Gemeente Noordwijk stelt voorwaarden ten aanzien van tijdelijke noodplekken jonge asielzoekers

26 september 2023, 15:57

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA hebben afgelopen week meerdere malen een dringend beroep gedaan op de gemeente Noordwijk om tijdelijke noodopvang plekken te creëren voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Dit om de groeiende druk in het asielzoekerscentrum in Ter Apel te verlichten. Het college van burgemeester en wethouders heeft voorwaarden vastgesteld, waaronder maximaal 40 tijdelijke noodopvangplaatsen voor asielzoekers tot 18 jaar voor een eenmalige periode van 4 maanden.

Voorwaarden gemeente

De gemeente hecht grote waarde aan een zorgvuldig en transparant proces en de daarbij behorende communicatie richting gemeenteraad en haar inwoners en ondernemers. Vandaag heeft het college haar voorwaarden vastgesteld en kenbaar gemaakt aan haar raadsleden via een raadsinformatiebrief. Daarnaast heeft het college het COA op de hoogte gesteld van de gemeentelijke voorwaarden rondom tijdelijke noodopvang. Het is nu aan het COA om onder deze voorwaarden afspraken te maken met de beoogde locatie.

Fletcher Hotel De Witte Raaf mogelijke locatie

Op landelijk niveau maakt het COA afspraken met diverse hotelketens, waaronder ook Fletcher. Het COA zorgt daarbij voor de professionele begeleiding voor de jongeren, inclusief dagbesteding, veiligheid en gedragsregels. Het COA had vooruitlopend op het collegebesluit en de voorwaarden van de gemeente al voorbereidingen met Fletcher Hotel De Witte Raaf getroffen. Mochten COA en Fletcher De Witte Raaf overeenstemming bereiken dan organiseren zij een informatievond voor omwonenden en omliggende bedrijven.

Achtergrond asielopvang in Noordwijk

De gemeente Noordwijk biedt op dit moment onderdak aan statushouders, ook vangen we Oekraïense vluchtelingen op in tijdelijke locaties en in de particuliere sector. Bovendien herbergen we in Noordwijk veel internationale werknemers en arbeidsmigranten. De behoefte aan huisvesting en opvang wordt door de gemeente Noordwijk gezien als een samenhangend vraagstuk. Om te voorkomen dat de bestaande druk op onze woningen maar ook op onze zorg, onderwijs en andere essentiële voorzieningen wordt verhoogd, heeft het college de nieuwe voorwaarden opgesteld. Tevens sluiten we aan op het bestaande beleid dat geldt voor alle verblijfsaccommodaties.