Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

Heb je schade door een ruimtelijk besluit van de gemeente? In de vorm van waardedaling van jouw woning of verlies van inkomen van jouw onderneming (inkomensderving)? Dan kan je een tegemoetkoming in de schade aanvragen.

Voorwaarden 

Wat vergoeden wij?

Wij vergoeden alleen schade die bestaat uit waardedaling van jouw woning of inkomstenderving. De schade mag niet door koop, onteigening of op een andere manier zijn vergoed. Verder mag de schade voor jou niet voorzienbaar zijn geweest op het moment dat jij eigenaar werd van de onroerende zaak.

Wij vergoeden niet alle schade. Schade die binnen het normale maatschappelijke risico valt, is voor rekening van de aanvrager. Dit eigen risico is in de wet geregeld. Dit is in ieder geval 2% van de inkomensderving. Of 2% van de waardevermindering van de onroerende zaak. 

Wie kan vergoeding aanvragen?

De volgende personen kunnen een vergoeding aanvragen:

  • een eigenaar van een woning;
  • de persoon die in de directe omgeving van de planologische maatregel een onderneming drijft.

Een huurder van een woning kan geen vergoeding aanvragen. 

Besluit onherroepelijk 

Wij nemen een aanvraag pas in behandeling als het besluit op grond waarvan jij schade claimt, onherroepelijk is. Dat is het moment dat er geen bezwaar of beroep meer tegen het besluit mogelijk is. Vanaf de datum dat het besluit onherroepelijk is, moet je de aanvraag binnen 5 jaar indienen. Daarna vervalt de mogelijkheid.

Aanpak 

Vergoeding aanvragen kan alleen aanvragen met het formulier Tegemoetkoming planschade. De oorzaak, aard en hoogte van de planschade moet je hierin uitleggen. Mogelijk in een bijgevoegde brief met schriftelijke bewijzen. Of foto’s die jouw aanvraag onderbouwen. 

Je kan het formulier opvragen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden jou dan door. 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag betaal je een wettelijk drempelbedrag van € 300,-. Je krijgt dit bedrag helemaal of gedeeltelijk terug als wij positief beslissen op jouw aanvraag. Je krijgt dit bedrag niet terug als wij jouw aanvraag afwijzen.

Op het aanvraagformulier staat waar en wanneer je het legesbedrag kan overmaken. Als je het bedrag niet op tijd betaalt, nemen wij jouw aanvraag niet in behandeling. 

Afhandeltermijn

De afhandeltermijn van een planschadeverzoek verschilt per verzoek. Gemiddeld duurt het ongeveer een jaar voordat je een besluit ontvangt.

Een onafhankelijk bureau beoordeelt jouw aanvraag. Zij beoordelen of jij door het nieuwe bestemmingsplan of de omgevingsvergunning schade lijdt. De adviseur kijkt hierbij naar de bouw- en gebruiksmogelijkheden van vóór de planologische maatregelen en daarna. De feitelijke situatie is daarbij niet van belang. Het onafhankelijke bureau brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Nadat het college een besluit heeft genomen, krijg je hiervan bericht.

Bezwaar en beroep

Ben je het niet eens bent met het besluit op jouw aanvraag voor tegemoetkoming? Dan kan je bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de Rechtbank en eventueel hoger beroep bij de Raad van State.