Tijdelijk alcohol schenken (artikel 35 Alcoholwet)

Zwak alcoholische drank is drank met een alcoholpercentage kleiner dan 15%. Schenk je zwak alcoholische drank tijdens een evenement? Dan heb je een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet nodig. De ontheffing kan voor maximaal 12 aaneengesloten dagen verleend worden.

Online ontheffing tijdelijk alcohol schenken aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online ontheffing tijdelijk alcohol schenken aanvragen als bedrijf (eHerkenning)

Voorwaarden

Voor het schenken van zwak alcoholische drank kan de gemeente Noordwijk ontheffing verlenen. Dat is drank met een alcoholpercentage kleiner dan 15%. Is het alcoholpercentage hoger dan 15%? Dan is het sterk alcoholische drank. Een uitzondering op die regel is wijn, inclusief de zuidwijnen (port en sherry). Deze dranken zijn zwak alcoholisch, zelfs als het alcoholpercentage boven de 15% ligt. Voor sterk alcoholische dranken kan de gemeente Noordwijk geen ontheffing velenen.

De gemeente Noordwijk verleent alleen een ontheffing als jij:

  • niet onder curatele staat of uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet bent;
  • niet van slecht gedrag bent en;
  • minimaal 21 jaar oud bent.

De leidinggevende die in de ontheffing staat genoemd, moet altijd aanwezig zijn. Dit moet tijdens de periode waarvoor de ontheffing geldt.

Ontheffing aanvragen

Je vraagt de ontheffing aan met een online formulier:

In de aanvraag vermeld je:

  • waar, wanneer en hoe laat je tijdelijk alcohol wilt schenken;
  • de gegevens van de personen die alcohol gaan schenken;
  • de gegevens van de leidinggevende.

Heb je ook een evenementenvergunning nodig? Dan vraag je de vergunning en ontheffing tegelijk aan.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een ontheffing bedragen € 68,10.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst op jouw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Je kan bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.