< Terug naar Subsidie aanvragen

< Terug naar Subsidie vaststellen

Vraag en antwoord Algemene subsidieverordening

Waarvoor verleent de gemeente Noordwijk subsidie?

De gemeente Noordwijk streeft naar een samenleving waarin iedereen naar beste kunnen deelneemt. Om dit te kunnen realiseren heeft onze gemeente regels en beleidsdoelen vastgesteld, die je kan terugvinden in de gemeentelijke verordeningen en beleidsplannen. Het realiseren van de beleidsdoelen is niet iets dat vanzelf gaat. Hierbij moet worden samengewerkt tussen en met veel partijen, zoals organisaties, verenigingen en stichtingen. Al deze partijen voeren heel veel activiteiten uit en maken hiervoor kosten. Voor zover deze kosten noodzakelijk zijn voor het realiseren van de beleidsdoelen kan de gemeente hen daarbij ondersteunen met een (tijdelijke) financiële bijdrage in de vorm van subsidie.

Staat alles in de Algemene Subsidieverordening (ASV)?

De ASV geeft algemene juridische kaders, bijvoorbeeld jaarlijkse termijnen en algemene verplichtingen. Soms is het nodig om voor specifieke beleidsvelden (zoals sport, kunst en cultuur, wijkverenigingen), voor bijzondere doelgroepen of in bijzondere situaties aanvullende regels op te stellen. Dit doet de gemeente met zogenaamde subsidieregels (artikel 3 ASV). Hierin worden op de ASV aanvullende voorwaarden en verplichtingen opgenomen zoals termijnen, of de wijze van verdeling van de subsidie.

Soorten subsidie (artikel 1 lid 12 ASV)

De ASV kent 2 soorten subsidies:

 • Incidentele subsidie: een subsidie die voor maximaal 3 achtereenvolgende jaren door het college verstrekt wordt voor een activiteit met een eenmalig of experimenteel karakter of voor een kortlopend project.
 • Structurele subsidie: een subsidie die door het college verstrekt wordt voor langer dan 3 achtereenvolgende jaren.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

Via noordwijk.nl/subsidies kan je online jouw aanvraag bij de gemeente indienen.

Kan iedereen subsidie aanvragen (artikel 6 ASV)?

De gemeente hanteert als uitgangspunt dat een subsidie slechts kan worden verleend aan organisaties met rechtspersoonlijkheid, zoals stichtingen en verenigingen. Wel kan het college van burgemeester en wethouders in subsidiebeleidsregels en in bijzondere gevallen bepalen dat subsidie kan worden verleend aan aanvragers zonder volledige rechtspersoonlijkheid of aan natuurlijke personen zoals inwoners.

Wanneer heb je geen recht op subsidie (artikel 10 ASV)?

Je hebt geen recht op subsidie (o.a.):

 • als de activiteit niet binnen de gemeente plaatsvindt of niet aanwijsbaar ten goede komt aan de inwoners van de gemeente (artikel 10 lid 1 sub e);
 • als het subsidiedoel in strijd is met de wet (artikel 10 lid 1 sub a), en/of;
 • als je ook zonder subsidieverlening over voldoende eigen (of van derden afkomstige) middelen beschikt om de kosten van de activiteiten te dekken (artikel 10 lid 2 sub g).

Wanneer vraag je een subsidie aan (artikel 8 ASV)?

 • Aanvragen voor een structurele moeten uiterlijk op 1 juni, voorafgaand aan het jaar of jaren waarop de subsidie betrekking heeft, worden ingediend. Dat betekent dat je, als je subsidie wilt aanvragen voor het jaar 2024, uw aanvraag uiterlijk op 1 juni 2023 moet hebben ingediend.
 • Aanvragen voor een incidentele subsidie moeten worden ingediend tussen 13 en 26 weken voordat de activiteit plaatsvindt.

Wanneer krijg je antwoord op jouw aanvraag (artikel 9 ASV)?

 • Vraag je een structurele subsidie aan? Dan beslist het college van burgemeester en wethouders binnen 8 weken na vaststelling van de gemeentebegroting (in november) op jouw aanvraag.
 • Vraag je een incidentele subsidie aan? Dan beslist het college van burgemeester en wethouders binnen 8 weken na ontvangst van een volledige aanvraag.
 • Het college van burgemeester en wethouders kan aanvullende termijnen vaststellen voor specifieke beleidsdoelen.

Krijg je altijd het bedrag dat je aanvraagt?

Die garantie kunnen wij jou niet geven. Voor elk beleidsveld (bijvoorbeeld Sport, Kunst en Cultuur, of Wijkverenigingen) wordt jaarlijks een maximaal budget vastgesteld in de gemeentelijke begroting. Als jouw aanvraag wel wordt gehonoreerd maar je meer subsidie hebt aangevraagd dan er is begroot, komt jouw aanvraag, in ieder geval voor het meerdere, niet voor een financiële bijdrage in aanmerking.

Hoe verantwoord je de subsidie (hoofdstuk 6 en 7 ASV)?

Ontvang je een subsidie tussen € 5.000,- en € 50.000,-? Dan moet je de subsidie bij het college van burgemeester en wethouders verantwoorden met een verzoek tot vaststelling.
Ontvang je een subsidie lager dan € 5.000,-? Dan geldt deze verplichting alleen als deze apart aan jou is opgelegd.

 • Als je een structurele subsidie ontvangt van meer dan € 5.000,- dien je het verzoek voor vaststelling uiterlijk in 1 mei van het jaar dat volgt op het jaar dat de subsidie is verleend. Dat betekent dat je jouw verzoek met betrekking tot vaststelling van het jaar 2022 uiterlijk op 1 mei 2023 moet hebben ingediend.
 • In alle andere gevallen dien je het verzoek in 13 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden.
 • Het verzoek tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag of een jaarverslag. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, hebben plaatsgevonden en dat de doelstellingen zijn behaald. 

Ontvang je een subsidie van meer dan € 50.000,-? Dan geldt wat hierboven staat ook maar moet je, naast het inhoudelijk verslag of jaarverslag, ook een een financieel verslag of jaarrekening en een balans met toelichting toevoegen.

Mag ik reserves vormen met de subsidie (artikel 22 ASV)?

Je mag alleen met toestemming of in opdracht van het college van burgemeester en wethouders, een reserve vormen. Deze reserve moet uiteindelijk wel voor het gesubsidieerde doel worden ingezet. Vergeet niet om, als je een reserve wilt vormen, dit al in jouw subsidieaanvraag te vermelden! Let hierbij op de maximaal toegestane percentages.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar gemeente@noordwijk.nl. Of neem contact op met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.