Sport en cultuur voor iedereen

Veel mensen vinden in ons gevarieerd verenigingsleven een prettige en waardevolle vrijetijdsbesteding. Daarom verdienen verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur onze ondersteuning en investeren we hierin.

Tennisracket, voetbal en een schilderij

Wat gaan we doen?

Evenementvriendelijke gemeente

We maken de verlening van evenementenvergunningen eenvoudiger. We verbinden ons aan de regionale werkwijze die de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft vastgelegd. Hierbinnen benutten we de beperkte mogelijkheid om het vergunningenproces voor de aanvrager zo vriendelijk mogelijk te houden. De evenementencoördinator blijft voor de aanvragen van nieuwe vergunningen het aanspreekpunt en spin in het web.

Kunst, cultuur en sport

We ondersteunen de Cultuurraad en de adviesraad Beeldende kunst in de Openbare Ruimte (BKOR). We blijven samenwerken met de sportraad.

We onderzoeken of er meer gebruik gemaakt wordt van bestaande wandel- en fietspaden in Noordwijkerhout en De Zilk door de plaatsing van beweegtoestellen en/of kunstobjecten. We onderzoeken of het mogelijk is beweegtoestellen en een baan voor mountainbikers in de omgeving van het Oosterduinsemeer te plaatsen. We realiseren in de komende twee jaar beweegtuinen. We blijven ons inzetten voor nieuwe ideeën die het mogelijk maken om makkelijk en goedkoop te sporten. We realiseren in 2024 een beweegtoestel in De Zilk, bijvoorbeeld bij het basketbalveld. Voor de doelgroep 50+ zijn we gestart met de invulling van beweegroutes in de wijken. De invulling hiervan doen we aan de hand van participatie.

De nieuwe Schelft

We werken het raadsbesluit uit naar een Voorlopig Ontwerp. Later in het jaar volgt het Definitief Ontwerp en Uitvoeringsbestek. Op basis hiervan besteden we het werk aan. We bereiden de uitvoering voor. Die vindt in 2025/2026 plaats.

2022

 • We hebben het Sportakkoord en het Preventieakkoord doorontwikkeld naar een Leefstijlakkoord ter bevordering van de gezondheid.
 • Voor het borgen van een sterk cultureel klimaat is onder meer de Cultuurraad opgericht en samen met Noordwijk Marketing hebben we een strategisch marketingplan voor cultuur opgesteld. Verder hebben we een nieuwe adviesraad Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (BKOR) ingesteld en hiervoor een nieuwe website gelanceerd.
 • We hebben het sportpark aan de Lageweg gerenoveerd en in gebruik genomen.

2023

 • We hebben met 20 nieuwe projecten invulling gegeven aan het Leefstijlakkoord.
 • We hebben twee buurtsportcoaches van het Sportbedrijf opgeleid en aangesteld als clubkadercoach.
 • We hebben het kennismakingsprogramma Sjors Sportief en Sjors Creatief Noordwijk actief uitgevoerd.

Verenigingen en vrijwilligerswerk

 • We activeren het (nog onbenutte) potentieel van vrijwilligers in de leeftijd 60+. Dit doen we samen de stichting Welzijn.
 • De stichting Welzijn helpt organisaties om hun vacatures op de vacaturebank aantrekkelijk te formuleren. Hiermee wordt zowel de oudere vrijwilliger aangesproken als de inwoners die voor kortere tijd vrijwilligerswerk willen doen.
 • We zijn een meedenkersgroep gestart die de haalbaarheid van een door vrijwilligers georganiseerde Volksuniversiteit onderzoekt. Er hebben in dit kader overleggen plaatsgevonden met volksuniversiteiten in omliggende gemeenten.
 • We publiceren maandelijks een nieuwsbrief voor culturele verenigingen. Hier wordt o.a. aandacht besteed aan de subsidieregeling.
 • We stimuleren het jeugdlidmaatschap van (sport)verenigingen.
 • We geven via het Sportbedrijf uitvoering aan het kennismakingsprogramma “Sjors Sportief en Sjors Creatief”. We brengen hierbij het Jeugdfonds Sport en Cultuur, een fonds dat de contributie van kinderen uit armere gezinnen betaalt, onder de aandacht.
 • We houden verenigingscontributies betaalbaar door middel van subsidies aan verenigingen.
 • We versterken de onderlinge samenwerking en organisatiekracht van culturele partners door middel van netwerkbijeenkomsten.

Sport en recreatie

 • We voeren het vastgestelde Sportbeleid 2022-2025 uit.
 • De buurtsportcoaches en cultuurcoaches blijven we inzetten. Hierin ligt ook een verband met het Programma Sociaal domein. De buurtsportcoaches zijn in 2023 ingezet op diverse maatschappelijke projecten, zoals Lekker Fit, balkon sport voor kwetsbare ouderen en bij Reuring Sport.
 • We geven een vervolg aan JOGG/Goed Bezig, waarmee BSO en scholen worden gestimuleerd om ouders bewust te maken van gezonde voeding en bewegen.
 • We faciliteren (sport)evenementen door verlening van subsidies op maat. We zetten hierbij tevens onze evenementencoördinator en het Sportbedrijf in. In 2023 hebben we subsidies voor evenementen verstrekt aan de organisatie van de hardloopwedstrijd van de 10 van Noordwijk en aan de organisatie van de Noordwijk Ladies Classic (een wielerwedstrijd voor dames-profs).

Kunst en cultuur

 • We geven uitvoering aan onze beleidsnota “Cultuur in de Kern 2022 – 2025’.
 • We borgen de culturele basisinfrastructuur, de amateursector, de culturele evenementensector en de erfgoedsector door middel van subsidies.
 • We faciliteren de Cultuurraad en de adviesraad Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (BKOR).
 • We geven uitvoering aan de Masterplan Kunst in de openbare ruimte. Door het project ‘Kunst in de Gemeente’ is een kunstwerk in de Engelse Tuin in Noordwijkerhout geplaatst. Ook is het kunstwerk Reuzenbol geplaatst. Er is beleid opgesteld voor kunst op de rotondes.
 • We zetten onze evenementencoördinator in als brug tussen de gemeente en maatschappelijke partners.
 • We profileren de erfgoedsector door initiatieven zoals Klassendag, Open Monumentendag, Kindercultuurmaand en de Dag van de Noordwijkse geschiedenis en de audiotours. 
 • Samen met erfgoed instellingen onderzoeken we de mogelijkheden om een gezamenlijk collectiebeheersysteem te realiseren en een gezamenlijk depot.

 Evenementvriendelijke gemeente

 • We vereenvoudigen de verlening van evenementenvergunningen.

Multifunctionele accommodaties

 • We ontwikkelen een integrale visie op het (gebruik en beheer van) gemeentelijk vastgoed. Dit doen we op basis van ons vastgoedboek.
 • We inventariseren het multifunctionele potentieel van onze sport- en welzijnsaccommodaties. Op basis hiervan stimuleren we verenigingen hun accommodaties open te stellen voor andere maatschappelijke partners.
 • We werken aan verduurzaming van onze sportaccommodaties, clubhuizen en sportvelden.