Verduurzaming en energietransitie

Voor verduurzaming en energietransitie geven we uitvoering aan effectieve en efficiënte maatregelen om energiebesparing en klimaatadaptie te bevorderen.

Een hand met daarin een wereldbol en daarnaast twee windmolens

Wat gaan we doen?

Energietransitie

We werken het gebruik van aardwarmte in onze gemeente en de regio verder uit. Voor de planning zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers. 

We werken in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan snelle vergunningverlening voor de productielocatie. Het streven is om in 2027 met de productie te starten.

We stellen in 2024 gelijktijdig alle uitgangspunten en voorwaarden voor de wijkuitvoeringsplannen op. Dit is vooruitlopend op de definitieve uitwerking en vaststellen van het concepttracé. En is gericht op het toekomstige gebruik van geothermie door inwoners en ondernemers.

We willen geen windturbines in ons buitengebied. Voor de energietransitie hebben we voor de komende jaren ook andere prioriteiten gesteld zoals de ontwikkeling van geothermie, stimuleren om te isoleren, zonnepanelen op het daken. Echter, zo lang de huidige maritieme windturbineparken voor onze kust in gebruik zijn, zetten wij ons in om één of enkele windturbines extra op zee te plaatsen voor onze lokale energiebehoefte. In 2024 gaat de gemeente hiervoor in gesprek met Kamerleden en vertegenwoordigers van het nieuwe kabinet.

Coöperatie en mede-eigenaarschap

We moedigen coöperatieve energieprojecten en mede-eigenaarschap van inwoners en organisaties uit de gemeente Noordwijk bij grootschalige lokale/regionale energieopwekking aan. We ondersteunen waar mogelijk.

We gaan voor Gravendam II onderzoeken of een gezamenlijk gebruik van de energie-infrastructuren voor alle partijen voordelen kan opleveren. Voorbeelden op andere plaatsen zijn veelbelovend. We blijven in contact met onze inwoners voor mogelijke nieuwe initiatieven.

Initiatiefnemers bestuderen mogelijkheden bij Congrescentrum Leeuwenhorst en het Northgo College voor nieuwe projecten. Waar het mogelijk is en zin heeft, ondersteunen we deze initiatieven.

Zonnepanelen op grote daken

We moedigen de plaatsing van zonnepanelen op grote daken aan. Dit is onderdeel van onze aanpak en samenwerking met het lokale bedrijfsleven. We richten ons samen op een aanpak die op de toekomst is gericht en die bijdraagt aan een sterke lokale economie op lange termijn. In 2024 blijven we campagne voeren voor de inzet van meer daken. Dit doen we ook in regioverband. We steunen ook nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan de inzet van meer grote daken en nieuwe mogelijke locaties zoals parkeerterreinen.

Verduurzaming van bestaande woningen

We werken regionaal samen in Duin- en Bollenstreekverband en via Holland Rijnland. Dit doen we om gezamenlijk acties en campagnes uit te voeren en om van elkaar te leren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Transitieloket Bollenstreek voor MKB-ers.
 • Adviezen voor maatwerk.
 • Energiecoaches voor inwoners.
 • Energiecoaches, in het bijzonder voor energiearmoede.

Naast de inzet van gemeentelijke middelen maken we als dat mogelijk is ook gebruik van landelijke regelingen voor inwoners en ondernemers. We benutten alle mogelijkheden om verduurzaming van woningen en bedrijfsruimten te ondersteunen.

We informeren de raad met ingang van december 2023 ieder kwartaal over de voortgang van de lopende zaken.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen blijven we actief werken aan de uitvoering van verschillende maatregelen. We laten weten hoe het hiermee gaat. Onlangs is een eerste nieuwsbrief verschenen. Hierin geven we bijvoorbeeld informatie over zonnepanelen op het gemeentehuis.

2022

 • Door de inzet van onze energiecoaches hebben we bijgedragen aan verduurzaming van de energievoorziening van koop- en huurwoningen. Ook hebben we ons ingezet voor gedragsverandering van onze inwoners voor wat betreft energieverbruik.
 • Voor de ondernemers is het MKB Transitie Loket opgezet.

2023

 • Noordwijk heeft in 2023 actief meegewerkt aan het regionale Transitieloket Bollenstreek. Deze is gericht op de regionale MKB. We hebben in 2023 tientallen ondernemers advies gegeven over mogelijke energiemaatregelen.
 • We hebben het Integraal Waterketenplan Bollenstreek vastgesteld.
 • We zijn gestart met bijeenkomsten energietransitie voor stakeholders.
 • We zijn in 2023 in de Duin en Bollenstreek een verkenning gestart naar de mogelijkheid om de dorpen en kernen in de regio met elkaar te verbinden door middel van een warmtetransportnetwerk.
 • Samen met de netwerkbeheerder kijken we naar oplossingen voor de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk.

Duurzaamheid

 • We hebben de noodzakelijke investeringen in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in beeld gebracht. En voeren dit projectmatig uit.
 • We zetten in op de realisatie van zoveel mogelijk isolatie- en energiebesparende maatregelen bij inwoners en ondernemers.
 • We stimuleren isoleren, de plaatsing van zonnepanelen en warmtepompen op vrijwillige basis door middel van campagnes, advies en subsidieverlening aan inwoners en ondernemers.
 • We maken onze deelfinanciering van het MKB-transitieloket structureel. We blijven onze ondernemers ondersteunen bij transitievraagstukken. We focussen daarbij op advies, isolatie en zon-op-dak.
 • We faciliteren de verduurzaming van verenigingsgebouwen, verenigingen van eigenaren en bedrijfspanden door inzet van professioneel advies. 
 • We continueren de inzet van vrijwillige energiecoaches en het verspreiden van energieboxes om energiearmoede tegen te gaan.
 • De gemeente volgt landelijke eisen ten aanzien van bijna energieneutrale en natuurinclusieve bouw.

Energietransitie

 • We onderzoeken het potentieel van waterstof als bijdrage aan de energietransitie voor Noordwijk. Dit doen we samen onder meer met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 • We geven samen met het Hoogheemraadschap uitvoering aan de strategische samenwerkingsagenda (SSA). Op basis van het bodem- en watersturende principe worden onder andere (het tegengaan van) verzilting, verdroging, wateropvang en waterbeheer ter hand genomen.
 • We geven professioneel advies voor de verduurzaming van verenigingsgebouwen, verenigingen van eigenaren en bedrijfspanden.
 • We continueren onze preventieve aanpak om handhaving op wettelijke verduurzamingsverplichtingen te voorkomen door middel van advies.
 • We stimuleren de plaatsing van zonnepanelen op grote daken.
 • We continueren ons overleg met de nutsbedrijven over de uitbreidingsmogelijkheden en verzwaring van ons elektriciteitsnetwerk op basis van het gridplan van Liander.