Jaarrekening 2022: positief resultaat in ongewisse tijden

31 mei 2023, 13:57

Burgemeester en wethouders presenteren de Jaarrekening 2022. De afgelopen jaren laten zien hoe groot maatschappelijke en economische onzekerheden kunnen zijn. De goede financiële positie van de gemeente stelt Noordwijk in staat te bouwen aan oplossingen in deze ongewisse tijden.

Duidelijk en eerlijk 

De jaarrekening is één van de belangrijkste documenten uit de Planning en Controlcyclus van de gemeente. De gemeente laat zien waaraan vorig jaar geld is uitgegeven en welke bedragen daarmee gemoeid waren. In totaal toch zo’n 130 miljoen euro. 

Het college van B&W legt met de jaarstukken verantwoording af over de uitvoering van de begroting aan de gemeenteraad. De raad wordt bij de controle ondersteund door de accountant. 

Positief resultaat

Gemeente Noordwijk heeft 2022 met een positief resultaat van € 11 miljoen kunnen afsluiten. Met een solvabiliteit (het vermogen om direct aan je schulden te kunnen voldoen) van bijna 60% is de financiële positie robuust te noemen. Het eigen vermogen nam toe met € 8 miljoen, tot € 157 miljoen. 

Wethouder Roberto ter Hark (Financiën): “We profiteren van het feit dat we een ondernemende gemeente zijn en dat wij met beleid omgaan met het belastinggeld. De gezonde financiële positie is een uitkomst in de huidige situatie.”

Nieuwe omstandigheden

Gerichte investeringen creëren meerwaarde voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in een tijd die wordt getekend door aangescherpte maatschappelijke tegenstellingen, onrust en ontevredenheid en oorlog. Juist op het moment dat de wereld langzaam herstelde van een pandemie, viel Rusland op 24 februari vorig jaar Oekraïne binnen. Met als gevolg een toestroom van vluchtelingen, energie-armoede, oplopende rente, een kantelende huizenmarkt, dure boodschappen en een hoge inflatie. 

Cijfers op een rij

Het begrotingsjaar 2022 sloot af met een positief rekeningresultaat van € 11 miljoen. 

Dit komt onder andere door nog niet bestede rijksvergoedingen voor energiekosten voor bijstandsgerechtigden en voor verduurzamingsmaatregelen. Er is een groter bedrag aan bouwleges ontvangen. En sommige investeringen konden nog niet worden uitgevoerd bijvoorbeeld door stikstofmaatregelen. 
Het voorstel is om de € 11 miljoen te bestemmen als volgt: € 2 miljoen voor uitbetaling van de energie-armoedetoelage aan bijstandsgerechtigden, de uitvoering van het Klimaatakkoord en de Kuuroordvisie; € 1,6 miljoen toevoegen aan de Nuon-Reserve; € 7,4 miljoen toevoegen aan de Algemene Reserve.

Solide financieel beleid 

Wethouder Ter Hark: ”We hebben een solide financieel beleid kunnen voeren in 2022. We gaan dit jaar verdere stappen zetten om te bouwen aan de toekomst van Noordwijk. Een plek waar van jong tot oud plek is en waarmee we samen uiteindelijk sterker uit deze ongewisse tijd komen.”

Lees hier de Jaarstukken 2022

Tekst illustratie

Jaarrekening 2022 in één oogopslag – Gemeente Noordwijk

Gemeente Noordwijk heeft 2022 kunnen afsluiten met een positief resultaat zo blijkt uit 
de Jaarrekening. Lijkt de pandemie in onze beleving een eeuwigheid geleden, woekert 
de Russische oorlog hevig voort. Beide gebeurtenissen hebben 2022 getekend. De plots 
ongekend hoge inflatie was voor veel van onze inwoners en bedrijven een hard gelag. 
Met ons coalitieakkoord “Recht zo die gaat” bouwen we dit jaar verder aan de toekomst 
van Noordwijk om uiteindelijk samen sterker uit deze ongewisse tijd te komen.
Meer informatie: noordwijk.nl/jaarrekening

Hoeveel betaalde ik in 2022 aan:

Afvalstoffenheffing (eenpersoons) € 250,56 
Afvalstoffenheffing (meerpersoons) € 389,40 
Rioolheffing (eigenarenheffing) € 192,05

Inkomsten:

Inkomsten Rijk 
Algemene uitkering € 72.123.000 

Lokale heffingen/belastingen 
Inkomsten vanuit lokale heffingen en belastingen € 40.870.000 

Overige inkomsten 
Huren onroerende goederen € 3.259.000 
Doeluitkeringen € 13.372.000 
Beschikking over reserves € 61.980.000 
Overige € 12.651.000 

Totale inkomsten € 204.255.000

Verloop eigen vermogen

Eigen vermogen 1-1-2022 € 148.147.000

Onttrekkingen dekking afschrijvingen vaste activa € -1.677.000 
Overige onttrekkingen € -60.303.000 
Toevoegingen overige reserves € 59.552.000 
Resultaat 2022 € 11.022.000 
Toename eigen vermogen € 8.594.000

Eigen vermogen 31-12-2022 € 156.741.000

Uitgaven

Bestuur en dienstverlening 
Bestuur € 4.441.000 
Gemeentelijke organisatie € 4.231.000 
Gemeentelijke gebouwen € 3.878.000

Veiligheid 
Openbare orde en veiligheid € 1.809.000 
Veiligheid Regio (VRHM) € 3.026.000 

Verkeer en parkeren 
Parkeren € 1.296.000 
Verkeer en bereikbaarheid € 887.000 
Verhardingen € 4.189.000 
Overige € 2.994.000

Economie 
Economische zaken € 1.443.000 
Strand, markt en toerisme € 2.337.000

Onderwijs 
Onderwijsbeleid € 3.073.000 
Onderwijshuisvesting € 2.878.000 

Sport, cultuur en recreatie 
Sport € 4.541.000 
Kunst en cultuur € 2.485.000

Sociaal domein en volksgezondheid
Jeugd € 12.089.000 
Wmo € 15.640.000 
Bijstand € 12.435.000 
Werkvoorziening en re-integratie € 3.233.000 
Volksgezondheid en overige € 2.961.000 

Duurzaamheid en leefomgeving
Milieu € 5.371.000 
Afval en riolering € 8.838.000 
Groenvoorzieningen € 3.440.000 
Overige € 1.030.000 

Wonen en ruimte 
Grondbedrijf € 5.084.000
Overige € 3.557.000 

Overige 
Overhead € 16.495.000 
Algemene dekkingsmiddelen € 59.552.000

Totale uitgaven € 193.233.000

Positief resultaat € 11.022.000

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening op 27 juni 2023.
Bedragen zijn voor dit overzicht op duizenden afgerond.

Verdeling uitgaven in %

Algemene dekkingsmiddelen 31%
Bestuur en dienstverlening 6%
Veiligheid 2%
Verkeer en parkeren 5%
Economie 2%
Onderwijs 3%
Sport, cultuur en recreatie 4%
Sociaal domein en volksgezondheid 24%
Duurzaamheid en leefomgeving 10%
Wonen en ruimte 4%
Overhead 9%