Wonen, afscheid en 5 actuele moties

8 juni 2023, 11:19

De vergadering van de gemeenteraad van Noordwijk op 7 maart 2023 stond vooral in het teken van wonen. De raad nam daarnaast ook afscheid van raadadviseur en plaatsvervangend griffier Jan Jaspers, en de raad behandelde 5 politieke moties.

Lovende woorden

De voorzitter van de werkgeverscommissie, Hans Knapp, sprak de vertrekkende raadadviseur en plaatsvervangend griffier Jan Jaspers uitgebreid toe. Jan Jaspers werkte sinds december 2018 (net voor de fusie) voor de griffie van de gemeenteraad van Noordwijk. 

Hij gaat werken voor de griffie van de gemeente Staphorst, veel dichter bij de Hardenberg waar Jan inmiddels woont. Hans Knapp schetste de carrière van Jan Jaspers, zijn grote betrokkenheid zowel bij de raad en de collega’s als in zijn privé leven . 

Wonen

De raad discussieerde over de inspraakreactie op de concept Regionale Woonagenda en de concept Regionale Huisvestingsverordening 2023. In de Regionale Woonagenda hebben gemeenten van het samenwerkingsverband Holland Rijnland afspraken gemaakt over hoeveel woningen ze bouwen, waar deze woningen worden gebouwd, wat voor woningen dat zijn en voor wie deze woningen beschikbaar komen. In de concept Regionale Huisvestingsverordening maken de gemeenten afspraken over de verdeling van sociale huurwoningen. 

Gemeenten zijn gevraagd in een inspraakreactie hun mening te geven op de concept stukken. Verschillende fracties deden in totaal 3 wijzigingsvoorstellen (amendementen) om de reactie van de gemeente Noordwijk aan te passen. 

  • De raad verwierp met 4 stemmen voor en 21 tegen het amendement van de PvdA en GroenLinks. In het amendement vroegen de fracties de alinea over gevolgen van het niet overnemen van de inspraakreactie uit de reactie te verwijderen.
  • De raad nam met 20 stemmen voor en 5 tegen het amendement van de PvdA en PUUR aan dat voorstelde aan de reactie de woorden ‘betaalbare woningen’ toe te voegen.
  • Ook stemde de raad in met het amendement van het CDA met de VVD en NZLokaal waarin de fracties onder andere voorstellen terughoudend te zijn bij buiten stedelijke woningbouwlocaties. De stemming voor dit amendement was 19 stemmen voor en 6 tegen. 

Daarna stemden 21 raadsleden voor het gewijzigde raadsvoorstel en 4 tegen. 

Buitengebied

De gemeenteraad sprak ook over de motie die D66, de PvdA en NZLokaal indienden bij het oorspronkelijk als hamerstuk geagendeerde raadsvoorstel Bestemmingsplan ‘Buitengebied Noordwijkerhout, 2e herziening’. In de motie roepen de fracties het college op de wijzigingsregels te evalueren, waar nodig te herzien en de wijzigingsregels transparanter te presenteren. Ze vroegen ook voorlopig nieuwe omzettingsaanvragen naar burger- of plattelandswoning en besluiten daarover afzonderlijk aan de raad voor te leggen met onderbouwing. Het college adviseerde positief over de motie. De raad stemde daarop in met het raadsvoorstel met 23 stemmen voor en 2 tegen. De motie werd aangenomen met 18 stemmen voor en 7 tegen. 

Actuele moties

  • Het CDA en GroenLinks dienden een actuele motie in die onder andere het college opriep het duurzaam (ver)bouwen en de energiebesparing voor monumenten meer mogelijk te maken en te vergemakkelijken. Deze motie werd door de raad unaniem, met 25 stemmen, aangenomen.
  • De actuele motie over paardenweitjes van de Partij voor de Inwoners en PUUR zorgde voor veel discussie. In de motie verzoeken de fracties het college met de andere gemeenten in het ISG-samenwerkingsverband afspraken te maken over gelijk beleid voor ‘niet meer doelmatig te gebruiken bollengrond’ en multi-gebruik van zogenoemde overhoeken. Ze vragen ook meteen te stoppen met de handhaving totdat de uitkomsten van het overleg met de ISG-gemeenten en het onderzoek zijn besproken met de raad. 
  • Na onderlinge afstemming tijdens schorsingen werd de motie aangepast tot een verzoek om de handhaving op paardenweitjes en moestuinen tot 1500m2 per direct op te schorten tot de uitkomsten van de herziening van het ISG-beleid bekend zijn. De gewijzigde actuele motie werd daarna aangenomen met 16 stemmen voor en 9 tegen.
  • Het CDA verzocht in een actuele motie het college de raad meer inzicht te bieden in onder andere de vraag naar en inschrijvingen op sociale woningbouw. Deze actuele motie werd gewijzigd en vervolgens aangenomen met 14 stemmen voor en 11 tegen.
  • De fracties van PUUR en GroenLinks vroegen het college in een actuele motie 1 euro per inwoner te doneren aan de Giro555 campagne. Deze motie haalde het niet, 4 raadsleden stemden voor en 21 tegen. 
  • De raad verwierp met 8 stemmen voor en 17 tegen de actuele motie van de PvdA over de Benchmark formatie. In deze motie verzocht de fractie onder andere de Benchmark formatie in een commissievergadering te bespreken.

Terugkijken

U kunt de raadsvergadering online terugkijken. 

Zoekt u de inbreng van een raadslid? 

Bij de bespreekpunten in de agenda op de site staan de sprekers. Als u klikt op een naam in de sprekerslijst start de video bij de betreffende spreker.