Raad neemt extra tijd voor besluiten over De Boender en Achmea

18 maart 2024, 14:06

Tijdens de raadsvergadering van 14 maart koos de gemeenteraad van Noordwijk ervoor nog geen besluiten te nemen over de raadsvoorstellen over De Boender en de woningbouw op het Achmea-terrein. De raad wil graag eerst meer informatie en verwijst de voorstellen terug naar de commissie.

De gemeenteraad nam verder besluiten over 8 actuele moties en deed diverse benoemingen.

Van de agenda afgevoerd

Bij de vaststelling van de vergadering stemde de raad in twee ordevoorstellen om de agenda van de raad aan te passen. De Partij voor de Inwoners stelde voor het agendapunt over de Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen ‘De Boender 7 en 10 Noordwijk’ van de agenda van de raadsvergadering te halen. Omdat nog informatie ontbreekt ziet de fractie graag dat het dossier opnieuw wordt geagendeerd in een commissievergadering. Het ordevoorstel werd door de raad aangenomen met 15 stemmen voor en 12 tegen.
De VVD diende met NZLokaal, MetLEF en GroenLinks een ordevoorstel in om ook over het agendapunt over het vaststellen van het bestemmingsplan Van de Mortelstraat-Gooweg en het beeldkwaliteitsplan voor de Zilveren Kruis-locatie in deze raadsvergadering geen besluit te nemen. De fracties hebben nog zorgen over de parkeerdruk op de omliggende gebieden en de verkeersveiligheid op de kruising met de Gooweg. Zij stellen voor binnen 6 weken een second opinion over de zorgen te krijgen en het dossier opnieuw via de agendacommissie in een commissievergadering te agenderen.
De portefeuillehouder bracht in dat het voorstel al uitgebreid in de commissievergaderingen is besproken en voldoet aan de kaders die de raad had meegegeven. De wethouder waarschuwde de raad verder voor de gevolgen van de vertraging voor het bouwplan en het totaal aantal te bouwen sociale woningen binnen de gemeente. Ook dit ordevoorstel werd aangenomen, met 16 stemmen voor en 11 tegen.

Benoemingen

Raadslid Charlotte Meiland van GroenLinks werd benoemd tot raadscommissievoorzitter. Zij was tot nu toe plaatsvervangend voorzitter. Max Uphoff, raadslid voor het CDA, is benoemd tot lid van de werkgeverscommissie.
Alle voorzitters van de 11 fracties in de Noordwijkse raad zijn benoemd tot lid van de vertrouwenscommissie. Drie leden uit die commissie zullen de reguliere klankbordgroep gesprekken met de burgemeester voeren.
Uit de raad zijn 6 raads- en commissieleden benoemd tot lid van de begeleidingscommissie Rekenkamer Noordwijk. De leden zijn: Winnie Tao (commissielid NZLokaal), Jordi Zwart (commissielid PvdA), Cynthia Maan (commissielid GroenLinks), Ivar Krüse (raadslid Partij voor de Inwoners), Karel van Herwaarden (raadslid D66) en Desirée van Paridon (raadslid VVD). De Rekenkamer is een adviesorgaan van de raad.

Actuele moties

  • MetLEF bracht een motie van treurnis in vanwege de in hun ogen slechte communicatie van de gemeente met de omwonenden en betrokkenen rond de huisvesting van Oekraïense ontheemden aan de Schipppersvaartweg. In de motie riep de fractie het college onder andere op inwoners en raad altijd met open vizier te betrekken, tijdig te informeren en te laten participeren in (raads)voorstellen en besluiten. De motie werd door de raad verworpen met 9 stemmen voor en 18 tegen.
  • De gemeenteraad ging met 12 stemmen voor en 15 tegen niet akkoord met de actuele motie van het CDA. In die motie riep de fractie op dat de ontwikkelaar van het ‘Gat van Palace’ de gemeente een bankgarantie verstrekt per sociale woning.
  • De actuele motie van het CDA en de Partij voor de Inwoners over borging van de sociale woningbouw ‘Gat van Palace’ werd ruim aangenomen, met 21 stemmen voor en 6 tegen. In deze motie riepen de fracties het college op vooraf met de ontwikkelaar van het ‘Gat van Palace’ afspraken te maken over de locatie en de planning van de bouw van de sociale woningen.
  • De PvdA diende een actuele motie in die het college oproept op het moment dat het bestemmingsplan correctie Zeewaardig ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd, tegelijkertijd duidelijkheid te geven en zorg te dragen voor garanties over de realisatie van het aandeel sociale en middeldure woningen. De raad ging niet akkoord met deze motie, 13 leden stemden voor en 14 tegen.
  • De actuele motie van de Partij voor de Inwoners waarin ze het college oproepen plastic vuilniszakken vaker op te halen en de centrale containers vaker te legen, werd verworpen met 11 stemmen voor en 16 tegen.
  • De fractie van PUUR trok de actuele motie over de implementatie van een omnichannel-benadering in het contact tussen burgers, ondernemers en gemeente in, nadat de portefeuillehouder toezegde binnenkort het onderwerp naar de commissievergadering te brengen.
  • De actuele motie van het CDA met de Lijst de Moor, PUUR en de VVD over het hondenpoepvrij maken van het veld voor de Nieuwe School werd unaniem door de raad aangenomen. Leerlingen van de Nieuwe School dienden dit voorstel eerder in bij de Kinderraad in, met deze motie roepen de fracties het college op het voorstel alsnog te realiseren.
  • De Lijst Salman Noorwijk diende een actuele motie in waarin ze het college verzoeken bij de Tweede Kamer en het Kabinet onder de aandacht te brengen dat de invulling van de Spreidingswet niet inpasbaar is binnen de gemeente Noordwijk. Deze motie werd door de raad verworpen met 6 stemmen voor en 21 tegen.
  • De actuele motie van de Partij voor de Inwoners met het CDA en NZLokaal over een voorrangsregeling voor eigen inwoners bij nieuwbouwwoningen werd door de raad aangenomen met 21 stemmen voor en 6 tegen.

Terugkijken

Je kunt de raadsvergadering online terugkijken. Zoek je de inbreng van een raadslid? Bij de bespreekpunten in de agenda op de site staan de sprekers. Als je klikt op een naam in de sprekerslijst start de opname bij de betreffende spreker. Op deze webpagina vind je ook alle stukken en de uitslagen van de digitale stemmingen.