Over de omgevingswet

De Omgevingswet bundelt regels voor onder meer wonen, ruimte, wegen, milieu en water. De wet gaat over alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

Omdat de wet heel veel regels bundelt, wordt het eenvoudiger om plannen op te stellen te beoordelen. Ook zorgt de wet ervoor dat bij het opstellen van plannen rekening wordt gehouden met de omgeving.

Klein plan? Groot plan? Vergunning aanvragen en de participatie organiseren

Een nieuwe garage bij jouw huis bouwen, een festival organiseren of een appartementencomplex ontwikkelen? Plannenmakers weten dat voor heel veel plannen een vergunning nodig is.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Heb je een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Of wil je weten wat de belangrijkste wijzigingen zijn na 1 januari 2024?

Aan de slag

Wie aan de slag gaat met een plan zorgt dan ook voor een vergunning. Tegenwoordig is het informeren van de buren, buurt of misschien zelfs de hele wijk ook nodig. Iemand die een plan wil uitvoeren, is verantwoordelijk voor participatie. In een aantal gevallen is deze participatie zelfs verplicht.

In alle andere gevallen is participatie niet verplicht, maar wordt dit wel sterk aangeraden, omdat je hierdoor meer kans op steun van de omgeving krijgt.

Participatie Omgevingswet

Een klein plan heeft over het algemeen op minder mensen invloed dan een groot plan. Daarom geldt: hoe groter een plan, hoe belangrijker het is om inwoners te laten deelnemen/participeren.  

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente wensen en beleidsdoelen voor de leefomgeving vast.

Eén digitaal loket

Eén digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen, raadplegen van de geldende regels.

Vragen en antwoorden over de Omgevingswet

Wat wordt er met dit begrip bedoeld?

Het Omgevingsloket bevat diverse begrippen en juridische termen. In het Helpcentrum en op de
website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) zijn begrippenlijsten opgenomen. Meer info op website Omgevingswet Overheid en IPLO.

Hoe kan ik iemand machtigen om namens mij een aanvraag in te dienen?

Als initiatiefnemer kun je een aanvraag in het Omgevingsloket uitbesteden aan een architect,
aannemer of een ander gespecialiseerd bedrijf. Je laat de aanvraag dan maken en indienen door
iemand anders. Dit kan een persoon of organisatie zijn. Daarvoor voeg je in Mijn Omgevingsloket
een deelnemer toe met de rol Gemachtigde. Meer info op website Omgevingswet Overheid en IPLO .

Wat is de beslistermijn onder de Omgevingswet

In de meeste gevallen geldt onder de Omgevingswet de korte voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarmee is de beslistermijn normaalgesproken 8 weken, die na een verplichte kennisgeving met 6 weken kan worden verlengd. Wanneer er een uitgebreide procedure geldt, is de beslistermijn 6 maanden, ook eventueel te verlengen met 6 weken. Lees meer op website IPLO.

Hoe werkt de Vergunningcheck?

Binnen de vergunningscheck loop je een aantal stappen door. Daarbij kies je eerst de juiste locatie. Dit kan een adres zijn, maar je kunt bijvoorbeeld ook zelf de locatie op een kaart tekenen. Vervolgens geef je aan welke werkzaamheden je op de locatie wilt uitvoeren. Op basis daarvan antwoord je een aantal vragen. Je krijgt een advies of je voor dit initiatief een vergunning aan moet vragen, een melding moet doen, informatie moet geven of een ander verzoek moet indienen. Wanneer je direct doorgaat met de aanvraag, worden de gegevens die je in de Vergunningscheck hebt ingevoerd, zoveel mogelijk meegenomen in het aanvraagproces. Meer info op website Omgevingswet Overheid.

Kan ik mijn initiatief eerst met een vergunningsverlener bespreken voordat ik een aanvraag indien?

Voordat je een aanvraag of een melding indient, kun je eerst een omgevingsoverleg aanvragen. Het
omgevingsoverleg is een proces om waarin je plannen met de overheid kunt bespreken. Doorloop
daarbij de stappen om een aanvraag in te dienen. Voor je de aanvraag indient kun je
voor de activiteiten waarvoor het bevoegd gezag een omgevingsoverleg heeft ingesteld, een
omgevingsoverleg aanvragen. Meer info op de website Omgevingswet Overheid.

Aan welke voorwaarden moet een bestand voldoen om dit te kunnen uploaden?

Een bestand mag niet groter zijn dan 250 MB en de naam van het bestand mag alleen de volgende
tekens bevatten: het standaard Nederlands alfabet, cijfers (0-9), een verbindingsstreepje of een
laag streepje. Andere tekens zijn niet toegestaan. Welk type bestand wordt geaccepteerd, kan per
bevoegd gezag verschillen. Neem daarom bij twijfel contact op met de betreffende
overheidsorganisatie. Meer info op de website Omgevingswet Overheid.

Wat is het verschil tussen Regels op de kaart en ruimtelijkeplannen.nl?

Regels op de kaart vervangt Ruimtelijkeplannen.nl. Regels op de kaart is een onderdeel van het Omgevingsloket en is ontwikkeld ter ondersteuning van de Omgevingswet. Met de Omgevingswet worden de wetten voor de leefomgeving samengevoegd en gemoderniseerd. Daaronder valt ook de oude Wet ruimtelijke ordening. Ruimtelijkeplannen.nl bestaat al sinds 2010. Je vindt er bestemmingsplannen, structuurvisies en
algemene regels die zijn gemaakt door gemeenten, provincies en het Rijk. Deze zijn digitaal beschikbaar gesteld vanwege de Wet ruimtelijke ordening. Meer info op de website Omgevingswet Overheid.