sommige bewoners hebben ook een hele specifieke vraag gesteld. Bijvoorbeeld om een boom op een andere plek te plaatsen voor de bereikbaarheid van een oprit. Of voor het verplaatsen van een pad richting de achtertuin. Wij kijken naar al deze specifieke verzoeken en lossen problemen op. In het nieuwe ontwerp dat we in januari delen, kan je dat zien. 

Nieuwe accenten op basis van wat bewoners vertellen

Dit was de 3e ronde waarin we met bewoners in gesprek zijn gegaan. De 1e ronde was in april. Toen hebben we vooral wensen en ideeën opgehaald. De 2e ronde vond deze zomer plaats. We hebben toen schetsen gedeeld en om reacties gevraagd. We zien ook dat mensen die eerder ideeën hebben ingebracht, niet meer reageren. 

In november is er vooral gereageerd door bewoners van Zeeburg die toch nog een verandering wilden. De meeste bewoners die tevreden zijn over het ontwerp hebben in november niet meer gereageerd. Dat komt omdat de meeste van deze reacties inmiddels terug te vinden zijn in het ontwerp. In januari publiceren we het definitieve ontwerp. Ook dan is het nog mogelijk om te reageren.  

Wie denkt er nog meer mee?

Niet alleen bewoners van Zeeburg denken mee. Beheerders en beleidsmedewerkers van de gemeente hebben het ontwerp gezien en getoetst op het beleid van hun vakgebied. Bij het ontwerp zijn onder andere de volgende afdelingen betrokken: 

 • afval;
 • groen;
 • parkeren;
 • openbare verlichting;
 • riolering;
 • verkeer. 

Daarnaast hebben wij contact gehad met veel organisaties buiten de gemeente:

 • brandweer (voor een bereikbaarheidstoets);
 • Meerlanden;
 • Woningstichting Sint Antonius van Padua;
 • KPN glasvezel;
 • adviesbureau Arcadis (voor klimaatadvies);
 • Belangenvereniging NV;
 • Stichting HBNZ;
 • Hoogheemraadschap van Rijnland.

Parkeren

Hoe kies je tussen parkeren en bijvoorbeeld groen?

In april is een representatief onderzoek uitgevoerd in Zeeburg. Daar deden ongeveer 400 mensen aan mee. Uit dat onderzoek werd duidelijk dat 26% van de bewoners groen in de wijk het belangrijkste vindt. 16% vindt parkeren het  belangrijkste. Ook vroegen we hoe vaak mensen niet bij hun huis konden parkeren. Door de antwoorden op deze vragen èn de parkeerdrukmeting is het voorlopige ontwerp voor het nieuwe Zeeburg ontwikkeld. 

Een veranderd klimaat

Daarnaast is het belangrijk om de wijk voor te bereiden op een veranderend klimaat met meer regen en hitte, Afwatering is een belangrijk onderdeel van dit ontwerp. Bomen bieden schaduw en gaan hitte tegen. Pas wanneer bomen wegvallen, merk je het verschil. Dat willen we voorkomen. 

Grotere parkeervakken, die passen bij deze tijd

In het voorlopige ontwerp van november zijn parkeerplaatsen weggevallen. Dit komt omdat de huidige vakken erg smal zijn (2.35 meter). De nieuwe bredere parkeervakken van 2.50 meter passen bij de grotere auto’s in deze  tijd. Nu komt het voor dat 2 auto’s op 3 parkeervakken staan. Dat wordt in het nieuwe ontwerp beter. Ook moeten we rekening houden met de plek van bomen. Alle bomen kappen is niet wat we willen en ook niet wat bewoners van Zeeburg willen. Dat is een lastige puzzel. 

Parkeervakken weer terug in het voorlopig ontwerp

In november hebben bewoners gereageerd op het voorlopige ontwerp en veel reacties gingen over het parkeren. Daarop wordt het plan nu aangepast. We proberen de hoeveelheid parkeervakken die er nu is weer terug te brengen. Dat lukt in sommige delen van Zeeburg beter dan in andere delen. We gaan onderzoeken of er groen kan en moet worden opgeofferd. Hierin zoeken we naar een goede balans. Want te weinig groen is natuurlijk niet wat we willen. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid in Zeeburg.

Hoe is gemeten hoe druk het is met parkeren in Zeeburg? Hoe zit het met parkeernormen?

Een aantal bewoners heeft vragen gesteld over parkeernormen en verwezen naar normen. Bijvoorbeeld van stichting CROW. Deze normen gelden voor nieuwe bouwplannen en ontwikkelingen. Het is niet mogelijk om oude wijken in te richten volgens deze nieuwe normen. Dan zou je huizen moeten afbreken. Daarom hebben we gekozen voor een parkeerdrukmeting. Een parkeerdrukmeting is gebruikelijk bij bestaande wijken. 

Parkeerdrukmeting

In de periode van 4 tot en met 9 maart 2021 is de parkeerdrukmeting uitgevoerd. Er is op verschillende avonden gekeken hoeveel parkeervakken er bezet waren en hoeveel er vrij waren. De metingen zijn op zowel doordeweekse avonden als in het weekend uitgevoerd. Er was in die periode een avondklok waardoor er veel mensen thuis waren tijdens de meting. Bij het ontwerp van november is uitgegaan van gemiddeld 90% parkeerdruk. Dat betekent dat er van de 10 parkeervakken, 1 vrij zou moeten zijn. Het kan zijn dat dit in sommige buurten tot problemen leidt. Dat blijkt ook uit sommige reacties. De gemeente maakt dankbaar gebruik van deze reacties. Zo kunnen we knelpunten in buurten wegnemen door daar meer parkeervakken te maken. 

Meer parkeerplaatsen

In april bleek dat de meeste bewoners van Zeeburg groen belangrijker vinden dan parkeren. In november zagen we toch veel reacties over parkeren. Daarom hebben we in de afgelopen weken per straat opnieuw gekeken naar de balans tussen parkeren en groen. Hierbij hebben we ook de eerdere wens van bewoners om Zeeburg aantrekkelijker en groener te maken meegenomen. We proberen om op hetzelfde aantal parkeervakken uit te komen als er nu zijn in Zeeburg.

Parkeren op eigen terrein

Uit de reacties van bewoners van Zeeburg is duidelijk geworden dat er misverstanden zijn over de verplichting die sommige bewoners hebben om op het eigen terrein te parkeren. Dit zoeken wij uit. Ook zoeken we uit hoe de gemeente hiermee om zal omgaan. We proberen het inpassen van parkeerplaatsen zoveel mogelijk te verbeteren. Het toevoegen van parkeerplaatsen wegen we zorgvuldig af tegen het vergroenen en klimaatbestendig inrichting van Zeeburg. 

Afmeting en inrichting van parkeerplaatsen

De nieuwe parkeervakken zijn ruimer dan de huidige. We houden hierbij de stichting CROW-normen aan. Ook zijn er in het ontwerp van Zeeburg al laadpalen ingetekend. Deze worden al voorbereid voor plaatsing. Pas als er behoefte aan is, wordt de laadpaal geplaatst. Dat betekent dat de meeste van de parkeervakken voorlopig nog voor alle auto’s beschikbaar zijn.

Bestrating en voorzieningen onder de grond

Herinrichting van achterpaden

Onderhoud aan de achterpaden (zogenaamde brandgangen) is een taak van de eigenaren van dat achterpad. Soms is dat de gemeente, soms zijn dat de bewoners en soms de woningstichting. Alleen de achterpaden in beheer van de gemeente nemen we mee in dit project. De gemeente heeft wel gevraagd aan de woningstichting of zij ook onderhoud willen plegen aan de achterpaden. De woningstichting heeft besloten niet mee te  doen met de renovatie. 

Greenbricks, bestrating van parkeervakken

Een aantal bewoners heeft zorgen over de bestrating van de parkeervakken. Voor de bestrating van deze parkeervakken heeft de gemeente gekozen voor een halfopen structuur. Hierdoor zakt het regenwater gemakkelijker in de bodem in plaats van dat dit water wordt afgevoerd via het riool naar de rioolwaterzuivering. Hiermee voorkomen we een dat het riool overstroomt met alle overlast die dit met zich meebrengt. Ook gaat deze bestrating de hittestress tegen. Voor de beloopbaarheid van deze parkeervakken wordt op de loopstroken van de parkeervakken geen open structuur toegepast. 

Glasvezel

De gemeente heeft in het  voorjaar contact gehad met KPN (Glasdraad) voor glasvezel. KPN heeft aangegeven in najaar 2026 te willen starten met verglazing in de kern Noordwijkerhout. Het is niet mogelijk is om deze werkzaamheden naar voren te schuiven. Wel worden er alvast strategische mantelbuizen geplaatst om de overlast in de toekomst tot een minimum te beperken.

Water en riolering

In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn en ingericht op hevige regenbuien. Na de herinrichting van Zeeburg zijn er vanuit de gemeente in de komende 40 – 50 jaar geen grootschalige werkzaamheden meer. Daarom kijken we nu al vooruit om te voldoen aan deze klimaateisen.

Afvoer van regenwater

Op dit moment berekent adviesbureau Arcadis of het ontwerp voldoende rekening houdt met het klimaat van de toekomst. Daarbij gaan we uit van de wijk zoals hij nu is, met het park. Er wordt gekeken naar wateroverlast, droogte, hitte en klimaatverandering. In de wijk ligt nu nog een gemengd rioolstelsel voor rioolwater van huizen en ook voor regenwater. In het voorlopig ontwerp wordt regenwater in delen van de wijk niet via de normale riolering afgevoerd. In plaats daarvan wordt er een zogenaamd hemelwaterriool aangelegd. Deze voert direct af op de sloten in de wijk. Alle straatkolken die het water afvoeren, worden vernieuwd. De kolken worden gereinigd volgens het rioolbeheerplan. In de laatste paar jaar is er minder onderhoud gepleegd aan de kolken in verband met de toekomstige wijkrenovatie. Dat is een tijdelijke situatie.

Groen

Keuze van te planten bomen

Een aantal bewoners stelt vragen over welke bomen geplant worden. Dit in verband met bijvoorbeeld schaduw op zonnepanelen en overlast van bladluis. Of men heeft last van wortels die de bestrating aantasten. In het nieuwe ontwerp krijgen de bomen meer ruimte rondom. Er is daardoor minder last van boomwortels. De grootte van de boom past bij de plaats van de boom: groot waar het kan en kleiner waar dat nodig is. Bij het nieuwe ontwerp wordt ook een beplantingsplan toegevoegd waarin bewoners dat kunnen zien. 

Overigens planten we in het nieuwe ontwerp meer bomen dan dat er gekapt worden. Nog meer bomen planten is niet mogelijk in verband met de boven- en ondergrondse voorzieningen.

Waarom moeten er bomen gekapt worden?

Alle bomen in Zeeburg zijn gecontroleerd. Hieruit kwam naar voren dat veel bomen die er nu nog gezond uitzien toch in een matige conditie zijn. Dit komt vooral omdat deze bomen ondergronds te weinig groeiruimte hebben. Wanneer er vervolgens rondom zo’n boom werkzaamheden plaatsvinden door de wijkrenovatie, overleven deze bomen dat niet. Door nieuwe bomen aan te planten, wordt er ondergronds gewerkt aan meer groeiruimte. Hierdoor blijven ze langer gezond.

Overlast van bladeren of vogelpoep is in de gemeente Noordwijk geen reden om een boom te verwijderen. Wel kan bijvoorbeeld luisgevoeligheid van bomen meegenomen worden in de keuze van nieuwe bomen.  

Onderhoud groen

Een aantal bewoners heeft opmerkingen gemaakt over de staat van onderhoud van het groen. De gemeenteraad heeft vastgesteld hoe vaak het groen onderhouden wordt. Ook stelt de gemeenteraad vast hoeveel budget er is voor het onderhoud van het groen. Er is gekozen voor een functioneel onderhoudsniveau waarbij er op sommige plekken onkruid en kale plekken zijn toegestaan. Op dit moment is er niet voldoende geld beschikbaar voor dit onderhoudsniveau. Wanneer Zeeburg opnieuw ingericht wordt, houden wij rekening met het door de raad vastgestelde onderhoudsniveau. We kiezen voor beplanting die weinig onderhoud nodig heeft. 

Veel bewoners van Zeeburg voelen zich betrokken bij de wijk. Dat blijkt uit de vele reacties die wij gekregen hebben. We zien ook dat buren elkaar gevonden hebben en samen meedenken over hoe Zeeburg eruit kan zien. Wil je openbaar groen adopteren? Neem dan contact op via zeeburg@noordwijk.nl.

Veiligheid en bereikbaarheid

De wijk Zeeburg is 45 jaar oud. Daarom is het niet altijd mogelijk om aan alle nieuwe richtlijnen en de wensen van de bewoners te voldoen. Dat blijft soms een moeilijke afweging en de gemeente is blij dat de bewoners meedenken.

Bereikbaarheid voor hulpdiensten

Wij hebben vragen gekregen over de bereikbaarheid van de straten voor de vuilophaaldienst en hulpdiensten. Het ontwerp is gemaakt op basis van de eisen van de brandweer en vuilophaaldienst. Zij verwachten geen problemen in bereikbaarheid. 

Stoep Groenewege

Sinds de bouw van Zeeburg 45 jaar geleden worden er nieuwe eisen gesteld aan de breedte van een rijbaan. Om daaraan te voldoen zou er aan 1 zijde van de Groenewege een stoep vervallen. Uit de reacties van omwonenden bleek, dat men dat geen goed idee vond. Daarom passen wij het ontwerp hierop aan en is er weer aan allebei de kanten een stoep. Dat betekent wel, dat er niet voldaan wordt aan de gewenste rijbaanbreedte en auto’s elkaar lastiger kunnen passeren. Dit heeft dan weer als voordeel dat er minder snel gereden kan worden.

Algemene verkeersveiligheid

Binnen de gemeente is voldoende verkeerskundige expertise aanwezig om te zorgen voor een veilig ontwerp van Zeeburg. Ook werken we daarbij samen met een ingenieursbureau met veel kennis over de verkeersveiligheid. Ondanks dat het niet gebruikelijk is, worden er op verzoek van bewoners ook verkeersremmende maatregelen aangebracht op woonerven. Een ander verzoek van bewoners, namelijk terugbrengen van een stoep aan de Groenewege gaan we oppakken. Daarnaast hebben bewoners een verzoek gedaan om opnieuw te kijken naar de oversteekplaatsen over de Groenewege. Ook dit pakken we op. 

Speeltuinen en ontmoeten

Ook de speeltuinen, parkjes en perken nemen we mee in de herinrichting van de wijk. Het grote park blijft grotendeels hetzelfde. Maar ook hier is ruimte voor herinrichting met bankjes, speelvoorzieningen en een hondenpark. 

Bijna alle speeltoestellen in Zeeburg zijn aan vervanging toe. De speelplekken worden dan ook gerenoveerd. Hoe het eruit gaat zien wordt ingevuld door middel van zogenaamde ‘blokparticipatie’. Dat betekent, dat er met direct omwonenden overlegd wordt over het speeltuintje bij hen in de buurt. Het klopt dus dat de huidige speeltoestellen niet terugkomen. Je krijgt daarvoor in de plaats nieuwe speeltoestellen die je zelf kan kiezen. Dit geldt overigens ook voor de plaatsing van bankjes of een picknicktafel. Dit proces start medio januari 2022.

Plekken voor afvalcontainers

Er is een aantal verzoeken binnengekomen om de ingetekende plekken voor ondergrondse containers of aanbiedplekken voor rolcontainers voor afval te veranderen. Deze verzoeken worden nu samen met Meerlanden en de afdeling afval van de gemeente zorgvuldig beoordeeld. Hierbij is het vrijkomen van meer parkeergelegenheid een aandachtspunt. 

Ook hebben we het voornemen om de ondergrondse containers door aanleg van groen een zo prettig mogelijk aanzicht te geven. In het nieuwe ontwerp kan je zien wat de uiteindelijke plaats is van deze afvalcontainers.  

Energietransitie

Binnen de gemeente overleggen we op dit moment met verschillende organisaties over hoe de gemeente kan helpen bij de energietransitie naar duurzaam wonen. De gemeenteraad heeft op 21 december 2021 de Transitievisie Warmte gemeente Noordwijk vastgesteld. Hierin staat de route naar 2050 hoe Noordwijk deze transitie gaat aanpakken.

Voor de wijkrenovatie Zeeburg zijn de plannen nog niet concreet genoeg om te kunnen bepalen wat de nieuwe energievorm(en) gaan worden in Zeeburg. Het is daarom dan ook niet mogelijk om nu al rekening te houden met deze transitie. Ook de nutsbedrijven als Liander en Dunea worstelen met de keuze om nu geen investeringen te doen waar we in de nabije toekomst spijt van krijgen, maar om wel het energienet bedrijfszeker en toekomstbestendig te houden.