Subsidie vaststellen

Een subsidie is een (tijdelijke) financiële bijdrage van de gemeente. Een bijdrage aan organisaties waarvan de activiteiten bijdragen aan het gemeentelijk beleid. Ontvang je een subsidie? Dan kan je de subsidie bij het college van burgemeester en wethouders (B&W) verantwoorden met een verzoek tot vaststelling.

Online vaststelling subsidie aanvragen als organisatie (eHerkenning)

Online vaststelling subsidie aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Subsidiebedragen

Subsidie tussen € 5.000,- en € 50.000,-

Ontvang je een subsidie tussen € 5.000,- en € 50.000,-? Dan moet je de subsidie bij het college van B&W verantwoorden met een verzoek tot vaststelling.

Subsidie lager dan € 5.000,-

Ontvang je een subsidie lager dan € 5.000,-? Dan moet je de subsidie bij het college van B&W alleen verantwoorden als dit apart aan jou is opgelegd in de verleningsbeschikking.

Voorwaarden

De regels over de verantwoording vind je in hoofdstuk 6 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021. De regels over de vaststelling vind je in hoofdstuk 7. De subsidieregels vind je onder ‘Wetten’. 

Aanpak

Je vraagt vaststelling van een subsidie aan met een online formulier:

Houd hierbij rekening met de volgende zaken:

  • Verenigingen, stichtingen en andere organisaties moeten inloggen met eHerkenning en niet met DigiD. Inloggen met DigiD is alleen voor natuurlijke personen.
  • Voor het online aanvragen van producten en diensten van de gemeente Noordwijk is een e-herkenningsmiddel EH2+ nodig.
  • Ontvang je een structurele subsidie? Dan moet je het verzoek voor vaststelling uiterlijk indienen op 30 april van het jaar dat volgt op het jaar dat de subsidie is gegeven. Dat betekent, dat je jouw verzoek voor vaststelling van het jaar 2024 uiterlijk op 30 april 2025 moet indienen.
  • In alle andere gevallen moet je het verzoek indienen 13 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden.
  • Het verzoek tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag of een jaarverslag. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend:
    • hebben plaatsgevonden en;
    • dat je de doelstellingen hebt gehaald.