Algemene privacyverklaring

De gemeente Noordwijk verwerkt persoonsgegevens van jou als burger. Het zijn bouwstenen. Nodig voor de uitvoering van haar (wettelijke) taken en verplichtingen. Natuurlijk ook om jou van dienst te kunnen zijn. Je hebt er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Dit is wettelijk geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe de gemeente Noordwijk omgaat met persoonsgegevens, wat jouw rechten zijn en hoe je deze rechten kunt uitoefenen. Wij vinden het belangrijk, dat je hier goed van op de hoogte bent en verzoeken je dan ook deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente Noordwijk zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de gemeenteraad.  

Gebruik van persoonsgegevens

De gemeente voert taken uit die direct van belang zijn voor haar burgers en bezoekers. Voor een deel van deze taken en onze wettelijke verplichtingen hebben wij jouw persoonsgegevens nodig. Als je in de gemeente woont, leggen wij jouw naam, geboortedatum, woonplaats en burgerservicenummer (BSN) vast in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van onder meer werk, inkomen en jeugdhulp kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens verwerkt zoals financiële, medische en strafrechtelijke gegevens. Ook voor taken zoals fraudebestrijding en handhaving van de openbare orde kan de gemeente persoonsgegevens verwerken.  

Als je een dienst of product wilt aanvragen, contact opneemt met of een bezoek brengt aan de gemeente of de gemeentelijke website, hebben wij veelal jouw contactgegevens nodig, zoals jouw e-mailadres en telefoonnummer om jou goed van dienst te kunnen zijn. Het hangt van de specifieke verwerking af welke persoonsgegevens van welke categorie betrokkenen worden verwerkt en voor welk doel we dat doen.

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt zoals omschreven in de AVG en specifieke wet- en regelgeving, dus op een behoorlijke en rechtmatige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen. Wij verwerken en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening aan jou.

Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verstrek je zelf jouw persoonsgegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om jou van dienst te kunnen zijn. Daarnaast is met de AVG geregeld, dat wij in sommige gevallen hiervoor systemen mogen raadplegen. Bijvoorbeeld de BRP of andere informatiesystemen. Soms ontvangen wij persoonsgegevens van andere partijen of wisselen wij gegevens met hen uit.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De gemeente bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Voor de meeste gegevens die de gemeente verwerkt, geldt een specifieke wettelijke bewaartermijn. De gegevens zullen in dit geval na het verstrijken van die bewaartermijn worden verwijderd. Voor de persoonsgegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt, bepaalt de gemeente aan de hand van het soort gegeven en het doel hoe lang het noodzakelijk is de gegevens te bewaren. 

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens? 

De gemeente draagt er zorg voor dat jouw persoonsgegevens alleen inzichtelijk zijn voor de medewerkers die jouw gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden of opdracht te kunnen uitvoeren. We beperken de toegang tot persoonsgegevens door autorisaties te verlenen op basis van de rol die deze medewerkers vervullen. 

Delen met anderen

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met anderen. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. In 1e instantie worden de gegevens gedeeld in het kader van de vervulling van de wettelijke taak. Ook kunnen persoonsgegevens worden gedeeld als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Of als dit nodig is om te voldoen aan de overeenkomst die je met ons hebt afgesloten.

In het geval een andere organisatie jouw persoonsgegevens in opdracht van ons verwerkt, maken wij afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen. Deze afspraken worden vastgelegd in overeenkomsten en voldoen aan wet- en regelgeving. Daarbij maken wij alleen gebruik van 3e partijen die voldoende beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

De gemeente geeft jouw gegevens in principe niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij adequate beveiligings- en privacymaatregelen zijn getroffen.

Beveiliging

Wij doen onze uiterste best om jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen. In dat kader hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Deze maatregelen zijn in het gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid opgenomen en voldoen aan de beveiligingsnormen zoals vastgesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten.  

Jouw rechten uitoefenen

Als bewoner of belanghebbende heb je op basis van de AVG diverse rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Deze rechten zijn bedoeld om jou de mogelijkheid te bieden om controle te houden over jouw persoonsgegevens. Je hebt in ieder geval de volgende rechten:

  • De gemeente informeert over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt (informatieplicht).
  • Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens van jou binnen de gemeente worden verwekt (recht op inzage).
  • Je hebt het recht om onjuiste gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (recht op rectificatie).
  • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen (recht om vergeten te worden).
  • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens, als de verwerking op grond van een publieke taak of het gerechtvaardigd belang plaatsvindt (recht op bezwaar).
  • Als de verwerking van jouw persoonsgegevens op jouw toestemming berust, kan je altijd jouw toestemming intrekken (recht om toestemming in te trekken).

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je online een verzoek indienen via het formulier AVG rechten van betrokkenen (DigiD).

Als je geen gebruik wilt maken van het online formulier, kan je persoonlijk op afspraak (gratis) langskomen bij onze gemeente om het verzoek te overhandigen. Bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Wij vragen je om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Dit is noodzakelijk om jouw identiteit op een zorgvuldige manier te kunnen vaststellen. Voor het indienen van het verzoek kan je gebruikmaken van het formulier AVG rechten van betrokkenen (pdf). Dit formulier kan je downloaden, invullen en meenemen naar jouw afspraak.

Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat wij niet in alle gevallen gehoor hoeven te geven aan een verzoek. 

Binnen 1 maand nadat wij jouw verzoek hebben ontvangen, zullen wij jou hierover informeren. Daarbij geven wij aan of en hoe aan jouw verzoek gevolg wordt gegeven en zo niet, waarom niet. Als jouw verzoek ingewikkeld is, kan de reactietermijn worden verlengd met 2 maanden. In dat geval wordt binnen 1 maand aan jou kenbaar gemaakt binnen welke termijn je reactie kan verwachten. Het uitoefenen van jouw rechten is in principe kosteloos.

Meer informatie

Voor meer weten over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of klachten

Wil je meer weten over deze privacyverklaring of de bescherming van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met op met één van onze privacy specialisten per e-mail.

Het kan zijn dat je, ondanks onze zorgvuldige aanpak, een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. In dat geval kan je een klacht indienen via de procedure klachtbehandeling van de gemeente. Meer informatie over het indienen van klachten vind je op onze Klachtenpagina.

Hebben wij jouw klacht behandeld en ben je het niet eens met de uitkomst of hoe jouw klacht is afgehandeld? Dan kan je hierover altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor gegevensbescherming

De gemeente Noordwijk heeft een onafhankelijke, externe toezichthouder aangesteld. Deze functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op en adviseert over de bescherming van jouw persoonsgegevens. De FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als jouw vraag of klacht niet (voldoende) beantwoord is, dan kan je in contact komen met de FG per e-mail.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door gemeente Noordwijk altijd worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Wij raden je daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Deze pagina wordt doorlopend geactualiseerd.