Afscheid, benoemingen en besluiten

20 april 2023, 14:15

De gemeenteraadsvergadering van 18 april 2023 stond in het teken van afscheid nemen, benoemingen, 2 raadsvoorstellen en 3 actuele moties.

Gentle Agreement

Voorafgaand aan de vergadering nam burgemeester Wendy Verkleij als voorzitter van de raad het ‘Gentle Agreement’ in ontvangst uit handen van Max Uphoff, namens de stuurgroep van raads- en commissieleden. In het Gentle Agreement maken raadsleden afspraken over hoe ze onder andere omgaan met persoonlijk belang en met elkaar. Deze afspraken vormen een aanvulling op de bestaande gedragscode.

Wisselingen van de wacht

Tijdens de raadsvergadering van 18 april 2023 nam de raad afscheid van het D66-raadslid Oscar Kramer omdat hij naar een andere gemeente is verhuisd. De raad liet Karel van Herwaarden als zijn opvolger toe. Karel van Herwaarden is al enige jaren actief als commissielid voor D66. 

Waarnemend griffier Desirée Thissen heeft de raad voor het laatste keer als griffier ondersteund omdat zij per 1 mei 2023 haar waarneming beëindigt. Desirée Thissen was sinds oktober 2021 werkzaam voor de gemeente Noordwijk. Vanwege de lange reistijd vanaf haar woonplaats Den Bosch geeft ze de voorkeur aan een volgende griffierfunctie dichterbij huis in Brabant. De gemeenteraad heeft al een vacature voor een nieuwe griffier uitgezet. Voor de tussentijd wees de raad Guda Kager aan als interim-griffier. Guda Kager is al interim-raadsadviseur en plaatsvervangend griffier in Noordwijk. 

Zilkerbinnenweg 

Naar aanleiding van een juridische procedure heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de gemeente verzocht extra te motiveren waarom het bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 in overeenstemming is met de Intergemeentelijke Stuctuurvisie Greenport (ISG). Het college vraagt de gemeenteraad in het raadsvoorstel ‘Bestuurlijke lus aanvullend motivering Bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o.’ in te stemmen met hun motivatie. 

De PvdA wilde door middel van een amendement de motivering wijzigen omdat volgens de fractie de locatie ligt in een gebied dat ‘open gebied’ zou moeten zijn. De wethouder ontraadde het amendement omdat dit niet de door de Raad van State gevraagde extra motivering betrof. De raad verwierp het amendement met 16 stemmen tegen en 9 stemmen voor. Het raadsvoorstel werd aangenomen met 15 stemmen voor en 10 tegen. 

Opvang vluchtelingen

Het samenwerkingsverband Holland Rijnland en de veiligheidsregio Midden Holland hebben, voordat de Asielwet (‘spreidingswet’) in werking treedt, het initiatief genomen voor een regionale meerjarige aanpak van de asielopvang. Beide organisaties hebben daarvoor de colleges en gemeenteraden van de 18 gemeenten in het gebied een raadsvoorstel voorgelegd. 

Het college van Noordwijk stelt de gemeenteraad voor in dit raadsvoorstel een aantal aanvullende lokale voorwaarden op te nemen. De fracties van de PvdA en GroenLinks deden in een amendement het voorstel deze voorwaarden niet toe te voegen. Het amendement werd verworpen met 20 stemmen tegen en 5 stemmen voor. De gemeenteraad nam het raadsvoorstel aan met 16 stemmen voor en 9 tegen. 

Actuele moties

  • In de actuele motie ‘Toekomst bestendig beheer gemeentegrond’ verzoekt GroenLinks het college om op grond van de gemeente in te zetten op streekcertificering en duurzame teelt. De motie werd aangenomen met 19 stemmen voor en 6 tegen. 
  • De Partij voor de Inwoners, METLEF en de Lijst de Moor roepen in de actuele motie ‘Helder en duidelijk’ het college op tijdens de periode waarin de ISG wordt herzien, de terughoudende medewerking aan bestemmingswijzigingen in het buitengebied los te laten. De wethouder ontraadde de motie omdat deze verwarring zou veroorzaken en er al wordt gewerkt aan een nieuw kader voor afwegingen. De raad verwierp de motie met 18 stemmen tegen en 7 voor. 
  • PUUR riep in de actuele motie ’Hotels en Residence van Oranje verdienen beter’ het college om met de ontwikkelaar te zorgen voor duidelijke communicatie over de voortgang van de verbouwing en een kuuroord-waardige afbakening van de bouwplaats. De wethouder was het eens dat de situatie anders is dan iedereen had gehoopt. Hij deelde mede dat de gemeente graag meedenkt met de ontwikkelaar, maar dat het niet de verantwoordelijkheid is van de gemeente. De motie werd verworpen met 17 stemmen tegen en 8 voor. 

Terugkijken

U kunt de raadsvergadering online terugkijken

Zoekt u de inbreng van een raadslid?

Bij de bespreekpunten in de agenda op de site staan de sprekers. Als u klikt op een naam in de sprekerslijst start de video bij de betreffende spreker.