Wat doet de raad?

Hier vind je meer informatie over taken, instrumenten en commissies van de gemeenteraad.

De raad

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur van Noordwijk. De raad is het hoogste orgaan. Dat wil zeggen dat de gemeenteraad beslist over het beleid in de gemeente. De raad doet dat namens alle inwoners van de gemeente Noordwijk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen bepalen de inwoners van Noordwijk wie er in de raad komen. De gemeenteraad in Noordwijk bestaat uit 27 raadsleden en 11 politieke partijen. De burgemeester zit de raadsvergaderingen voor. 

Kerntaken raad

De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn:

  • Vertegenwoordigen van inwoners: de raadsleden horen graag jouw mening. Op de paginaJij en de raad lees je hoe je de raad kunt bereiken. 
  • Controleren van het college: de raad controleert of het college het beleid uitvoert zoals is afgesproken.
  • Vaststellen van nieuwe regels en beleid: de gemeenteraad beslist over voorstellen van het college voor nieuwe regelgeving van de gemeente en de hoofdlijnen van nieuw beleid.

Instrumenten van de raad

De raad voert haar controlerende taak uit aan de hand van een aantal hulpmiddelen. Deze noemen we raadsinstrumenten. De instrumenten staan beschreven in het Reglement van Orde waarin de spelregels van de gemeenteraad zijn vastgelegd. 

Amendement

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsvoorstel van het college van B&W aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Het college kan een aangenomen amendement niet naast zich neerleggen.

Motie

Met een motie kan een raadslid een wens, verzoek of oordeel uitspreken over een onderwerp dat op agenda van de vergadering staat. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen. Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals de rekenkamer. 

Raadsleden kunnen ook een actuele motie indienen. Een actuele motie gaat over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Met een motie van wantrouwen spreekt de raad uit dat deze het vertrouwen in een lid van het college van burgemeester en wethouders heeft verloren. Als deze motie door de raad wordt aangenomen, leidt dit vaak tot het vertrek van het collegelid.

Initiatiefvoorstel

Meestal legt het college van B&W voorstellen voor nieuw beleid aan de raad voor. Met een initiatiefvoorstel kan een raadslid ook een eigen voorstel voorleggen aan de raad en op die manier zelf onderwerpen op de agenda zetten.

Schriftelijke vragen

Raadsleden kunnen het college schriftelijke vragen stellen. Het college moet binnen vastgestelde termijnen de vraag beantwoorden of aangeven waarom dit niet op tijd is gebeurd. 

Mondelinge vragen/Rondvraag

Aan het eind van de commissievergadering tijdens het agendapunt Rondvraag kunnen raads- en commissieleden mondelinge vragen stellen aan het college. De mondelinge vraag gaat over een actueel onderwerp dat niet op de agenda staat.

Interpellatie

Een raadslid kan het college ter verantwoording roepen door een interpellatie aan te vragen. Het raadslid vraagt dan een debat aan over een actueel zwaarwegend onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat. Daarmee gaat een interpellatie verder dan mondelinge vragen. Zie voor de spelregels artikel 41 van het Reglement van orde. 

Enquête

Het raadsonderzoek of enquête is het zwaarste instrument van de gemeenteraad. De raad stelt daarmee een eigen onderzoek in en kan personen onder ede horen. De spelregels die gelden bij een raadsonderzoek staan in artikel 42 van het Reglement van Orde  van de gemeenteraad.

Raad in de regio

Gemeente Noordwijk maakt deel uit van verschillende regionale samenwerkingsverbanden. De gemeenteraad is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van bijvoorbeeld Holland Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland.