Bezwaarschrift indienen

Ben je het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kan je een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Voor het indienen van een zienswijze, een klacht of een bezwaar gemeentelijke belastingen, geldt een andere procedure.

Online bezwaarschrift indienen als natuurlijk persoon (DigiD)    

Online bezwaarschrift indienen als organisatie (eHerkenning)

Waartegen kan ik bezwaar maken?

Je kan bezwaar maken omdat bijvoorbeeld jouw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of je bent het niet eens met de ontheffing die jouw buurman heeft gekregen.

Afwijkende procedure

Een aantal organisaties neemt besluiten namens de gemeente. Ben je het niet eens met deze besluiten? Dan dien je een bezwaarschrift in bij de betreffende organisatie. Op het besluit dat je ontvangt, staat hoe je dit doet. Het gaat om de volgende organisaties:

Het bezwaarschrift

Vermeld in het bezwaarschrift de volgende gegevens:

  • jouw naam en adres;
  • de datum waarop je het bezwaarschrift schrijft;
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen je bezwaar maakt;
  • de reden van bezwaar;
  • jouw handtekening.

Termijn indienen bezwaarschrift

Je maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden. Het gaat dus bijvoorbeeld niet om de bekendmaking in De Noordwijker of het Noordwijkerhouts Weekblad. Ben je te laat met het indienen van jouw bezwaarschrift? Dan behandelen wij dit in principe niet meer.

Afhandeltermijn

Wij nemen jouw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn voorbij is. De gemeente heeft dan 12 weken de tijd. Je krijgt de mogelijkheid om jouw bezwaren mondeling toe te lichten. Dit gebeurt voor een onafhankelijke commissie (commissie bezwaar- en klaagschriften). Deze commissie adviseert de gemeente over de beslissing op bezwaar.

De gemeente mag de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen.

Beroep

Ben je het niet eens bent met de beslissing op jouw bezwaarschrift? Dan kan je in beroep bij de rechtbank.