< Terug naar de vorige pagina

Participatie Omgevingswet

Met elkaar op voor onze buurten, wijken en dorpen 

In de Omgevingswet wordt iedereen verantwoordelijk voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, overheid, bedrijven, maatschappelijke organisatie en inwoners. Natuurlijk is ieder zijn/haar rol net iets anders, maar duidelijk is wel dat we het met elkaar zullen moeten doen. In de Omgevingswet wordt bovendien de mogelijkheid geboden om minder vast te timmeren in strikte regels. In plaats daarvan zullen we afwegingen moeten maken over wat wel en niet gewenst is vanuit een gezamenlijke visie op de omgeving. 

In gesprek

Stel: je hebt een plan. Je wilt bijvoorbeeld een nieuwe garage bij jouw huis bouwen. Of misschien heb je een groter plan, zoals het bouwen van een appartementencomplex. In deze gevallen heb je een vergunning nodig.

De gemeente Noordwijk vindt het belangrijk dat jij als initiatiefnemer (iemand die een plan wil uitvoeren) de omwonenden goed en op tijd betrekt bij jouw plan. Door jouw plan te bespreken en door samen te werken met ‘belanghebbenden’. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld buurtbewoners, ondernemers, bewonersverenigingen, een belangengroep, maatschappelijke organisaties en de gemeente.  

Deelname van belanghebbenden aan een plan noemen we participatie

Door participatie zorg je ervoor dat je in een vroeg stadium alle belangen, meningen, kennis en creativiteit van belanghebbenden kent. Je kunt jouw plan beter maken door bezwaren en goede ideeën met elkaar te bespreken. Zo is er meer kans op steun van de omgeving en minder kans op weerstand.

Niveaus van Participatie?

Een klein plan heeft over het algemeen op minder mensen invloed dan een groot plan. Daarom geldt: hoe groter een plan is, hoe belangrijker het is om inwoners te laten deelnemen/participeren.  

Er zijn 3 niveaus van participatie mogelijk.

  1. Beperkte participatie.
  2. Gemiddelde participatie.
  3. Intensieve participatie.

Handreiking Participatie voor aanvragers van een vergunning

De ‘Handreiking Participatie voor aanvragers van een vergunning‘ (pdf) helpt je om participatie goed op te zetten. In deze handreiking lees je wie je moet betrekken bij jouw plan en wat je moet doen als je een vergunning nodig hebt voor je plan. De handreiking heeft een hulpmiddel waarmee je kunt bekijken wat het effect van jouw project op de omgeving is en hoeveel participatie daarbij wenselijk is. Lees deze goed door.

Niveaus van Participatie

Animatie Participatie

Welke mogelijkheden zijn er voor overheid, inwoners en initiatiefnemers? En welke verplichtingen hebben zij? Deze animatie legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan.