Schepje er bovenop voor lokaal maatwerk

21 juni 2023, 12:37

In afwachting van de nieuwe wet Versterking Regie Volkshuisvesting, doet gemeente Noordwijk het maximale om zo veel mogelijk lokaal maatwerk voor elkaar te krijgen binnen de mogelijkheden van de huidige en nieuwe Regionale Huisvestingsverordening 2024. Dat blijkt uit de inspraakreactie die de gemeente indiende bij Holland Rijnland.

Niet overgenomen

Holland Rijnland heeft de inspraakreactie van de gemeente Noordwijk niet overgenomen. De voorgestelde wijziging komt niet in de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening 2024. In de inspraakreactie stelt Gemeente Noordwijk voor om te anticiperen op een nieuw wetsartikel dat over de verruiming van lokaal maatwerk gaat: bij maximaal 50% van bestaande en nieuwe woningen voorrang te kunnen geven aan specifieke doelgroepen.

Ruimte maximaal benutten

In afwachting van het nieuwe wetsvoorstel gebruikt het gemeentebestuur nu al die ruimte om diverse doelgroepen voorrang te kunnen geven op de overspannen woningmarkt. Daar komt ook nog eens bij dat met de Noordwijkse inspraakreactie een latere aanpassing van de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening 2024 niet nodig is. De verordening is dan immers al aangepast aan de nieuwe wet.

Accent op wat nog wel mag

De nieuwe Regionale Huisvestingsverordening 2024 treedt per 1 januari 2024 inwerking en moet dan weer snel aangepast worden op de nieuwe wet. De verwachting is dat de nieuwe wet in 2024 in werking treedt.

Nu de inspraakreactie van Noordwijk niet is overgenomen gaat het om wat er wel mag volgens de regels: 25% lokaal maatwerk voor specifieke subregionale en lokale volkshuisvestelijke knelpunten.

Blijven doorzoeken

In de Noordwijkse inspraakreactie heeft de gemeente opgenomen dat als de inspraakreactie van de gemeente Noordwijk niet wordt overgenomen, de gemeente zich beraadt over de nader te nemen maatregelen zodat de gemeente Noordwijk het lokaal maatwerk zo optimaal mogelijk voor diverse doelgroepen en inwoners en starters op de Noordwijkse woningmarkt kan toepassen.

Noordwijk’s belang

Voor de gemeente Noordwijk staat voorop dat het maximaal toepassen van lokaal maatwerk moet worden ingezet ten behoeve van specifieke doelgroepen waarmee doorstroming in de schaarste sociale en middendure huurwoningvoorraad op de Noordwijkse woningmarkt teweeg kan worden gebracht.