Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

Als de gemeente een ‘ruimtelijk besluit’ neemt waar u schade van ondervindt, kunt u een tegemoetkoming in de schade aanvragen.

Een ruimtelijk besluit is bijvoorbeeld:

  • Een bestemmingsplan of een herziening daarvan.
  • Een omgevingsvergunning voor planologisch afwijken op grond van de Wabo.

Het kan zijn dat u hierdoor schade lijdt in de vorm van waardedaling van uw woning of verlies van inkomen van uw onderneming (inkomensderving). In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. 

De gemeente vergoedt niet alle schade. Schade die binnen het normale maatschappelijke risico valt, is voor rekening van de aanvrager. Dit eigen risico is in de wet geregeld. Dit is in ieder geval 2% van de inkomensderving of 2% van de waardevermindering van de onroerende zaak.

Alleen schade die bestaat uit inkomstenderving of waardedaling van het onroerende goed komt voor vergoeding in aanmerking. De schade mag niet door koop, onteigening of op een andere manier zijn vergoed. Verder mag de schade voor u niet voorzienbaar zijn geweest op het moment dat u eigenaar werd van de onroerende zaak.

Een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade kan worden ingediend door een eigenaar van een woning, of degene die in de directe nabijheid van de planologische maatregel een onderneming drijft. Een huurder van een woning komt niet in aanmerking voor een vergoeding.

Een aanvraag kan pas in behandeling worden genomen als het besluit op grond waarvan schade wordt geclaimd, onherroepelijk is geworden. Dat is het moment dat er geen bezwaar of beroep meer tegen kan worden ingesteld. Vanaf de datum dat het besluit onherroepelijk is, moet de aanvraag binnen vijf jaar zijn ingediend. Daarna vervalt de mogelijkheid.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade betaalt u een wettelijk drempelbedrag van € 300,-. U krijgt dit bedrag terug als geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist op uw aanvraag. U krijgt dit bedrag niet terug als de gemeente uw aanvraag afwijst.

De afhandeltermijn van een planschadeverzoek verschilt per verzoek. Gemiddeld duurt het ongeveer een jaar voordat u een besluit ontvangt.

Een onafhankelijk bureau beoordeelt uw aanvraag. Zij beoordelen of u door het nieuwe bestemmingsplan of omgevingsvergunning schade lijdt. De adviseur kijkt hierbij naar de bouw- en gebruiksmogelijkheden van voor de planologische maatregelen en daarna. De feitelijke situatie is daarbij niet van belang. Het onafhankelijke bureau brengt advies uit aan burgemeester en wethouders. Nadat het college een besluit heeft genomen krijgt u hiervan bericht.

Een aanvraag kan uitsluitend worden aangevraagd via het aanvraagformulier Tegemoetkoming planschade. U kunt dit formulier opvragen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling. De oorzaak, de aard en de hoogte van de planschade moet hierin worden onderbouwd, eventueel in een aanvullende brief met schriftelijke bewijzen of foto’s die uw aanvraag onderbouwen. Op het aanvraagformulier staat ook waar en wanneer u het legesbedrag kunt overmaken. Als u het bedrag niet op tijd betaald, wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag voor tegemoetkoming, kunt u bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de Rechtbank en eventueel hoger beroep bij de Raad van State.