Zorg voor wonen

We bouwen woningen in alle prijsklassen (huur en koop), afgestemd op de lokale behoefte in een veilige en prettige omgeving.

Een loep gericht op 2 woningen

Wat gaan we doen?

Bouwen op basis van de lokale behoefte

We werken onze doelgroepenverordening bij. Dit doen we op basis van de regionale woonvisie 2023. We zetten in op het middensegment en op kansrijke plannen uit de woningbouwlijst.

We onderzoeken de mogelijkheden om op de Achterweg te komen tot woningbouw ontwikkeling aansluitend op de huidige woonruimteverdeling.

We onderzoeken de mogelijkheden van huisvesting van verschillende doelgroepen op pilotlocaties. Dit doen we op de Schippersvaartweg, de Maandagsewetering en Gerleeweg.

We brengen de hoeveelheid duurzame huisvesting die nodig is (en die voorzieningen die daarbij horen) voor internationale werkers in kaart. Dit doen we onder meer op basis van de lokale economische bedrijvigheid binnen een straal van 10 kilometer.

Voor het bouwen van flexwoningen zijn de locaties De Nes en Zeestroom in beeld.

Voor de versnelling van de woningbouw is een programma Wonen opgezet. Dit programma geeft uitvoering aan de thema’s 1 en 2 zoals die in de Woonvisie staan. Hierin staat een plan van aanpak met versnellingskansen.

Bouwen van betaalbare woningen

We hebben aandacht voor het bouwen van betaalbare koopwoningen.

 • Programma Noordwijk Zeewaardig
 • Project Bronsgeest
 • Project ’t Zilt
 • Project Offem-Zuid
 • Project BAVO
 • Project Verlengde Voorstraat
 • Project Viaductweg
 • Particuliere ontwikkeling Achmea
 • Pilarenlaan
 • Jan Kroonsplein

Lokaal maatwerk

We passen de regionale huisvestingsverordening aan binnen Holland Rijnland. Dit doen we op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Daarbij zetten vooral in op lokaal maatwerk.

Aanpassen uitvoeringsprogramma

We handhaven de huidige woonruimteverdeling 30/40/30. Dit is met de uitzonderingen in de Woonvisie. We zetten extra in op bouwprojecten uit de woningplanlijst.

We passen het uitvoeringsprogramma van de Visie Wonen, Welzijn en Zorg aan. Dit doen we op basis van de lokale, actuele woonbehoefte en onze gedeelde visie op wonen, welzijn en zorg. Op basis hiervan passen we ons woningbouwprogramma en onze uitvoeringsafspraken met de woningbouwcorporaties voor 2025 aan.

2022

 • Op basis van de Woonvisie hebben we onze doelstellingen voor starters, statushouders, internationale werkers en doelgroepen voor beschermd wonen gerealiseerd. We stuurden hierbij actief op een passend (flexibel) woningaanbod voor lage- en middeninkomens en voor jongeren / jonge gezinnen.
 • We hebben publiek- en privaatrechtelijke instrumenten ingezet om betaalbare woningen te realiseren. De volgende verordeningen hebben we geactualiseerd: de verordening Bestemmingsreserve sociale huurwoningen, verordening Beheer Woningvoorraad en Doelgroepenverordening.
 • Door middel van ambtelijke- en bestuurlijke bouwtafels en de jaarschijf van de prestatieafspraken hebben we gewerkt aan het bevorderen van de woningbouwplannen van de woningcorporaties. Hierbij hebben we ingezet op de realisatie van de lokale woningbouwbehoefte en 30% sociale woningbouw.
 • De versie 3.0 van de Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten is vastgesteld en gepubliceerd. Hiermee hebben we de beoogde verruiming gerealiseerd van de Beleidsregel Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting 2019. Deze is in lijn met de regio Duin- en Bollenstreek.
 • Verder hebben we:  
  • Een doorstroommakelaar aangesteld samen met de woningcorporaties.
  • Startersleningen beschikbaar gesteld.
  • De ‘Regionale Woonagenda 2030’ uitgevoerd.
  • Onze planlijst voor woningbouw afgestemd met Holland Rijnland en de provincie.
  • Vanuit de Regionale Huisvestingsverordening maximaal lokaal maatwerk toegepast.
  • De woonplanlijst actueel gehouden.
  • Onze grondpositie versterkt in het Achterweggebied door middel van diverse grondaankopen.

2023

 • We hebben de Woonzorgvisie vastgesteld. Op basis hiervan verbeteren we de samenwerking tussen gemeente, corporaties en zorgpartijen.
 • In het samenwerkingsverband Holland Rijnland is de Regionale Woonagenda vastgesteld.
 • We hebben ons ingezet voor het aanpassen van de instandhoudingstermijn van woningen in het middensegment van 10 jaar naar de maximaal wettelijk toegestane 20 jaar.
 • We hebben in samenwerking met de vijf Duin- en Bollenstreek gemeenten de Evaluatie ‘Vitalere greenport en vitaler landschap’ afgerond.
 • Voor herziening van de ISG is een aanbestedingstraject gestart.

Bouwen voor de lokale bevolkingsgroei

 • We zetten in op het middensegment en kansrijke plannen uit de woningbouwplanlijst.
 • We stimuleren de woningbouwcorporaties om hun huidige- en toekomstige sociale woningbouwvoorraad zo lang mogelijk op peil te houden.
 • We toetsen afwijkingsverzoeken strikt aan de bepalingen van de bestemmingsplannen in het buitengebied.
 • We verstrekken startersleningen.
 • Handhaven op het antispeculatiebeding en de zelfbewoningsplicht voor woningen.
 • Aandacht voor de realisatie van betaalbare koopwoningen.
 • Programma Noordwijk Zeewaardig
 • Project Bronsgeest
 • Project ’t Zilt
 • Project Offem-Zuid
 • Project BAVO
 • Project Verlengde Voorstraat
 • Project Viaductweg
 • Particuliere ontwikkeling Achmea
 • Pilarenlaan
 • Jan Kroonsplein

Bouwen op basis van de lokale behoefte

 • We bouwen (levensloop- en) toekomstbestendig voor een mix van doelgroepen. Verdere uitwerking van de gewenste basiskwaliteit nemen we op in het geactualiseerde uitvoeringsprogramma van de woonvisie. Sociaal domein en volkshuisvesting trekken hierbij samen op.
 • We continueren onze inzet op passende huisvesting van één-of tweepersoonshuishoudens waarbij een woonoppervlakte met volwaardige voorzieningen van minimaal 40 à 50 m² uitgangspunt is.
 • Op grond van de Retail- en Horecavisie bieden we ruimte om leegstaande gebouwen buiten de winkelkernen te transformeren naar woningen.
 • We continueren de inzet van de projectleider internationale arbeidsmigranten.
 • Binnen de huidige en nieuwe mogelijkheden passen we lokaal maatwerk toe.

Kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving

 • We maken ons bij de provincie sterk voor de uitvoering van het herziene Regionale beleid (module ruimte en wonen).
 • We toetsen afwijkingsverzoeken strikt aan de bepalingen van de bestemmingsplannen in het buitengebied.
 • We handhaven op agrarische gronden op basis van het beleidskader dat nu vigerend is: het bestemmingsplan Buitengebied, de huidige ISG en de nota ‘niet duurzaam te gebruiken bollengrond’.