Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

Als eigenaar van een pand kan je jouw pand in sommige gevallen splitsen. Je moet dan wel voldoen aan de geldende Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2024. Zo kan je een woning ombouwen tot meer appartementen. Ben je dit van plan? Dan moet je een splitsingsvergunning aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders (B&W). De gegevens van de splitsing moet je ook via een notaris in het Kadaster laten registeren.

Beoordeling verzoek tot splitsing

Het college van B&W beoordeelt jouw verzoek tot splitsing. Ook controleert het college van B&W of jouw verzoek voldoet aan de Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2024

Het college van B&W kan een splitsingsvergunning weigeren. Als het belang van het behoud van de schaarse woonruimtevoorraad groter is dan het belang van de aanvrager. Dat kan bijvoorbeeld als een eigenaar een flatgebouw met huurwoningen wil splitsen om de appartementen apart te verkopen. 

Soms moet je ook een omgevingsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld omdat je ook aan de woning gaat (ver)bouwen of als de splitsing niet in het geldende bestemmingsplan past.

Voorwaarden

Je kan een splitsingsvergunning alleen aanvragen als je eigenaar bent van het pand.

Kan je aantonen dat de gesplitste woondelen voldoen aan de eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving? Dan heb je geen omgevingsvergunning nodig. 

Aanpak

Een splitsingsvergunning moet je schriftelijk aanvragen bij het college van B&W. Vermeld in jouw aanvraag het volgende:

  • Jouw naam en adresgegevens.
  • Een specificatie van de werkzaamheden.
  • De gegevens van de locatie.
  • Een splitsingsplan (tekening schaal 1:500 met daarop aangegeven de gewenste splitsing).
  • Een omschrijving van het beoogde gebruik van het gebouw na splitsing. En een omschrijving van de redenen waarom je overgaat tot splitsing.

Het college van B&W kan volgens de Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2024 nog extra gegevens willen hebben. 

In sommige gevallen moet je ook een omgevingsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld omdat je ook aan de woning gaat (ver)bouwen of als de splitsing niet binnen het geldende bestemmingsplan valt.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag betaal je € 359,10.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van jouw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Burgemeester en wethouders moeten binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn moet worden opgeschort. Informatie daarover ontvang je tijdens de behandeling van de aanvraag. 

Je kan bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.