Zienswijze indienen

Ben je het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente? Of heeft jouw buurman bouwplannen en ben je het daar niet mee eens? Dan kan je jouw mening geven. Deze mening heet een zienswijze. Je kan jouw zienswijze mondeling doorgeven of sturen aan de gemeente.

Alleen ontwerpbesluiten en ontwerpplannen

Je kan alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet zijn goedgekeurd. De gemeente laat via de gemeenteberichten weten dat er nieuwe besluiten of plannen zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen.

De gemeente kan jouw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het besluit of plan te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing. Je krijgt altijd een antwoord op jouw ingediende zienswijze. Je krijgt hierover bericht nadat het besluit is genomen.

Aanpak

Je dient jouw zienswijze in binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit of plan. Dit kan mondeling, per e-mail of brief. De zienswijze moet je sturen aan het bestuursorgaan dat het voorgenomen besluit heeft genomen. Dus het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.

Mondeling

Maak voor een mondelinge zienswijze een afspraak met de gemeente. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden je dan door met een medewerker.

Per e-mail of brief

Mail jouw zienswijze naar gemeente@noordwijk.nl of stuur een brief naar ons. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

  • Jouw naam en adres.
  • Bij voorkeur jouw telefoonnummer.
  • Het besluit of plan waar je het niet mee eens bent. Stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee. Of schrijf het dossiernummer op.
  • Waarom je het niet eens bent met het besluit of plan.
  • De datum waarop je jouw zienswijze schrijft.
  • Jouw handtekening. Bij een e-mail een digitale handtekening of een ingescande en ondertekende zienswijze.
  • Eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening als je namens iemand anders een zienswijze indient.

Bezwaar en beroep

Als je jouw zienswijze te laat indient, wordt deze niet-ontvankelijk verklaard. Is jouw zienswijze niet-ontvankelijk verklaard, (voor een deel) afgewezen of niet naar tevredenheid meegenomen? Dan kan je bezwaar maken of in beroep gaan. Dit hangt af van welk besluit voorligt. Daarover staat meer in de beantwoording die je krijgt.