< Terug naar vorige pagina

Subsidiabele kosten

Wat zijn subsidiabele kosten?

Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen voor de instandhouding van de beschermde monumenten of zelfstandige onderdelen, met dien verstande dat de werkzaamheden:

 1. strekken tot instandhouding van het monument en zijn monumentale waarden;
 2. sober en doelmatig zijn;
 3. technisch noodzakelijk zijn, en;
 4. zijn gericht op maximaal behoud van aanwezige monumentale waarden, in het bijzonder historische materialen en constructies.

Technisch noodzakelijk, sober en doelmatig

Sober en doelmatig houdt in dit verband in dat de werkzaamheden gericht moeten zijn op: maximaal behoud van monumentale waarden, dat ze op een vakkundige wijze worden uitgevoerd en dat met de werkzaamheden verval en vervolgschade worden voorkomen. Behoud gaat hierbij vóór herstel, herstel vóór vervanging en vervanging vóór reconstructie. Het reconstrueren van monumenten is in beginsel niet subsidiabel.
Bij (materiaal)technisch noodzakelijk gebleken vervanging dienen de nieuwe onderdelen in materiaal, vorm, detaillering, uitvoering, afwerking én kwaliteit zoveel mogelijk overeen te komen met de afkomende, te vervangen onderdelen.

Behoud van monumentale waarden

Zoals gezegd worden alleen de werkzaamheden die direct verband houden met de instandhouding van de monumentale waarden van het beschermd monument gesubsidieerd. Uit de aard der zaak wordt daartoe gerekend:

 • de hoofdstructuur van het monument;
 • maar ook bijvoorbeeld vaste interieuronderdelen;
 • en monumentale installaties. 

Herstel van voegwerk dat technisch gezien nog goed is, zal niet subsidiabel zijn. 

Interieur

Voor zover vaste interieuronderdelen van belang zijn voor de monumentale waarde van het beschermd monument, zijn de kosten van werkzaamheden aan deze onderdelen in beginsel subsidiabel.
Zo zal het ‘witten’ van binnenmuren in de meeste gevallen niet subsidiabel zijn omdat dit niet noodzakelijk is voor de bescherming van de monumentale waarde of een constructieve noodzaak heeft. Indien er onduidelijkheid over bestaat welke onderdelen er tot de monumentale waarde behoren, en de redengevende omschrijving daar onvoldoende informatie over geeft, dan kan de gemeente hierover informeren.

Veel voorkomende subsidiabele kosten:

 • bouw- en kleurhistorisch onderzoek;
 • tuinhistorisch onderzoek, inhoudende een chronologische weergave van de geschiedenis met bronvermelding, historische afbeeldingen, historisch kaartmateriaal en fasekaarten, een en ander als uitgangspunt voor het beheerplan;
 • specifieke onderzoeken, zoals voor gebouwde monumenten;
 • het herstel van scheuren en het vervangen van kapotte stenen (inboeten);
 • de instandhouding van het voegwerk inclusief het op bijpassende manier opnieuw aanbrengen van uitgevallen voegwerk (herstel van voegwerk dat technisch gezien nog goed is, niet subsidiabel);
 • de instandhouding van kozijnen, ramen en deuren (zoals stijlen aanscherven, onderdorpels vervangen);
 • de instandhouding van vensteronderdelen (zoals schuiframen, raamluiken en dergelijke);
 • de instandhouding van hang- en sluitwerk van ramen, deuren en luiken (zoals deurkloppers, deurkrukken, gehengen, scharnieren en sloten);
 • de instandhouding van dakbedekkingen (zoals riet, pannen, leien, lood zink en bitumineuze dakbedekking);
 • de instandhouding van afdekkingen en bedekkingen (zoals van koper, lood, zink, leien natuursteen en dergelijke) van onder andere gevels, zijwangen van dakkapellen, ornamenten, dakranden en -daklijsten;
 • de instandhouding van afdekkingen en bekledingen (zoals van koper, lood, zink, bitumineuze afdekking en dergelijke) van en op balkons, luifels, galerijen, veranda’s en dergelijke;
 • de instandhouding van glas-in-lood ramen, al dan niet gebrandschilderd;
 • de instandhouding van enkele beglazing;
 • het, als dat om materiaaltechnische of andere redenen noodzakelijk is, gedeeltelijk dan wel geheel vervangen van de beglazing, mits dit geschiedt op een passende wijze in voorkomend geval met een stijl passende glassoort en roedeverdeling (bijv. monumentenglas red.) en met behoud van mogelijk aanwezig glas-in-lood;
 • het aanbrengen van tegen teloorgang en vandalisme beschermde voorbeglazing bij bijzonder ontworpen glas-in-loodramen, waaronder gebrandschilderd glas, mits naar het oordeel van de externe erfgoedadviseur noodzakelijk;
  Niet subsidiabel zijn de kosten van:
  • Het aanbrengen van isolerende beglazing.
 • de instandhouding van natuursteenwerken (zoals ballustraden, bordessen, dorpels, gevelbanden, kollommen, neuten, plinten, stoeppalen, traptreden en vloeren;
 • de instandhouding van natuurstenen beeldhouwwerken (decoratieve elementen en ornamenten zoals klauwstukken, kruisbloemen, pinakels en voluten;
  Niet subsidiabel zijn de kosten van:
  • Het impregneren van natuur- en kunststeenwerk.
 • de instandhouding van gevelschermen (zoals wind- en zonneschermen), gietijzeren, smeedijzeren/stalen hekwerken, ballusters, kollommen en molenassen;
 • de instandhouding van decoratieve metalen ornamenten (zoals bol, haantje, kruis, windvaan, wijzerplaat en zonnewijzer);
 • de instandhouding van hijswerken (zoals hijsankers, hijshaken, hijskatrollen en dergelijke;
 • de instandhouding van ankerweken en bevestigingen (zoals gevelankers, bevestigingshaken en ophangstangen);
 • de instandhouding van aftimmerwerk buiten (zoals gevelbetimmeringen, dakkapellen, frontons, boei- en gootlijsten, windveren, dak- en gevellijsten, pilasters, dakluiken, schoorsteenborden en uileborden);
 • schilderwerk buiten;
 • de instandhouding van (onder andere gietijzeren, koperen, loden, natuurstenen en zinken) goten c.q. gootbekledingen, gaarbakken en hemelwaterafvoeren;
 • het, indien dat om materiaaltechnische redenen noodzakelijk is, gedeeltelijk dan wel geheel vervangen van goten in voorkomend geval gootbekledingen, vergaarbakken en hemelwaterafvoeren;
  Niet subsidiabel zijn de kosten van:
  • Voorzieningen en/of maatregelen welke verband houden met het verkrijgen en/of behouden van een gebruiksvergunning (zoals noodverlichting, ontruimingsalarm en vluchtwegenaanduiding).

Interieuronderdelen (mits van monumentale waarde):

 • de instandhouding van binnen- en buitenstucwerk en stucwerk ornamenten;
 • de instandhouding van tegelwerk (zoals vloer- en wandtegels, tegeltableaus in/op schouwen en mozaïekwerk), het vervangen van kapotte tegels;
 • de instandhouding van vloerafwerkingen (zoals terrazzo-, granito-, parket- en stalvloeren);
 • het aanbrengen van vloerbeschermende voorzieningen, mits naar het oordeel van de externe erfgoedadviseur noodzakelijk;
 • de instandhouding van plafonds en wanden van onder andere glas, hout, leem, leer, metaal en textiel, al dan niet bevestigd op tengel- en rachelwerk, riet, steengaas en dergelijke;
 • de instandhouding van al dan niet geschilderde plafond- en wanddecoraties en ornamenten;
 • de instandhouding van aftimmerwerk binnen (zoals architraven, dagbetimmeringen, deurlijsten, koplijsten, lambriseringen, orgelkassen, plinten, raamblinden, vensterbanken en vloerluiken;
 • de instandhouding van decoratieve houten elementen (zoals festoenen en sierlijstwerk);
 • de instandhouding van bijzonder schilderwerk binnen en/of geschilderde decoraties (zoals muur-, wand-, plafond- en vloerschilderingen);
  Niet subsidiabel zijn de kosten van:
  • Het periodiek wassen/reinigen van schilderwerk.
 • de instandhouding van interieurs en interieurelementen voor zover die hecht met het gebouw verbonden zijn zoals bedsteden, grafzerken, haarden, hekwerken, kasten, kerkbanken, orgelkassen, schouwen en tochtportalen:
  Niet subsidiabel zijn de kosten van:
  • Werkzaamheden ten behoeve van de instandhouding van losse interieurelementen (zoals boeken, gebruiksvoorwerpen, gordijnen, kandelaars, los meubilair, rouwborden en schilderijen).
 • de instandhouding van interieurafwerkingen als behangwerk, vaste vloerbedekking en stoffering (zoals geschilderde behangsels, goudleer en textiele bespanningen; tapijten en lopers; bovendeur- en schoorsteenstukken).

uit:
LEIDRAAD SUBSIDIABELE INSTANDHOUDINGSKOSTEN 2013

De volledige tekst is te vinden op cultureelerfgoed.nl.

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

*De LEIDRAAD SUBSIDIABELE INSTANDHOUDINGSKOSTEN 2013 is geschreven voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, maar wordt ook door de gemeente Noordwijk gebruikt. Bij de ‘minister’ kan je lezen ‘de gemeente’, die zicht daarvoor laat adviseren door een externe erfgoedadviseur: de gemeentelijke erfgoedcommissie of de Monumentenwacht Zuid-Holland.