De belangrijkste veranderingen

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar je straks online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt vinden of doorgeven. 
  • De bestemmingsplannen van de gemeente worden overgezet naar 1 omgevingsplan per 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. En het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid. 
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist op jouw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer jouw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat jouw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Meedenken en meedoen

De overheid biedt mensen die wonen en werken in een gebied ruimte om mee te denken over plannen en projecten van de overheid en particulieren zoals ontwikkelaars(participatie). Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld van tevoren meedenken met de overheid en ontwikkelaars over grote en kleine bouwprojecten.

Participatie voorop

Gemeente Noordwijk vindt het belangrijk dat iemand die een plan wil uitvoeren de omwonenden goed en op tijd erbij betrekt. Dat doet de plannenmaker door het plan te bespreken en door samen te werken met mensen of groepen die geraakt worden door het plan. We helpen graag daarmee. Lees de Handreiking Participatie Gemeente Noordwijk maar eens door.

Tot 1 januari 2024

Heb je een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente je al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft niets te doen. Moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. Je moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken tijdig (al dan niet op nader verzoek van de gemeente) zijn aangeleverd.