Sociaal nabij

Onze kinderen groeien gezond en veilig op en onze inwoners doen mee. We zorgen voor passende hulp en ondersteuning.

Vier poppetjes met verschillende afkomst steken hun hand op.

Wat gaan we doen?

Meedoen

We passen ons welzijnsbeleid ‘Gelukkig leven’ aan.

Leerlingenvervoer

We besteden het leerlingenvervoer aan voor de periode 2025-2027. We blijven in gesprek met de klankbordgroep. We nemen hierbij de ideeën van de klankbordgroep en de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek mee. Kwaliteit weegt zwaar mee in de aanbesteding.

Opgroeien en zelfontplooiing

We verminderen de instroom in de jeugdhulp door de Praktijkondersteuner HuisartsenJeugd (POH-J) meer in te zetten. Daardoor is er meer samenwerking en afstemming met de huisartsen. 

We pakken in regionaal verband de ’Aanpak Wachttijden’ op. We zetten hierbij in op het verminderen van de instroom en het verbeteren van de doorstroom en uitstroom. Dit doen we op basis van pilots.

We onderzoeken of we de wachtlijsten voor zwaardere vormen van jeugdhulp kunnen verminderen. Dit doen we door de inzet van medewerkers van jeugdhulp in het basisonderwijs, als aanvulling op het speciaal onderwijs. We brengen de kosten van jeugdhulp op school in beeld en de mogelijke manier van het verdelen van de kosten tussen de partijen.

2022

 • Voor het verbinden en bundelen van het beleid op het maatschappelijk vlak hebben we het Maatschappelijk Programma ‘Floreren’ in Noordwijk” vastgesteld.
 • Om beter te kunnen sturen op goede jeugdhulp hebben we de Serviceorganisatie Zorg (SO Zorg) opgericht. Ook zijn we gestart met de Regionale Experttafel (RET) voor specialistische jeugdproblematiek.
 • Voor het versterken van het netwerk en de keten zorg en veiligheid hebben we het Zorg- en Veiligheidshuis gerealiseerd. 

2023

 • In de loop van 2023 zijn we het GALA (gezond en actief leven akkoord) gestart en hebben we een plan van aanpak hiervoor opgesteld. 
 • Per 1 januari 2023 zijn we begonnen met de uitvoering van taken op het gebied van Maatschappelijke Zorg.
 • We hechten aan werken naar vermogen. Met het project ‘Extra impuls werkzoekenden’ zijn met succes uitkeringsgerechtigden begeleid naar betaald werk. Via ‘Social Return on investment’ zorgen we voor werkervaringsplekken voor uitkeringsgerechtigden.
 • De ISD Bollenstreek is in 2023 aangesloten bij het Schuldenknooppunt.
 • We zijn aangesloten bij de Schuldhulproute.
 • Het Maatschappelijke programma ‘Floreren in Noordwijk’ verbindt de activiteiten en het lokale aanbod.
 • Verordening leerlingenvervoer 2019. We sturen hierbij op de kwaliteit van het vervoer en nemen hier de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek in mee.

Gezond leven

 • Versterking ketensamenwerking ISD/ Provalu/Welzijn Noordwijk met project Lekker Fit.

Opgroeien en zelfontplooiing

 • We faciliteren schooljudo en weerbaarheidstrainingen in het onderwijs. In 2023 hebben we de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) twintig weerbaarheidstrainingen laten verzorgen aan de bovenbouw van het primair onderwijs (PO). Tevens hebben we schooljudo of een gelijksoortige training aangeboden op het PO.

Meedoen

 • We blijven onze mantelzorgers ondersteunen en stimuleren initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan.
 • We versterken de zelfredzaamheid van onze inwoners door algemene voorzieningen met inzet van welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg.
 • We actualiseren de Prestatieafspraken met Voor Ieder 1 jaarlijks.  
 • We begeleiden de transformatie van het bestaande stelsel van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. We werken in Duin en Bollenstreekverband samen op het gebeid van inkoop van Maatschappelijke Zorg.  We stemmen lokale preventie met inzet van maatwerk en algemene voorzieningen met elkaar af. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in de regelingen Zonder Meer en Centrumgemeente regeling Leiden.
 • We geven uitvoering aan de nieuwe Wet Inburgering. Dit doen we samen met onze partners.
 • We intensiveren ons aanpak voor vroegsignalering.
 • We bieden voor mensen in kwetsbare situatie een sociale veilige omgeving (Reuring) om mee te kunnen doen in de samenleving.
 • We bieden Lekker fit trajecten als ontwikkeling en sociale activering richting werk.
 • De stichting Welzijn helpt organisaties om hun vacatures op de vacaturebank voor vrijwilligers aantrekkelijk te formuleren. Hiermee wordt zowel de oudere vrijwilliger aangesproken als de inwoners die voor kortere tijd vrijwilligerswerk willen doen.
 • We zorgen voor begrijpelijke informatie over minimaondersteuning en schuldhulpverlening (voor jongeren) op de gemeentelijke website.
 • We verwachten een tegenprestatie naar vermogen van inwoners met een uitkering.
 • We voeren het jaarplan ‘sociaal return on investment’ uit van Provalu.
 • We gaan door met het verstrekken van saneringskredieten.
 • We keren een energietoeslag uit voor huishoudens met een laag inkomen om de stijgende kosten van energie te kunnen betalen.

Zorg en ondersteuning

 • We maken gebruik van consultatiefunctie ggz in de integrale toegang.
 • We versterken de kwaliteit en vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning door inzet van het Meedenkersnetwerk.
 • We begeleiden de transformatie van het bestaande stelsel van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. We werken in Duin en Bollenstreekverband samen op het gebied van inkoop van Maatschappelijke Zorg en stemmen lokale preventie met inzet van maatwerk en algemene voorzieningen met elkaar af. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in de regelingen Zonder Meer en centrumgemeente regeling Leiden.
 • We voeren procesregie op complexe hulpvragen in afstemming met lokale partners.
 • We geven uitvoering aan bemoeizorg voor zorgmijders en monitoren de resultaten.
 • We voeren structureel overleg met onze huisartsen en andere eerste-lijns-zorgverleners.
 • We zorgen voor samenhang tussen de uitvoering van het “Gezond en Actief Leven Akkoord”, het “Leefstijlakkoord 2024” en “Integraal Zorgakkoord“.
 • We vergroten de bekendheid van het on- en offline preventieaanbod van advies, ondersteuning en zorg bij onze inwoners op het domein van mentale gezondheid.
 • We actualiseren jaarlijks de prestatieafspraken met Voor Ieder 1. Deze afspraken bevorderen de samenwerking die nodig is om focus aan te brengen in de opdracht en de bijbehorende werkzaamheden.

Gezonde en veilige leefomgeving