Over de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet bundelt regels voor onder meer wonen, ruimte, wegen, milieu en water. De wet gaat over alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

Omdat de wet heel veel regels bundelt, wordt het eenvoudiger om plannen op te stellen te beoordelen. Ook zorgt de wet ervoor dat bij het opstellen van plannen rekening wordt gehouden met de omgeving.

Veranderingen

De Omgevingswet brengt een aantal veranderingen met zich mee, die betrekking hebben op jouw aanvraag en de manier waarop je een aanvraag indient. Je zal vanaf 1 januari 2024 een aanvraag moeten indienen via het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Dienstverlening

De minister van BZK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verwachten een dip in dienstverlening. Dat heeft te maken met het DSO dat nog in ontwikkeling is. Via deze weg proberen we desondanks deze verwachting onze dienstverlening zo goed mogelijk op peil te houden.

Heb je een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente je al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft niets te doen.

Participatie organiseren

Wie aan de slag gaat met een plan zorgt dan ook voor een vergunning. Tegenwoordig is het informeren van de buren, buurt of misschien zelfs de hele wijk ook nodig. Iemand die een plan wil uitvoeren, is verantwoordelijk voor participatie. In een aantal gevallen is deze participatie zelfs verplicht.

In alle andere gevallen is participatie niet verplicht, maar wordt dit wel sterk aangeraden, omdat je hierdoor meer kans op steun van de omgeving krijgt.

Vragen kleine verbouwingen

Voor vragen over kleinere bouwwerken of verbouwingen of ingrepen in jouw tuin, verwijzen we jou graag naar de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).

Ingewikkelde vragen

Voor ingewikkeldere vragen kun je direct contact opnemen met de gemeente. We helpen je graag om jouw nieuwe huis of een nieuw pand volgens de nieuwe regels van de Omgevingswet in orde te maken. Maak een afspraak met ons Initiatievenloket.

1 digitaal loket (DSO)

Jouw plan breng je in op het Digitaal Stelsel Omgevingsloket (DSO), kort weg het Digitale Loket. Dit loket speelt een sleutelrol in de nieuwe situatie en de nieuwe regels van de Omgevingswet.

Participatie Omgevingswet

Een klein plan heeft over het algemeen op minder mensen invloed dan een groot plan. Daarom geldt: hoe groter een plan, hoe belangrijker het is om inwoners te laten deelnemen/participeren.  

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente wensen en beleidsdoelen voor de leefomgeving vast.


Verbeteringen voor het DSO

Zie je verbeteringsmogelijkheden of wil je je ervaringen met het DSO doorgeven? Doe dat dan bij de organisatie die verantwoordelijk is voor het Digitale Loket: het Informatiepunt Leefomgeving.

Vragen en antwoorden over de Omgevingswet

Kan ik mijn initiatief eerst met een vergunningsverlener overleggen voordat ik een aanvraag indien?

Dat kan. Het is in jouw voordeel eerst een conceptverzoek aan te vragen, voordat je een definitieve aanvraag doet voor een omgevingsvergunning. Vooral als het gaat om het bouwen van woningen, milieu, monumenten en ingewikkelde plannen. Je hoeft dan nog niet jouw hele plan volledig klaar te hebben. En je voorkomt daarmee onnodige (hoge) kosten. Meer informatie staat op de website Omgevingswet Overheid.

Aan welke voorwaarden moet een bestand voldoen om dit te kunnen uploaden?

Een bestand mag niet groter zijn dan 250 MB en de naam van het bestand mag alleen de volgende
tekens bevatten: het standaard Nederlands alfabet, cijfers (0-9), een verbindingsstreepje of een
laag streepje. Andere tekens zijn niet toegestaan. Welk type bestand wordt geaccepteerd, kan per
bevoegd gezag verschillen. Neem daarom bij twijfel contact op met de betreffende
overheidsorganisatie. Meer informatie staat op de website Omgevingswet Overheid.

Wat wordt er met dit begrip bedoeld?

Het Omgevingsloket bevat diverse begrippen en juridische termen. In het Helpcentrum en op de
website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) zijn begrippenlijsten opgenomen. Meer info op websites Omgevingswet Overheid en IPLO.

Hoe kan ik iemand machtigen om namens mij een aanvraag in te dienen?

Als initiatiefnemer kun je een aanvraag in het Omgevingsloket uitbesteden aan een architect,
aannemer of een ander gespecialiseerd bedrijf. Je laat de aanvraag dan maken en indienen door
iemand anders. Dit kan een persoon of organisatie zijn. Daarvoor voeg je in Mijn Omgevingsloket
een deelnemer toe met de rol Gemachtigde. Meer info op de websites Omgevingswet Overheid en IPLO .

Wat is het verschil tussen Regels op de kaart en ruimtelijkeplannen.nl?

Regels op de kaart vervangt Ruimtelijkeplannen.nl. Regels op de kaart is een onderdeel van het Omgevingsloket en is ontwikkeld ter ondersteuning van de Omgevingswet. Met de Omgevingswet worden de wetten voor de leefomgeving samengevoegd en gemoderniseerd. Daaronder valt ook de oude Wet ruimtelijke ordening. Ruimtelijkeplannen.nl bestaat al sinds 2010. Je vindt er bestemmingsplannen, structuurvisies en
algemene regels die zijn gemaakt door gemeenten, provincies en het Rijk. Deze zijn digitaal beschikbaar gesteld vanwege de Wet ruimtelijke ordening. Meer info op de website Omgevingswet Overheid.

Hoe werkt de Vergunningcheck?

Binnen de vergunningscheck loop je een aantal stappen door. Daarbij kies je eerst de juiste locatie. Dit kan een adres zijn, maar je kunt bijvoorbeeld ook zelf de locatie op een kaart tekenen. Vervolgens geef je aan welke werkzaamheden je op de locatie wilt uitvoeren. Op basis daarvan antwoord je een aantal vragen. Je krijgt een advies of je voor dit initiatief een vergunning aan moet vragen, een melding moet doen, informatie moet geven of een ander verzoek moet indienen. Wanneer je direct doorgaat met de aanvraag, worden de gegevens die je in de Vergunningscheck hebt ingevoerd, zoveel mogelijk meegenomen in het aanvraagproces. Meer informatie lees je op de website Omgevingswet Overheid.

Wat is de beslistermijn onder de Omgevingswet

In de meeste gevallen geldt onder de Omgevingswet de korte voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarmee is de beslistermijn normaalgesproken 8 weken, die na een verplichte kennisgeving met 6 weken kan worden verlengd. Wanneer er een uitgebreide procedure geldt, is de beslistermijn 6 maanden, ook eventueel te verlengen met 6 weken. Lees meer op de website IPLO.