Sterke basis voor onderwijs

We vinden het belangrijk dat kinderen goed onderwijs krijgen. Daarnaast zorgen we voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige schoolgebouwen.

Twee schoolboeken en een rugtas

Wat gaan we doen?

Onderwijshuisvesting

We actualiseren ons Integraal Huisvestings Plan (IHP). Hierbij schenken we aandacht aan onder meer: actualiseren leerlingenproces, verduurzaming bouw, wijkfunctie en mogelijke behoefte aan ruimte.

Daarom:

 • We werken een plan uit voor de nieuwbouw van de Noordwijkse School. We kijken hierbij integraal naar de ontwikkeling van het Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)-terrein.
 • Maken we een plan voor het duurzaam opknappen van de schoolgebouwen van De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel.
 • Nemen we een besluit over een definitief ontwerp en het bouwkrediet voor een dependance van De Prinsenhof.

2022

 • We bevorderen taalvaardigheid. Daarvoor hebben we het Taalpact ‘22 opgesteld. Hierin staan afspraken met onze samenwerkingspartners over hoe we werken aan het voorkomen van laaggeletterdheid. Verder hebben we een coördinator voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangesteld. Die verzorgt de toeleiding van VVE-doelgroepkinderen naar de voorschoolse kindercentra.
 • We zorgen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting.

2023

 • Op basis van het huidige Integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs vinden verschillende activiteiten plaats.

Onderwijs

 • We geven uitvoering aan ons lokaal onderwijsbeleid. We maken hierbij verbinding met ons maatschappelijke programma ‘Floreren in Noordwijk. 2022 – 2025’. Het terugdringen van ontwikkelachterstanden en gezond leven krijgen hierin een plek.
 • We geven uitvoering aan ons geactualiseerde beleid ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie 2021 – 2024’.
 • We sturen op de juiste plaatsing van kinderen met een ontwikkelachterstand op voorscholen door inzet van onze coördinator Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit doen we samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • We faciliteren de “warme“ overdracht van leerlingen van het voorschoolse segment naar het primair onderwijs.
 • We versterken de samenwerking tussen het Taalhuis, de bibliotheek, onderwijsaanbieders en maatschappelijke partners in het Taalpact. We actualiseren de actielijnen in het Taalpact.
 • We faciliteren de maatschappelijke diensttijd (MDT) in de Bollenstreek. Dit doen we samen, onder meer met het onderwijs en Welzijnskwartier Noordwijk. We blijven uitvoering geven aan het project ‘Talent’.
 • We continueren onze bijdrage aan de cursus mui zwemmen.
 • We faciliteren de clinics “natte gymnastiek” in de groepen 7 en 8.
 • We continueren onze subsidie voor de inzet van gekwalificeerde vakleerkrachten en schooljudo in het onderwijs.
 • We geven uitvoering aan de Verordening leerlingenvervoer 2019. We sturen hierbij op de kwaliteit van het vervoer en nemen hier de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek in mee.
 • We vergroten zelfredzaamheid van leerlingen in het openbaar vervoer.
 • We gaan (school)verzuim, vroegtijdig schoolverlaten en thuiszitten actief tegen. Dit doen we samen met Regionaal Bureau Leerrecht uit Leiden.
 • We geven uitvoering aan het geactualiseerde convenant ‘Veiligheid in en om school 2023 – 2026’. Dit doen we samen met onder meer het onderwijs en de politie. Hierin ligt een verband met programma 5 Veiligheid. Samen met scholen bestrijden we pestgedrag en drugsgebruik.

Onderwijshuisvesting

 • We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP 2018 – 2033). We zijn hierbij alert op kansen voor de verduurzaming van onderwijsaccommodaties. Wij hebben vijf van de zes van de geplande projecten in het IHP in uitvoering, dan wel in voorbereiding voor uitvoering.