Regionale aanpak duurzame opvang vluchtelingen

24 maart 2023, 14:42

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Asielwet (‘spreidingswet’) heeft de regio Holland Rijnland samen met de regio Midden Holland het initiatief genomen om een regionale invulling te geven aan een duurzame aanpak asielopvang. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk onderschrijft het uitgangspunt van gezamenlijk optrekken in de regio, maar wil niet voorbij gaan aan de lokale wensen en hecht belang aan het volgen van de democratische lijn.

Huidige situatie

De gemeente Noordwijk heeft op dit moment geen (nood)opvangplekken voor asielzoekers. Wel worden er in de gemeente statushouders opgevangen en vangen we Oekraïense vluchtelingen op in noodlocaties en in de particuliere sector. Daarnaast worden er in de gemeente Noordwijk veel internationaal werkers en/of arbeidsmigranten gehuisvest.

Ruimte

Uiteraard ligt er in het gemeentebeleid ook een duidelijke focus op het creëren van meer woningen voor onze woningzoekende inwoners. De vraag om huisvesting en opvang van de verschillende groepen inwoners, asielzoekers en andere migrantenstromen ziet de gemeente Noordwijk in samenhang met elkaar. De grote vraag die er ligt geeft niet alleen druk op ruimtes en woningen, maar ook op de gezondheidszorg, het onderwijs en andere levensvoorzieningen. Kortom elke gemeente, dus ook Noordwijk, kampt met uitdagingen op meerdere fronten.

Samenwerking en transparantie

Het college van Noordwijk vindt het zeker belangrijk om op dit complexe en gevoelige onderwerp regionaal samen te werken. Maar ook hecht het college in dit proces grote waarde aan de lokale wensen, transparante communicatie en het volgen van de democratische lijn.

Lokale randvoorwaarden

Holland Rijnland en Midden Holland wil met de 18 gemeenten in hun gebied de mogelijkheden verkennen en invulling geven aan de langdurige (duurzame) opvang van asielzoekers. Door het realiseren van meer permanente opvangplekken, die ten minste 5 jaar beschikbaar moeten zijn. Het college van de gemeente Noordwijk heeft bij meerderheid besloten akkoord te gaan met het door de regio opgestelde raadsvoorstel, mits voldaan wordt aan aangepaste beslispunten en de lokale voorwaarden. Het gaat hier onder meer om financiële compensatie, afstemming over de te plaatsen doelgroepen en planologische medewerking vanuit de provincie Zuid-Holland en het Rijk. Ook blijft het college onverdeeld tegenstander van een AZC in Noordwijk.

Raadsvergadering

Over het voorstel en de lokale aanpassingen en voorwaarden gaat het college met de gemeenteraad in gesprek tijdens de raadsvergadering van 18 april 2023.

Aanvulling 24 maart 2023

  • De vergadering van de commissie Ruimte op donderdag 6 april 2023, waarin het voorstel over de regionale opvang beeldvormend wordt behandeld. De raad gaat dan met het college in gesprek en haalt informatie op.  
  • Tijdens de Uitloopavond op dinsdag 11 april 2023 volgt de meningsvormende behandeling van het voorstel. De commissieleden bereiden dan de besluitvorming voor en de leden stellen het college politieke vragen over het raadsvoorstel.
  • De raad neemt tenslotte tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 18 april 2023 een besluit over het voorstel van het college.