Voorkomen overlast en criminaliteit

Noordwijk is een veilige gemeente om te wonen, te werken, te recreëren en te leven. We zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor.

Huizen in de nacht met daarvoor een groen schild met oke vink erin

Wat gaan we doen?

Handhaven op betaald parkeren

We ondersteunen de politie met onze Boa’s. Zij zijn onze en ogen voor preventie.

Onze gemeentelijke Boa’s zijn toegankelijk, vriendelijk en dienstverlenend. We voeren het veranderend toezicht op parkeren door digitalisering gefaseerd in. Door deze digitalisering kunnen de bespaarde (niet gemeentelijke) BOA- uren breder ingezet worden. 

Veilige gemeente

We onderzoeken de mogelijkheden van preventief fouilleren in uitgaansgebieden en (flexibel) cameratoezicht in uitgaansgebieden, milieuparkjes en parkeerterreinen.

Jeugdaanpak

We borgen de jeugdaanpak op het snijvlak van zorg en veiligheid binnen de organisatie en met partners zowel op individueel als groepsniveau.

We stellen een integraal Veiligheidsplan 2024-2026 vast. De belangrijkste thema’s zijn:

 • Veilig uitgaan, evenementen en toerisme.
 • Overlast en geweld op snijvlak van zorg en veiligheid.
 • Jeugd en veiligheid.
 • Ondermijning.
 • Digitale veiligheid.

We zetten het Dealbreakersprogramma voort. Dit doen we om nieuwe aanwas te voorkomen. Daarnaast nemen we bestuursrechtelijke maatregelen tegen jeugd die overlast geeft en tegen de overlast die drugsdealen in de openbare ruimte geeft. We zetten onze huidige groepsaanpak voor zorgelijke jeugdgroepen voort.

2022

 • Vanuit het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid hebben we diverse activiteiten opgezet in het kader van preventie; creëren van bewustwording en informerend.

2023

 • We hebben het jaarprogramma Integraal Veiligheidsplan 2023 uitgevoerd.
 • We hebben een handhavingsplan opgesteld. In dit plan hebben we de prioriteiten omschreven zoals sociale veiligheid, gevaarlijk parkeren en veilige evenementen.

Veiligste gemeente

 • We continueren de structurele inzet van de suswacht op de Grent.
 • We maken gebruik van particuliere beveiligingsorganisaties en voor zover wettelijk mogelijk cameratoezicht in de uitgaansgebieden waar dat nodig is. De wijze van inzet wordt continu gemonitord en indien nodig aangepast.
 • We geven uitvoering aan ons handhavingsprogramma. We zijn hierbij alert op signalen uit onze samenleving.
 • We blijven bouwen aan een goede informatiepositie en werken risico-gericht. Belangrijke elementen hierbij zijn een goed functionerend signalenoverleg, een strategische analyses van risicofactoren en tactische en operationele informatieproducten voor verschillende onderdelen van de aanpak.
 • We ondersteunen de politie met onze Boa’s. Zij zijn onze oren en ogen in het kader van preventie.
 • We stimuleren initiatieven voor buurtpreventie.
 • Jeugdaanpak op het snijvlak van zorg en veiligheid is geborgd binnen de organisatie en met partners, zowel op individueel als op groepsniveau.
 • Bij evenementen heeft veiligheid de hoogste prioriteit. De landelijk geldende veiligheidsregels worden indien nodig aangevuld met maatwerkvoorschriften in evenementenvergunningen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Veiligheidsregio Hollands Midden.
 • We zetten onze handhavers in om wet- en regelgeving dienstverlenend en daadkrachtig te handhaven.
 • Binnen het maatschappelijk programma ‘Floreren in Noordwijk’ werken wij samen met partners aan verslavingspreventie. Te denken valt onder andere aan voorlichting op scholen, jongerenwerk en in uitgaansgebieden.
 • We geven uitvoering aan het geactualiseerde convenant ‘veiligheid in en om school 2023 – 2026’. Dit doen we samen met onder meer het onderwijs en de politie. Hierin ligt een verband met programma 5.
 • We houden vast aan ons besluit van 2019 om in Noordwijk geen coffeeshop te faciliteren. Dit sluit aan op de regionale afspraak om het coffeeshopaanbod in de regio te beperken tot maximaal twee.
 • Er heeft op regelmatige basis overleggen plaatsgevonden met de horecaondernemers en hierbij zijn afspraken gemaakt.

Aanpak ondermijnende criminaliteit

 • We zetten de Wet Bibob op meerdere beleidsterreinen in conform onze beleidsregels.
 • We handhaven strikt als het gaat om drugshandel vanuit woonhuizen, horeca – en bedrijfspanden conform de Opium-wet.

Crisisbeheersing

 • We werken tijdens de langdurige crisissen (opvang Oekraïense vluchtelingen, opvang COA vluchtelingen, energiecrisis) intensief en goed samen met de veiligheidsregio en er vindt afstemming plaats met omliggende gemeenten.
 • We zijn een sterke partner in onze veiligheidsregio. We leiden het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie op voor onze crisisorganisatie. We sturen samen met de veiligheidsregio sterk op bewustwording van veiligheid en preventie door middel van preventie- en bewustwordingscampagnes.