Verzoek over persoonsgegevens indienen

De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van jou bij. Bijvoorbeeld de gegevens die je moet invullen als je een vergunning aanvraagt. Deze gegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. De gemeente doet dit op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht. Een verzoek over jouw persoonsgegevens doe je bij de gemeente.

Online een verzoek indienen via het formulier AVG rechten van betrokkenen (DigiD)

Rechten

Je hebt een aantal rechten. Daarmee kan je meer inzicht en controle krijgen over jouw persoonsgegevens. Je kan de gemeente vragen om:

 • Jouw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage).
 • Jouw gegevens te verbeteren (recht op rectificatie).
 • Jouw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid).
 • Jouw gegevens minder uitgebreid te verwerken (recht op beperking).
 • Een overzicht van jouw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm.
 • Jouw gegevens over te dragen aan een andere organisatie of een bedrijf (dataportabiliteit).
 • Informatie te geven over organisaties, bedrijven of personen die jouw gegevens hebben ontvangen van de gemeente.
 • Te stoppen met de verwerking van jouw gegevens.
 • Geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. Je kan eisen dat altijd een ambtenaar het besluit neemt of controleert.

De gemeente verwerkt veel van jouw persoonsgegevens omdat dit in de wet staat. Je kan dan niet of maar beperkt gebruikmaken van jouw rechten. Je kan bijvoorbeeld niet vragen om te stoppen met het verwerken van jouw gegevens als de gemeente verplicht is deze gegevens bij te houden.

Je kan de gemeente wel altijd om informatie vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. De gemeente moet je een duidelijk antwoord geven. Wil je jouw persoonsgegevens inzien? Via MijnOverheid kan je al een aantal gegevens bekijken. Hiervoor log je in met DigiD.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval: 

 • Het gaat om persoonsgegevens van:
  • jezelf;
  • een kind jonger dan 16 jaar van wie jij de wettelijk vertegenwoordiger bent.
 • Je mag iemand anders vragen om namens jou een verzoek in te dienen (een gemachtigde).
 • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door de gemeente. Of door organisaties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente.
 • Jouw rechten kunnen beperkt worden als dit in een wettelijke regeling staat. Zo kan je niet vragen om verwijdering van jouw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Aanpak

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je online een verzoek indienen via het formulier AVG rechten van betrokkenen (DigiD).

Als je geen gebruik wilt maken van het online formulier, kan je persoonlijk op afspraak (gratis) langskomen bij onze gemeente om het verzoek te overhandigen. Bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Wij vragen jou om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Dit is noodzakelijk om jouw identiteit op een zorgvuldige manier te kunnen vaststellen. Voor het indienen van het verzoek kan je gebruikmaken van het formulier AVR rechten van betrokkenen (pdf). Dit formulier kan je downloaden, invullen en meenemen naar jouw afspraak.

Let op: wij verzoeken jou om eerst de algemene privacyverklaring te lezen voordat je een verzoek indient over jouw rechten op grond van de AVG.

Afhandeltermijn

De beslissing over een concreet verzoek over jouw persoonsgegevens krijg je binnen 1 maand. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 2 maanden. Als de gemeente de termijn wil verlengen, hoor je dit binnen 1 maand na ontvangst van jouw verzoek. De termijn gaat in nadat je jezelf geïdentificeerd hebt, bijvoorbeeld met jouw DigiD

Heb je om informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens gevraagd? Dan krijg je een antwoord op dit verzoek binnen een redelijke termijn. Dit hangt ervan af of jouw verzoek om informatie complex is.

Bezwaar en beroep

Je kan bezwaar maken tegen de beslissing op jouw verzoek over jouw persoonsgegevens. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

Vind je dat de gemeente geen duidelijk antwoord geeft op jouw verzoek om informatie? Dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Basisregistratie Personen (BRP)

Gemeente Noordwijk houdt persoonsgegevens bij van haar inwoners in de BRP. Bijvoorbeeld wanneer iemand trouwt of verhuist, wordt dit vastgelegd in de BRP. Dit is een wettelijke taak van ons als gemeente. 

Als burger heb je een aantal rechten ten aanzien van jouw gegevens in de BRP. Deze staan niet alleen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar ook in de Wet BRP. Zo kan je de gemeente verzoeken om BRP-gegevens geheim te houden, of om gegevens aan te passen als deze niet kloppen. Daarnaast kan je een kopie van jouw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere jouw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres.
 
Wanneer je een specifiek BRP-verzoek wilt doen, hoef je niet eerst een AVG-verzoek in te dienen. Je kan direct terecht op één van onze BRP-pagina’s. Hiermee kan jouw verzoek sneller worden opgepakt en door het daarvoor aangewezen team worden behandeld. Daarnaast geldt dat een aantal van de AVG-privacyrechten niet voor jouw gegevens in de BRP gelden. 
 
Meer informatie over de BRP en de mogelijkheden die er zijn, vind je op onze pagina Burgerzaken en op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens