< Terug naar de vorige pagina

Lijst verplichte participatie

In welke gevallen is participatie verplicht?

De gemeenteraad van Noordwijk heeft hiervoor onderstaande lijst vastgesteld. In deze gevallen (1 tot en met 7a)  is ook de uitgebreide procedure van toepassing.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de gemeente.

1. Woningbouw

a. De realisatie van 3 woningen (nieuwbouw) of meer in bestaand stedelijk gebied, die conform de segmentering zoals opgenomen in de vastgestelde Woonvisie worden gerealiseerd;

b. De realisatie van 3 woningen (nieuwbouw) of meer in bestaand stedelijk gebied, die niet conform de segmentering zoals opgenomen in de vastgestelde Woonvisie worden gerealiseerd;

c. Het oprichten van 1 woning of meer buiten bestaand stedelijk gebied, (met dien verstande dat het oprichten van bedrijfswoningen niet onder deze bepaling valt);

d. Vergroting woningen buiten bestaand stedelijk gebied als deze daardoor groter worden dan 750 m³.

  2. Agrarische bedrijvigheid

  a. Het (nieuw)vestigen van een agrarisch bedrijf, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde visie of beleidskader, mits daarin een concreet toetsingskader is opgenomen.

  3. Bedrijvigheid

  a. Het (nieuw)vestigen van een bedrijf buiten bestaand stedelijk gebied, op gronden die gelegen zijn buiten een bestaand bedrijfsterrein of bedrijfsperceel, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde visie of beleidskader, mits daarin een concreet toetsingskader is opgenomen.

  b. Oprichten, uitbreiden van bedrijvigheid in milieucategorie 3 en hoger, binnen bestaand stedelijk gebied.

  4. Overige voorzieningen

  a. Het vestigen van een voorziening voor educatieve, sociale, medische, culturele, levensbeschouwelijke, sport, recreatieve doeleinden, binnen bestaand stedelijk gebied, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde visie of beleidskader, mits daarin een concreet toetsingskader is opgenomen.

  5. Verkeer en infrastructuur

  a. Grootschalige wijziging, reconstructie, en/of aanleg van weginfrastructuur en/of waterhuishoudkundige voorzieningen, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde visie of beleidskader, mits daarin een concreet toetsingskader is opgenomen.

  6. Duurzame energie

  a. De bouw van windmolens en de aanleg van velden met zonnepanelen, voor bedrijfsmatig (-niet particulier-) gebruik.

  7. Antenne-installaties

  a. Het oprichten of veranderen van een antenne-installatie hoger dan 40 meter.