Privacyverklaring

De gemeente Noordwijk verwerkt persoonsgegevens van u als burger. Het zijn bouwstenen. Nodig voor de uitvoering van haar (wettelijke) taken en verplichtingen. Natuurlijk ook om u van dienst te kunnen zijn. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dit is wettelijk geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe de gemeente Noordwijk omgaat met persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Wij vinden het belangrijk, dat u hier goed van op de hoogte bent en verzoeken u dan ook deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente Noordwijk zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de gemeenteraad.  

Gebruik van persoonsgegevens

De gemeente voert taken uit die direct van belang zijn voor haar burgers en bezoekers. Voor een deel van deze taken en onze wettelijke verplichtingen hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Als u in de gemeente woont, leggen wij uw naam, geboortedatum, woonplaats en burgerservicenummer (BSN) vast in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van onder meer werk, inkomen en jeugdhulp kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens verwerkt zoals financiële, medische en strafrechtelijke gegevens. Ook voor taken zoals fraudebestrijding en handhaving van de openbare orde kan de gemeente persoonsgegevens verwerken.  

Als u een dienst of product wilt aanvragen, contact opneemt met of een bezoek brengt aan de gemeente of de gemeentelijke website, hebben wij veelal uw contactgegevens nodig, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer om u goed van dienst te kunnen zien. Het hangt van de specifieke verwerking af welke persoonsgegevens van welke categorie betrokkenen worden verwerkt en voor welk doel we dat doen.

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt zoals omschreven in de AVG en specifieke wet- en regelgeving, dus op een behoorlijke en rechtmatige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen. Wij verwerken en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening aan u.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens

In de meeste gevallen verstrekt u zelf uw persoonsgegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn. Daarnaast is met de AVG geregeld dat wij in sommige gevallen hiervoor systemen mogen raadplegen. Bijvoorbeeld de BRP of andere informatiesystemen. Soms ontvangen wij persoonsgegevens van andere partijen of wisselen wij gegevens met hen uit.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De gemeente bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Voor de meeste gegevens die de gemeente verwerkt, geldt een specifieke wettelijke bewaartermijn. De gegevens zullen in dit geval na het verstrijken van die bewaartermijn worden verwijderd. Voor de persoonsgegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt, bepaalt de gemeente aan de hand van het soort gegeven en het doel hoe lang het noodzakelijk is de gegevens te bewaren. 

Wie heeft er toegang tot uw gegevens 

De gemeente draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens alleen inzichtelijk zijn voor de medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden of opdracht te kunnen uitvoeren. We beperken de toegang tot persoonsgegevens door autorisaties te verlenen op basis van de rol die deze medewerkers vervullen. 

Delen met anderen

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met anderen. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. In eerste instantie worden de gegevens gedeeld in het kader van de vervulling van de wettelijke taak. Ook kunnen persoonsgegevens worden gedeeld als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of als dit nodig is om te voldoen aan de overeenkomst die u met ons heeft afgesloten.

In het geval een andere organisatie uw persoonsgegevens in opdracht van ons verwerkt, maken wij afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen. Deze afspraken worden vastgelegd in overeenkomsten en voldoen aan wet- en regelgeving. Daarbij maken wij alleen gebruik van derde partijen die voldoende beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De gemeente geeft uw gegevens in principe niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij adequate beveiligings- en privacymaatregelen zijn getroffen.

Beveiliging

Wij doen onze uiterste best om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen. In dat kader hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Deze maatregelen zijn in het gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid opgenomen en voldoen aan de beveiligingsnormen zoals vastgesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten.  

Uw rechten uitoefenen

Als bewoner of belanghebbende heeft u op basis van de AVG diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn bedoeld om u de mogelijkheid te bieden om controle te houden over uw persoonsgegevens. U heeft in ieder geval de volgende rechten:

  • De gemeente informeert over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt (informatieplicht).
  • U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens van u binnen de gemeente worden verwekt (recht op inzage).
  • U heeft het recht om onjuiste gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (recht op rectificatie).
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (recht om vergeten te worden).
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens, indien de verwerking op grond van een publieke taak of het gerechtvaardigd belang plaatsvindt (recht op bezwaar).
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming berust, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken (recht om toestemming in te trekken).

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u online een verzoek indienen via het formulier AVG rechten van betrokkenen (DigiD).

Als u geen gebruik wilt maken van het online formulier, kunt u persoonlijk op afspraak (gratis) langskomen bij onze gemeente om het verzoek te overhandigen. Bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Wij vragen u om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Dit is noodzakelijk om uw identiteit op een zorgvuldige manier te kunnen vaststellen. Voor het indienen van het verzoek kunt u gebruikmaken van het formulier AVR rechten van betrokkenen (pdf). Dit formulier kunt u downloaden, invullen en meenemen naar uw afspraak.

Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat wij niet in alle gevallen gehoor hoeven te geven aan een verzoek. 

Binnen 1 maand nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, zullen wij u hierover informeren. Daarbij geven wij aan of en hoe aan uw verzoek gevolg wordt gegeven en zo niet, waarom niet. Als uw verzoek ingewikkeld is, kan de reactietermijn worden verlengd met 2 maanden. In dat geval wordt binnen 1 maand aan u kenbaar gemaakt binnen welke termijn u reactie kunt verwachten. Het uitoefenen van uw rechten is in principe kosteloos.

Meer informatie

Voor meer weten over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of klachten

Wilt u meer weten over deze privacyverklaring, uw rechten en onze verdere omgang met uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op per e-mail.

Het kan zijn dat u, ondanks onze zorgvuldige aanpak, een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In dat geval kunt u een klacht indienen via de procedure klachtbehandeling van de gemeente. Meer informatie over het indienen van klachten vindt u op onze Klachtenpagina.

Hebben wij uw klacht behandeld en ben je het niet eens met de uitkomst of hoe uw klacht is afgehandeld? Dan kunt u hierover te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven. Dat kan via de website van de Autoriteit persoonsgegevens

Functionaris voor gegevensbescherming

De gemeente Noordwijk heeft een onafhankelijke, interne toezichthouder aangesteld. Deze functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op en adviseert over de bescherming van uw persoonsgegevens. De FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als uw vraag of klacht niet (voldoende) beantwoord is dan kunt u in contact komen met de FG per e-mail.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door gemeente Noordwijk te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Deze pagina wordt doorlopend geactualiseerd.