< Terug naar de vorige pagina

Woonvisie Noordwijk 2020-2030

De gemeenteraad heeft op 26 januari 2021 de woonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ vastgesteld. Deze Woonvisie heeft voor inspraak ter inzage gelegen om de reacties vanuit de samenleving te peilen. Uit de ontvangen reacties blijkt een grote betrokkenheid en de wens om snel aan de slag te gaan met de uitvoering. De reacties zijn voor zover mogelijk verwerkt in de definitieve Woonvisie. De Woonvisie en de nota van beantwoording inspraakreacties, vind je onderaan deze webpagina. Begin 2024 wordt het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie geactualiseerd. Er wordt dan gekeken naar waar we staan, wat hebben we bereikt en wat kan er beter.  

Woonvisie

De basis voor de woonvisie is het in 2019 uitgevoerde woonbehoefteonderzoek. De ‘Onderzoeksnotitie Woonbehoefteonderzoek’ is gebruikt voor het opstellen van de Woonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’. In de woonvisie staan 2 prioriteiten voorop: zorg voor het toevoegen van voldoende woningen in de gemeente Noordwijk én zorg voor de juiste woningen in het bijzonder voor mensen die zonder onze aandacht geen huis kunnen krijgen. Daarnaast wordt ingezet op prettig zelfstandig thuis wonen en verduurzaming. 

De Woonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ kent dan ook 4 belangrijke opgaven.

  1. Volle inzet voor meer nieuwbouw: in de woonvisie worden maatregelen voorgesteld om volop op de bouw van voldoende woningen voor minimaal de lokale woningbehoefte in te zetten, te zoeken naar meer bouwmogelijkheden én om de druk op de woningmarkt te verlichten het toevoegen van tijdelijke woningen. 
  2. Juiste woningen toevoegen: in de woonvisie worden maatregelen voorgesteld om te zorgen dat groepen die nu moeilijk aan bod komen in Noordwijk extra huisvestingsmogelijkheden krijgen én om actief te sturen op meer passend woningaanbod voor lage en middeninkomens: en dan in het bijzonder jongeren en jonge gezinnen. 
  3. Mogelijkheden voor prettig thuis wonen: in de woonvisie worden maatregelen voorgesteld om ouderen en andere mensen met een ondersteuningsbehoefte of zorgvraag passende huisvesting te kunnen bieden én voor leefbare buurten met een sluitende woonzorginfrastructuur in onze kernen, waardoor mensen langer thuis kunnen wonen. 
  4. Op naar een klimaatneutraal Noordwijk: de gemeente wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Hieraan levert een energiezuinige woningvoorraad een belangrijke bijdrage. Daarom worden in de woonvisie maatregelen voorgesteld om de energetische verbeteringen van bestaande huur- en koopwoningen te bevorderen én een klimaatbestendige woonomgeving. De maatregelen, prioriteitsstelling en actiehouders zijn gevat in een bijhorend uitvoeringsprogramma.

Woningbouwplannen

Ingaande 26 januari 2021 is de woonvisie in werking getreden. Bij nieuwe bouwaanvragen voor realisatie van 3 woningen of meer, die niet passen binnen het bestemmingsplan, worden woningbouwplannen aan de woonvisie getoetst. 

Bij de realisatie van woningbouwplannen vanaf 3 woningen is de te hanteren actualisatie van de segmentering voor 2024 met de ingangsdatum van 1 februari 2024 als volgt vastgesteld:

  • Minimaal 30% sociale huur tot € 879,66 (prijspeil liberalisatiegrens 2024). 
  • Minimaal 15% middeldure huur van € 879,66 tot van 186 WWS-punten of € 1.123,13 (CPI, prijspeil juli 2023).
  • Minimaal 25% middeldure koop vastgesteld op € 390.000,- (aangehouden op basis van regionale Woonvisie en rijksbeleid). Er is geen aparte grens opgenomen voor energiebesparende maatregelen.

Kanttekening

Met de kanttekening op bovenstaande actualisatie voor 2024 dat op regionaal, provinciaal en rijksbeleid het gesprek over de segmentering loopt en dat het mogelijk is dat over enkele maanden hierop een aanpassing volgt. Aanpassingen worden op de website van de gemeente Noordwijk gepubliceerd.

Verordeningen geactualiseerd

Voor de uitvoering van de Woonvisie zijn een aantal verordeningen geactualiseerd en afspraken gemaakt met volkshuisvestingpartners in Noordwijk: 

Verordening Bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale en Middeldure Huurwoningen Noordwijk 2024

De doelstelling van de verordening is om de 70% segmentering uit de woonvisie bij nieuwe woningbouwplannen te realiseren. Dit betekent dat bij nieuwe bouwprojecten van 3 woningen of meer, die niet in het bestemmingsplan passen, minimaal 30% sociale huur, minimaal 15% middeldure huur en minimaal 25% middeldure koop gebouwd moet worden. Wordt deze segmentering bij uitzondering niet gehaald? Dan moet er een geldbedrag gestort worden in de Bestemmingsreserve. Het niet halen van de segmentering kan volgens de verordening alleen in uitzonderingsgevallen waarbij het nooit een financiële reden kan zijn. Worden er in een bouwproject meer dan 70% betaalbare woningen gebouwd? Dan kan er uit de Bestemmingsreserve geld beschikbaar gesteld worden om het project te realiseren. Een storting en een uitname uit de Bestemmingsreserve zijn vastgestelde bedragen per woning en is altijd een raadsbesluit. Bekijk de verordening onderaan deze webpagina.

Verordening doelgroepen woningbouw Noordwijk 2024

De doelgroepenverordening biedt een wettelijke basis om uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid in nieuwe bestemmingsplannen en exploitatieplanen af te dwingen en hiermee de sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en middeldure huurwoningen aan preferente doelgroepen te kunnen toewijzen. Bekijk de verordening onderaan deze webpagina. 

WoonzorgAnalyse en Visie op Wonen, Welzijn en Zorg

De visie van de gemeente Noordwijk is ‘Een gezond Noordwijk, waar de inwoners prettig wonen en iedereen de zorg en aandacht kan krijgen die nodig is om in hun gewenste omgeving te (blijven) wonen’. Dit vraagt een (ver)nieuwbouwopgave van woningen en de woonomgeving. Daarnaast moet het zorg- en welzijnslandschap anders ingericht worden zodat er ook in de toekomst voldoende capaciteit is om inwoners de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Om hier meer grip op te krijgen heeft de gemeente Noordwijk in 2022 een WoonzorgAnalyse (pdf) opgesteld. Dit onderzoek geeft inzicht in de verwachte vraag en huisvestingsopgave voor (kwetsbare) ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en kwetsbare jongeren.
De bevindingen uit deze analyse zijn omgezet naar ambities, opgaven en acties in een gezamenlijke Visie op Wonen, Welzijn en Zorg van de gemeente en zorgaanbieders, zorgkantoor, welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Onderdeel van deze Visie Wonen, Welzijn en Zorg is het uitvoeringsprogramma. Hierin komen de afspraken en duidelijke acties wie wat gaat doen.

Meerjarenafspraken met volkshuisvestingpartners

De volkshuisvestingspartners in de gemeente Noordwijk werken vanaf 2022 op gelijkwaardige basis aan een gezamenlijke, integrale set prestatieafspraken, aansluitend bij de bedoeling van de Woningwet 2015. De ervaring is dat de volkshuisvestingsaanpak zich uitstrekt over meerdere jaren, en dat prestatieafspraken hierbij aan zouden moeten sluiten. Het zorgt ervoor dat we niet bezig zijn met jaarlijks nieuwe afspraken maken, maar dat de aandacht kan verschuiven naar de realisatie van de afspraken.

Daarom maken de volkshuisvestingspartners in Noordwijk meerjarenafspraken. De gemeenteraad heeft de woonvisie 2020-2030 ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ op 26 januari 2021 vastgesteld. Met deze visie ligt er een vertrekpunt voor de meerjarige prestatieafspraken. Realisatie van deze visie is alleen mogelijk in samenwerking met de corporaties en huurdersorganisaties. De corporaties en huurdersorganisaties hebben daarbij hun eigen ambities en verantwoordelijkheden. In deze meerjarenafspraken komen de verschillende visies samen tot gezamenlijke ambities en prioriteitstelling.
Het gaat in de meerjarige afspraken niet alleen over de inhoudelijke ambities, maar ook over de realisatie hiervan. Van ‘papier’ naar ‘daadkracht’. De afspraken moeten dan ook een uitnodiging en uitdaging zijn om hier in samenwerking invulling aan te geven. Bekijk het ‘Meerjarenafspraken gemeente Noordwijk 2022- 2025, jaarschijf 2022’ onderaan deze webpagina.

Alle informatie op een rij

Over de Woonvisie

Over de WoonzorgAnalyse en de Visie op Wonen, Welzijn en Zorg

Over de afspraken met woningbouwcorporaties en andere volkshuisvestingpartners

Over de verordeningen

Vragen over dit project?

Heb je vragen over het woningmarktonderzoek en de woonvisie van de gemeente Noordwijk? Mail dan naar gemeente@noordwijk.nl.