Hoe doen we het?

Onze dienstverlening sluit aan op de behoefte van onze inwoners en stakeholders

Wij baseren onze dienstverlening op de behoefte van onze inwoners en stakeholders. En sluiten aan op hun belevingswereld.
Wij spelen snel in op trends en ontwikkelingen. Hierbij maken we onder andere gebruik van de beschikbare data. We gaan naar buiten om gericht te onderzoeken wat de wens van de inwoners en stakeholders is. Zo zijn wij als gemeente zichtbaar.
Wij zijn toegankelijk en bieden een beleving, inwoners en stakeholders voelen zich welkom.
Wij leggen proactief verbinding en geven een duidelijke terugkoppeling aan de inwoner of stakeholder. Schriftelijke vragen en verzoeken van inwoners en stakeholders krijgen binnen 3 dagen een reactie. Als een vraag op de verkeerde plek terecht komt dan zorgen we dat het op de juiste plek komt zodat de inwoner antwoord krijgt.
Dienstverlening is van ons allemaal.

Wij zijn partner in overheidsparticipatie

In de samenleving bruist het van ideeën en initiatieven. Veel van deze ideeën en initiatieven starten in de samenleving zonder dat de gemeente betrokken is. Als betrokkenheid van de gemeente gewenst is, sluiten we aan bij deze initiatieven zonder het over te nemen. De politieke agenda bepaalt of we hier actief of passief deelnemen.
We zijn ons bewust van onze rol. Het eigenaarschap ligt altijd bij de initiatiefnemer. Dit betekent ook voor initiatiefnemers een verandering. Zij krijgen meer verantwoordelijkheid. Wij zien de behoefte van onze inwoners als startpunt. Wij zijn nieuwsgierig naar deze behoefte en staan de inwoner hierin bij.
Wij zijn zichtbaar en voor alle inwoners makkelijk benaderbaar. We weten wat er buiten én binnen de organisatie speelt. We houden rekening met de verschillende behoeften van de samenleving en spelen daar op in. Hierin zijn wij meedenkend en hebben een ondersteunende rol voor onze inwoners. Onze inwoners weten dat we altijd openstaan voor vragen, initiatieven en ideeën. Zij weten ons hierin te vinden.

We werken opgavegericht

Met opgavegericht werken richten wij ons op maatschappelijke vraagstukken. Het gaat hierbij om onderwerpen die van invloed zijn op de samenleving, complex zijn en een lange doorlooptijd kennen (3-9 maanden). Op basis van deze vraagstukken maken we een heldere opgave. (Vraagstukken die niet aan deze kenmerken voldoen noemen we projecten of opdrachten).
Voor iedere opgave werken we integraal samen in een multidisciplinair team. We brengen in kaart wie en wat er nodig is om de opgave tot een succes te maken en het beste resultaat te halen. We bundelen onze krachten en kennen elkaars kwaliteiten. Zo versterken we elkaar en gaan we oplossingsgericht te werk.
We hanteren een werkwijze waarbij we elkaar steeds informeren over waar we staan. Of we ondersteuning nodig hebben en wie voor welke stap verantwoordelijk is. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het eindresultaat.

We zijn innovatief

Innovatief werken betekent dat we ons bezighouden met de actualiteit, meegaan met de ontwikkelingen in het vakgebied en openstaan voor veranderingen. Onze aandacht is gericht op de toekomst.
We durven van de gebaande paden af te wijken, te experimenteren en innovatieve concepten te omarmen. Zo laten we zien dat we openstaan voor ideeën en initiatieven om tot de beste oplossingen te komen.

We maken gebruik van de beschikbare data en bepalen welke data er nodig is om tot voorstellen en beleidskeuzes te komen.

We zijn digitaal vaardig en weten de tools en systemen zo te gebruiken dat ze ons ondersteunen in vernieuwing en ontwikkeling. Innoveren is leren. We willen iets doen wat nieuw is en dat vraagt tijd en capaciteit. We geven elkaar de ruimte om te leren en fouten te maken.
We laten ons inspireren door andere gemeenten over hoe zij inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving. Met de kennis die wij opdoen experimenteren wij binnen onze eigen gemeente.
Tot slot zijn we creatief om situaties of problemen vanuit een nieuwe manier op te lossen. Denk hierbij aan het uitproberen van nieuwe werkvormen.

We zijn lerend en zelforganiserend

Een lerende en zelforganiserende organisatie betekent dat we ons bewust zijn van het vergroten van ons leervermogen. Daarnaast zijn onze teams gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat.
Ieder team heeft een duidelijke rolverdeling waarbij we elkaars verantwoordelijkheden kennen. We weten wat we in huis hebben om het beste in elkaar naar boven te halen.
We zijn in staat om onze procesaanpak te bepalen, prestaties te monitoren en/of werkwijzen aan te passen als dat nodig is.

Binnen de teams hebben we persoonlijk leiderschap omdat we eigenaar zijn van wat we doen en hoe we samenwerken. We durven collega’s aan te spreken als afspraken niet worden nagekomen.

We werken tijd- en plaatsonafhankelijk

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken betekent dat we werk doen op het moment en de plek die het beste past. Zo dragen we optimaal bij aan het halen van de doelen. Dit doen we binnen de kaders en afspraken die in de teams zijn gemaakt.

We werken on- en offline samen en worden hierin gefaciliteerd.
We respecteren elkaars agenda. We zorgen ervoor dat in onze agenda inzichtelijk is of, waar en wanneer we werken.

We hebben extra aandacht voor de verbinding binnen het team op zowel sociaal vlak als werkvlak.