Subsidie of tegemoetkoming kosten voor een monument aanvragen

Het verbouwen van een monumentaal pand brengt veel kosten met zich mee. Je kan subsidies of financiële bijdragen aanvragen bij verschillende organisaties.

Aanvraagformulier subsidie of tegemoetkoming kosten gemeentelijke monumenten (pdf) downloaden

Aanvraagformulier vaststellen subsidie beschermde gemeentelijke monumenten (pdf) downloaden

Subsidieregeling

Gemeente Noordwijk steunt eigenaren van gemeentelijke monumenten met een subsidieregeling. Steun bij de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van deze monumenten.

Voor instandhoudingswerkzaamheden, zoals schilderwerk, kan je subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele instandhoudingskosten. Lees de subsidiabele instandhoudingskosten. De subsidiabele instandhoudingskosten bepaalt de gemeente aan de hand van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Je kan subsidie aanvragen als de kosten voor werkzaamheden minimaal € 500,- bedragen. Over een periode van 5 jaren wordt maximaal een subsidie van € 7.500,- betaald. Voor ieder beschermd gemeentelijk monument. Voer je de werkzaamheden zelf uit? Dan is het uit te keren bedrag per keer maximaal € 3500,-.

Voorwaarden

Voor de subsidieregeling gelden de voorwaarden zoals die in de Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk 2020 staan. We vragen jou daarbij om de werkzaamheden met respect voor het pand uit te voeren. Hiervoor hebben we uitvoeringsvoorschriften opgesteld, die wij meeleveren bij de beschikking over de aanvraag.

Aanpak en termijnen

Subsidieaanvraag

Om subsidie voor instandhoudingswerkzaamheden aan te vragen, kan je het aanvraagformulier subsidie of tegemoetkoming kosten voor een monumenten (pdf) downloaden. En ingevuld aan ons sturen met daarbij gevoegd de gevraagde bijlagen.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) neemt een besluit over de subsidieaanvraag. En stuurt jou hierover bericht binnen 8 weken. Is de aanvraag onvolledig? Of wil het college van B&W meer stukken? Dan krijg je hiervan bericht. En kan je de aanvraag binnen 4 weken aanvullen. Voor een beslissing op een subsidieaanvraag kan het college van B&W meer advies inwinnen. Dit kan maximaal 8 weken extra duren.

Start werkzaamheden en gereedmelding

We vragen je binnen 6 maanden te starten met de werkzaamheden. Als je klaar bent met de werkzaamheden, horen wij dat graag. Je kan hiervoor het aanvraagformulier vaststellen subsidie beschermde gemeentelijke monumenten (pdf) downloaden. En ingevuld aan ons sturen met daarbij gevoegd de gevraagde bijlagen. Hiermee lever je het verzoek in om de definitieve subsidie vast te stellen. Deze is in principe gelijk aan de betaalde subsidie. Behalve als de echte kosten hoger of lager zijn dan van tevoren is voorspeld.

Abonnement Monumentenwacht

De gemeente vergoedt ook voor 100% de abonnementskosten en periodieke inspectierapporten van de Monumentenwacht Zuid-Holland. De rapportages van de Monumentenwacht helpen om inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat van het monument. Het rapport heeft geen verplichtende werking. Als je instandhoudingssubsidie aanvraagt is een onderhoudsrapport wel een vereiste bij de aanvraag. Een rapport van de Monumentenwacht of een andere instelling die volgens dezelfde regels werkt.

Aanvraagformulier dienst monumentenwacht online invullen via erfgoedhuis-zh.nl

De kosten van bouwkundig-, bouwhistorisch- en interieuronderzoek

Als de gemeente een bouwhistorisch onderzoek wilt voor een vergunningaanvraag, worden de kosten daarvoor ook vergoed.

Schildje

Eigenaren van beschermde gemeentelijke monumenten kunnen een speciaal ontwikkeld schildje ontvangen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de erfgoedadviseur van de gemeente Noordwijk:

Lening voor een monument

Monumenteneigenaren kunnen ook een goedkopere lening of een lening met een lage rente aanvragen. Dit kan voor werkzaamheden die niet onder instandhoudingskosten vallen. Hier gaat het om restauratie of renovatiewerkzaamheden. Een lening voor monumenten vraag je aan bij het Nationaal Restauratiefonds. Er zijn verschillende leningen:

Het ligt aan het soort monument welke lening je kan gebruiken:

 • gemeentelijk monument:
  • Cultuurfonds-hypotheek
  • Monumenten-hypotheek
  • gecombineerde lening
 • provinciaal monument:
  • Cultuurfonds-hypotheek
  • Monumenten-hypotheek
  • gecombineerde lening
 • rijksmonument:
  • Monumenten-hypotheek
  • gecombineerde lening
  • Restauratiefonds-hypotheek
Subsidies voor rijksmonumenten

Er zijn ook subsidies voor rijksmonumenten. Deze vraag je aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er zijn verschillende subsidies, zoals:

 • subsidie instandhouding rijksmonumenten;
 • instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten;
 • subsidie voor herbestemming.

Meer informatie over subsidies voor rijksmonumenten lees je op cultureelerfgoed.nl.