Privacyverklaring Bodycams

Binnen gemeente Noordwijk lopen buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders rond die een bodycam dragen. Een bodycam is een kleine, draagbare camera die aan de voorzijde van het uniform (vaak aan de borst) is bevestigd. Het kan worden herkend als een compacte, rechthoekige camera met een lens aan de voorkant.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe de gemeente Noordwijk omgaat met bodycams. Wij vinden het belangrijk dat je hier goed van op de hoogte bent en verzoeken je deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij via de bodycams verwerken zijn:

  • Video- en geluidsopnamen: op basis van de bodycam worden stemmen opgenomen en fysieke kenmerken vastgelegd (denk aan het gezicht, kleding en gedrag)
  • Dag en het tijdstip van de opname
  • Locatiegegevens

Doel en grondslag van de verwerking

De gemeente Noordwijk vindt de veiligheid en integriteit van de boa’s belangrijk. Het dragen van zichtbare bodycams moedigt gewenst gedrag jegens de boa’s aan en biedt de mogelijkheid om incidenten vast te leggen, zelfs als ze ondanks de bodycams plaatsvinden. Dit bevordert transparant handelen door onze handhavers en zorgt voor een objectieve weergave van de context waarin incidenten zich voordoen.

Het verwerken van persoonsgegevens is uitsluitend toegestaan op voorwaarde dat er een rechtmatige grondslag, zoals omschreven in de AVG, van toepassing is. De gemeente verwerkt je persoonsgegevens enkel op basis het gerechtvaardigde belang.

Hoe lang bewaren wij je politiegegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bodycam staat standaard op stand-by modus. In de stand-by modus wordt 60 seconden aan beeldmateriaal opgenomen. Na die 60 seconden wordt het opgenomen beeldmateriaal steeds opnieuw overschreven door wederom 60 seconden aan beeldmateriaal.

Pas als de bodycam actief wordt aangezet (record modus), en er beelden zijn gemaakt, worden deze beelden 14 dagen bewaard. Na deze termijn worden de beelden automatisch verwijderd. De boa maakt altijd bekend wanneer de camera wordt aangezet, tenzij dat in een bepaalde situatie niet kan (bijvoorbeeld als een situatie al zodanig is geëscaleerd dat directe actie noodzakelijk is.

Daarnaast kunnen beelden die onderdeel zijn van een proces-verbaal of worden opgevraagd bij een klachtenprocedure of inzageverzoek, langer worden bewaard tot afhandeling van het verzoek.

Uitlezen en inzage beeldmateriaal?

De camerabeelden worden in beginsel niet gedeeld met derden. Alleen in de volgende situaties kan een verzoek tot uitlezen/inzage van de beelden worden gedaan:

  1. Als de beelden worden opgevraagd door politie of het Openbaar Ministerie (OM) naar aanleiding van een aangifte door burger of boa
  2. Bij de behandeling van klachten over het optreden van een boa. Zowel de boa als de betrokken burger kan de beelden opvragen.
  3. Als er een inzageverzoek door een betrokkene wordt gedaan op grond van artikel 15 AVG.

Met de leverancier van de bodycams hebben we afspraken gemaakt over de eisen waaraan de beveiliging moet voldoen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Wij delen je persoonsgegevens niet met een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte) of internationale organisatie.

Beveiliging

Wij doen ons uiterste best om je persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen. In dat kader hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

De camerabeelden worden binnen een beveiligde omgeving opgeslagen. De gemeente draagt er zorg voor dat je persoonsgegevens alleen inzichtelijk zijn voor de medewerkers die de gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden of opdracht te kunnen uitvoeren. We beperken de toegang tot persoonsgegevens door autorisaties te verlenen op basis van de rol die deze medewerkers vervullen. De handelingen van de medewerkers worden in de systemen gelogd. Onze medewerkers zijn verplicht om de gegevens waarvan zij kennisnemen geheim te houden.

Je rechten uitoefenen

Wanneer je bent gefilmd heb je het recht om op grond van artikel 15 AVG een verzoek tot inzage van deze beelden te doen. Wij zullen beoordelen of u de beelden kunt inzien. Hierbij moet namelijk rekening worden gehouden met de rechten en vrijheden van andere personen.

Vragen of klachten

Wil je meer weten over deze privacyverklaring, je rechten of onze verdere omgang met je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via privacy@noordwijk.nl.

Het kan zijn dat je, ondanks onze zorgvuldige aanpak, een klacht heeft over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. In dat geval kunt u een klacht indienen via de procedure klachtbehandeling van de gemeente. Meer informatie over het indienen van klachten vindt u op onze Klachtenpagina.

Hebben wij je klacht behandeld en ben je het niet eens met de uitkomst of hoe je klacht is afgehandeld? Dan kunt u hierover te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven. Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-je-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente Noordwijk heeft een onafhankelijke, externe toezichthouder aangesteld. Deze functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op en adviseert over de bescherming van je persoons- en politiegegevens. De FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je vraag of klacht niet (voldoende) beantwoord is dan kunt u in contact komen met de FG via het e-mailadres: fg@noordwijk.nl

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door gemeente Noordwijk te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Wij raden je daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Deze pagina wordt doorlopend geactualiseerd.