Raadscolumn Erica Renkema (Partij voor de Inwoners): WE WILLEN BOUWEN

30 mei 2023, 14:25

Inmiddels hebben wij als nieuwe lokale partij het eerste jaar ‘op het pluche’ erop zitten. Deze ervaring leert ons dat processen lang duren. Onze partij bestaat veelal uit zelfstandig ondernemers en als ondernemer ben je gewend de zaken die aanpassing c.q. vernieuwing behoeven op te pakken met een zo goed mogelijk resultaat en binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek.

In de gemeenteraad werkt dat uiteraard anders. Je hebt te maken met andere partijen die weliswaar het beste voor hebben met ons dorp en de inwoners, maar heel anders kunnen denken over bepaalde zaken en dat komt de besluitvaardigheid niet ten goede. Echter, dat is democratie. 

Daarnaast hebben we ook te maken met regels vanuit de overheid. Ook deze regels kunnen een obstakel vormen zoals we nu bijvoorbeeld zien in de woningbouw met de stikstofregels. De Wet stikstofreductie en natuurverbetering moet ervoor zorgen dat in 2030 minimaal 50% van delen van beschermde Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau hebben. Het proces van nieuwbouw kon doorgaans al 10 tot 15 jaar voorbereiding vergen. Deze termijnen gaan alleen nog maar oplopen de komende jaren. 

De Partij voor de Inwoners wil graag flexwoningen realiseren zodat jonge mensen kunnen uitvliegen en aan hun zelfstandige leven kunnen beginnen. Diverse plekken binnen onze gemeente lenen zich daar voor, en het laten leveren en plaatsen zou in betrekkelijk weinig tijd gerealiseerd kunnen worden. Daar zullen we de komende tijd de nodige inspanningen voor leveren.