Perspectiefnota 2025-2028

14 juni 2024, 12:33

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 11 juni de Perspectiefnota 2025-2028 vastgesteld. Een pakket voorstellen om tegenvallers goed op te vangen en om de komende jaren goede dingen te blijven doen voor inwoners en ondernemers.

Een nota die zaken in perspectief stelt

De perspectiefnota geeft inzicht hoe de financiële positie van de gemeente zich de komende jaren ontwikkelt. Het stuk zet die ontwikkelingen in perspectief. Ook bevat het stuk voorstellen aan de gemeenteraad hoe de gemeente het beste kan omgaan met de toekomstige financiële situatie. De perspectiefnota maakt deel uit van de manier waarop de gemeente verantwoordelijkheid aflegt hoe het omgaat met de financiën. Net zoals de gemeente dat doet met de begroting, de jaarrekening en de voorjaar- en najaarsnota.

Waar de gemeente vanaf nu al rekening mee moet houden 

Een paar zaken bepalen de komende jaren de financiële situatie van de gemeente Noordwijk. De gemeente moet er nu al rekening mee houden dat er minder geld vanuit het Rijk binnenkomt. Ook merkt de gemeente, dat bij de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente meedoet de lonen en kosten zijn gestegen. Ook zijn er oplopende kosten voor jeugdzorg en de Wmo. De financiële vooruitzichten voor de komende jaren zijn daardoor minder positief.

Tegenvallers opvangen

Het college is erin geslaagd om in de perspectiefnota goed aan te geven hoe de gemeente het beste de financiële tegenvallers kan opvangen en hoe er desondanks financiële ruimte is voor investeringen. Het college stelde een pakket voorstellen samen om te bezuinigen, om meer geld binnen te halen en om mooie dingen te doen voor de inwoners en de ondernemers. In de bijlagen die bij de perspectiefnota zitten, zijn deze voorstellen beschreven. Met dit pakket aan beleidsvoorstellen en maatregelen zorgt het college ervoor, dat gemeente Noordwijk financieel gezond blijft en haar ambities kan waarmaken.

Voorstellen

De perspectiefnota gaat over ‘te nemen maatregelen’. Een toelichting.

Maatregelen zonder noemenswaardig effect op samenleving

Er zijn maatregelen die zonder noemenswaardig effect op de samenleving doorgevoerd kunnen worden. Het gaat dan om maatregelen waarbij budgetten naar beneden worden bijgesteld omdat deze budgetten in werkelijkheid lager uitpakken dan begroot.

Maatregelen die doorgevoerd kunnen worden maar raad gevolgen van moet aanvaarden

Daarnaast zijn er maatregelen die doorgevoerd kunnen worden maar waarbij wel geldt dat de gemeenteraad de gevolgen ervan moet aanvaarden. Het gaat dan om het naar beneden bijstellen van bijvoorbeeld het onderhoudsniveau van groen of het schoonhouden van straten en pleinen. Dat blijft dan wel op een goed niveau, maar de gemeente geeft er wat minder aan uit. Ook is er een voorstel om de komende jaren goed te kijken naar de subsidies die de gemeente uitgeeft. Dit betreft op dit moment ongeveer € 10.000.000,- per jaar.

Maatregelen voor nieuw beleid

Tot slot gaat de perspectiefnota over ‘te nemen maatregelen voor nieuw beleid’. Er is daarbij goed inzichtelijk gemaakt wat deze maatregelen de komende jaren kosten. Aan de gemeenteraad de keuze of deze maatregelen genomen worden.

Goede basis voor de discussie in de gemeenteraad

Wethouder Financiën Roberto ter Hark: “Ons college heeft een afgewogen perspectiefnota vastgesteld. Dit vormt de basis voor een goede discussie in onze gemeenteraad over de te nemen maatregelen, waarbij het aan de gemeenteraad is om met elkaar in gesprek te gaan over welke beleidskeuzen de gemeenteraad wil maken. We zijn veerkrachtig genoeg om enerzijds de nieuwe financiële situatie te dragen, en anderzijds met elkaar ruimte te maken om mooie dingen te blijven doen voor onze inwoners en ondernemers.”

Doorkijkje

Wethouder Financiën Roberto ter Hark en de financieel adviseurs geven 18 juni 2024 tijdens de inloopavond voor de raads- en commissieleden een toelichting op het financiële meerjarenperspectief en de voorstellen. De behandeling van de Perspectiefnota 2025-2028 in de gemeenteraad staat gepland op 9 juli 2024.

Basis voor de Programmabegroting

Een vastgestelde Perspectiefnota 2025-2028 vormt vervolgens de basis voor de op te stellen Programmabegroting 2025-2028 die richting het najaar van 2024 aan de raad zal worden aangeboden.

Meer lezen

Benieuwd naar de het pakket bezuinigingsvoorstellen dat het college voorlegt aan de gemeenteraad? Bekijk de Perspectiefnota 2025 en kijk wat er bij het betreffende begrotingshoofdstuk vermeld staat. Ook de bijlages zijn interessant.