Privacyverklaring WPG

Voor het toezicht houden op en handhaven van de openbare orde, heeft gemeente Noordwijk buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Op het moment boa’s opsporingstaken verrichten, is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerkingen die worden uitgevoerd overeenkomstig de Wpg.

Je hebt er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw politiegegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe de gemeente Noordwijk met politiegegevens omgaat, wat jouw rechten zijn en hoe je deze rechten kunt uitoefenen. Wij vinden het belangrijk dat je hier goed van op de hoogte bent en verzoeken je deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Werkzaamheden boa’s

Bij de gemeente zijn meerdere boa’s in dienst in domein 1 openbare ruimte. Zij zijn belast met een breed pakket aan toezichts- en handhavingstaken om overlast en (kleine) ergernissen binnen de openbare ruimte aan te pakken. In dat kader worden persoonsgegevens verwerkt. Als zij tijdens hun handhavingstaken strafbare feiten constateren, verwerken zij persoonsgegevens in het kader van de opsporingstaak. Bijvoorbeeld bij het controleren van een identiteitsbewijs of bij het opleggen van een boete. Op die verwerking is dan de Wpg van toepassing.

Voor toezichthoudende taken van boa’s is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor meer informatie over de AVG, kun je onze Algemene privacyverklaring raadplegen.

Doelen en grondslag van de verwerking

Politiegegevens worden binnen de gemeente verwerkt ter uitvoering van de dagelijkse politietaak (artikel 8 van de Wpg). Dit gaat over zaken als wildplassen, foutief aanbieden van afval, alcohol gebruik op de openbare weg, jeugdoverlast, parkeer en stopverboden en hondenoverlast. De doelen zijn overeenkomstig wet- en regelgeving en omvatten het volgende:

 • Het opmaken van een proces-verbaal als een strafbaar feit is gepleegd.
 • Het opsporen en vervolgen van strafbare feiten.
 • Het aanhouden en verhoor van verdachten van strafbare feiten.

Binnen de gemeente worden de politiegegevens verwerkt op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Wet politiegegevens;
 • Wetboek van Strafvordering;
 • Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Welke politiegegevens verzamelen wij van jou?

Bij een staande houding, aanhouding en verhoor en het opmaken van een proces-verbaal verzamelen wij gegevens. Het gaat hierbij om een naam, adresgegevens, geboorteplaats en -datum, een omschrijving van het strafbare feit met tijd en plaats hiervan, het BSN, het soort identiteitsbewijs, documentnummer en eventueel een kenteken.

Bij een staande houding betreft het alleen de persoonsgegevens van een verdachte. Bij een aanhouding en het opmaken van een proces-verbaal kunnen tevens de persoonsgegevens van slachtoffers, getuigen en overige derden worden verzameld.

Je kunt bij ons een bezwaar of coulanceverzoek indienen voor een proces-verbaal. Wij verzamelen dan, naast de gegevens die je in jouw verzoek hebt verstrekt, contactgegevens, geboorteplaats en datum, het proces-verbaalnummer en eventueel overig op het vergrijp van toepassing zijnde gegevens.

Als wij aangifte doen bij de politie verzamelen wij voor zover mogelijk contactgegevens, geboorteplaats en datum, plaats en soort strafbaar feit. Bij het signaleren van overtreders, het opsporen van daders van strafbare feiten en het verrichten van onderzoek naar gepleegde strafbare feiten, kunnen we ook gebruik maken van camerabeelden.

Hoe lang bewaren wij politiegegevens?

Voor de politiegegevens die de gemeente verwerkt geldt een specifieke wettelijke bewaartermijn. Voor Artikel 8-gegevens geldt dat deze tot 5 jaar na de 1e verwerkingsdatum met een gerichte zoekvraag mogen worden geraadpleegd en verwerkt. Bijvoorbeeld door te zoeken op een naam en adres. Daarna worden ze 5 jaar bewaard (bewaartermijn). De gegevens zullen in beginsel na het verstrijken van deze bewaartermijn worden vernietigd

Verstrekken en delen van gegevens

Overeenkomstig de Wpg kunnen politiegegevens worden verstrekt aan andere organisaties. Bijvoorbeeld aan de politie om aangifte te doen naar aanleiding van een incident. In het geval een andere organisatie politiegegevens ontvangt, maken wij afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen. Het uitgangspunt is dat de verstrekking van gegevens alleen mogelijk is indien bij wet bepaald.

Soms is het nodig dat wij gegevens delen met derde partijen die voor de gemeente politiegegevens verwerken. Denk hierbij aan de IT-leveranciers van onze applicaties. Met deze verwerkers worden de wederzijdse afspraken vastgelegd en overeenkomsten afgesloten. Daarbij maken wij alleen gebruik van verwerkers die voldoende beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om jouw gegevens te beschermen. De gemeente blijft in deze gevallen verantwoordelijk voor de verwerking van de politiegegevens.

Beveiliging

Informatiebeveiliging

Wij doen onze uiterste best om politiegegevens zoveel mogelijk te beschermen. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Deze maatregelen zijn in het gemeentelijke informatiebeveiligingsbeleid opgenomen en voldoen aan de beveiligingsnormen zoals vastgesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid.

Autorisaties

De gemeente zorgt ervoor dat politiegegevens alleen inzichtelijk zijn voor de medewerkers die gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden of opdracht te kunnen uitvoeren. We beperken de toegang tot persoonsgegevens door autorisaties te verlenen op basis van de rol die deze medewerkers vervullen.

Op basis van van de Wpg hebben alleen medewerkers toegang tot politiegegevens als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun politietaak. De handelingen van de medewerkers worden in de systemen gelogd. Onze medewerkers zijn verplicht om de gegevens waarvan zij kennisnemen geheim te houden.

Rechten uitoefenen

Als inwoner of belanghebbende heb je op basis van de Wpg verschillende rechten over jouw politiegegevens. Deze rechten zijn bedoeld om je de mogelijkheid te bieden controle te houden over jouw gegevens. Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: het recht om in te zien welke politiegegevens er van jou binnen de gemeente worden verwerkt.
 • Recht op rectificatie: het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
 • Recht op vernietiging: het recht op verwijdering van jouw politiegegevens.
 • Recht op afscherming: het recht om een beperking van verwerking van politiegegevens.

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je online een verzoek indienen via het formulier Wpg rechten van betrokkenen (DigiD).

Als je geen gebruik wilt maken van het online formulier, kan je persoonlijk op afspraak (gratis) langskomen bij onze gemeente om het verzoek te overhandigen. Bel met ons Klantcontactcentrum om een afspraak te maken via +31 71 36 60 000. Wij vragen je om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Dit is noodzakelijk om jouw identiteit op zorgvuldige wijze te kunnen vaststellen. Voor het indienen van het verzoek kan je gebruikmaken van het pdf-formulier. Dit formulier kan je downloaden, invullen en meenemen naar jouw afspraak.

Binnen 4 weken nadat wij een verzoek ter uitoefening van één jouw rechten hebben ontvangen, zullen wij jou hierover informeren. Daarbij geven wij aan of en hoe aan het verzoek gevolg wordt gegeven en zo niet, waarom niet. Als het verzoek ingewikkeld is, kan de reactietermijn worden verlengd met 4 weken. In dat geval wordt binnen 4 weken kenbaar gemaakt binnen welke termijn een reactie kan worden verwacht. De termijn gaat in nadat identificatie heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld met DigiD.

Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat wij niet in alle gevallen gehoor hoeven te geven aan een verzoek, bijvoorbeeld indien één van de wettelijke uitzonderingsgronden van toepassing is. Zo hebben wij het recht om een verzoek af te wijzen ter:

 • vermijding van belemmering van de gerechtelijke onderzoeken of procedures;
 • vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;
 • bescherming van de openbare veiligheid;
 • bescherming van de rechten en vrijheden van derden;
 • bescherming van de nationale veiligheid;
 • ingeval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Meer informatie

Voor meer informatie over het zorgvuldig omgaan met politiegegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of klachten

Wil je meer weten over deze privacyverklaring, of heb je andere vragen over gegevensbescherming? Neem dan contact op met onze privacy specialisten per e-mail.

Het kan zijn dat je, ondanks onze zorgvuldige aanpak, een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. In dat geval kun je een klacht indienen via de procedure klachtbehandeling van de gemeente. Meer informatie over het indienen van klachten vind je op onze pagina Klacht over de gemeente indienen.

Hebben wij jouw klacht behandeld en ben je het niet eens met de uitkomst of hoe de klacht is afgehandeld? Dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente Noordwijk heeft een onafhankelijke, externe toezichthouder aangesteld. Deze functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op en adviseert over de bescherming van jouw persoons- en politiegegevens. De FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als jouw vraag of klacht niet (voldoende) beantwoord is dan kun je in contact komen met de FG per e-mail.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door gemeente Noordwijk te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Wij raden je aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Deze pagina wordt doorlopend geactualiseerd.