Horecabedrijf beginnen

Voordat je een horecabedrijf begint, moet je verschillende vergunningen aanvragen. Zoals een alcoholvergunning, terrasvergunning en een exploitatievergunning. Je hebt een horecabedrijf als je:

 • eten verkoopt;
 • (alcoholische) drank verkoopt;
 • tabak verkoopt;
 • slaapplekken verhuurt in bijvoorbeeld een café, restaurant, snackbar, discotheek of hotel.

Online een exploitatievergunning aanvragen (eHerkenning)

Maak een afspraak

Bij het starten van een horecabedrijf moet je ook een Bibob-procedure volgen. Een medewerker van de gemeente Noordwijk zal jou in deze procedure persoonlijk Bibob-formulieren geven. Het is daarom nodig om een afspraak te maken met een medewerker van het team Vergunning, toezicht en handhaving (VTH). Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij zullen jou dan doorverbinden. Tijdens jouw afspraak kan je ook informatie krijgen over alle andere benodigde vergunningen.

Meer informatie exploitatievergunning

Openbare inrichtingen die gaan beginnen met de exploitatie hebben ook een exploitatievergunning nodig. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heb je een exploitatievergunning nodig.

Exploitatievergunning niet vereist

Openbare inrichtingen die voor 22 december 2020 waren begonnen met de exploitatie hebben geen exploitatievergunning nodig. Openbare inrichtingen hoeven ook geen exploitatievergunning aan te vragen als de openbare inrichting zich bevindt in een:

 • Winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet. Voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit.
 • Zorginstelling.
 • Museum.
 • Bedrijfskantine of -restaurant.

Verlening exploitatievergunning

Je krijgt alleen een exploitatievergunning als de exploitatie (naar het oordeel van de burgemeester):

 • De woon- of leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf niet op ontoelaatbare manier in het nadeel beïnvloedt.
 • De openbare orde niet op ontoelaatbare manier in het nadeel beïnvloedt. 

Weigering exploitatievergunning

De burgemeester kan de exploitatievergunning weigeren als de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met:

 • een geldend bestemmingsplan;
 • de beheersverordening;
 • het exploitatieplan;
 • het voorbereidingsbesluit.

Een exploitatievergunning wordt ook helemaal of gedeeltelijk geweigerd als één of meer van de beoogde exploitanten:

 • onder curatele staat;
 • de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft;
 • in enig opzicht van slecht levensgedrag is zoals bedoeld in de Alcoholwet.
Kosten

Wat zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag?

Aanvraag Prijs
Alcoholvergunning € 350,90
Exploitatievergunning € 350,90
Terrasvergunning € 350,90
Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van jouw (complete, ontvankelijke) aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Je kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.