Woonvisie

Inleiding

De gemeenteraad heeft dinsdag 26 januari 2021 de woonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ vastgesteld. De concept woonvisie is afgelopen zomer voor inspraak vrijgegeven om de reacties vanuit de samenleving te peilen. Op de concept woonvisie hebben totaal 27 organisaties en inwoners gereageerd. Uit de ontvangen reacties blijkt een grote betrokkenheid en de wens om snel aan de slag te gaan met de uitvoering. De reacties zijn voor zover mogelijk verwerkt in de woonvisie en is een nota van beantwoording inspraakreacties opgesteld.  

Woonvisie

De basis voor de woonvisie is het in 2019 uitgevoerde woonbehoefteonderzoek. De Onderzoeksnotitie Woonbehoefteonderzoek is gebruikt voor het opstellen van de concept woonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’. In de woonvisie staan 2 prioriteiten voorop: zorg voor het toevoegen van voldoende woningen in de gemeente Noordwijk én zorg voor de juiste woningen in het bijzonder voor mensen die zonder onze aandacht geen huis kunnen krijgen. Daarnaast wordt ingezet op prettig zelfstandig thuis wonen en verduurzaming. 

De woonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ kent dan ook 4 belangrijke opgaven: 

 • Volle inzet voor meer nieuwbouw
  In de woonvisie worden maatregelen voorgesteld om volop op de bouw van voldoende woningen voor minimaal de lokale woningbehoefte in te zetten, te zoeken naar meer bouwmogelijkheden én om de druk op de woningmarkt te verlichten het toevoegen van tijdelijke woningen. 
 • Juiste woningen toevoegen
  In de woonvisie worden maatregelen voorgesteld om te zorgen dat groepen die nu moeilijk aan bod komen in Noordwijk extra huisvestingsmogelijkheden krijgen én om actief te sturen op meer passend woningaanbod voor lage en middeninkomens: en dan in het bijzonder jongeren en jonge gezinnen. 
 • Mogelijkheden voor prettig thuis wonen
  In de woonvisie worden maatregelen voorgesteld om ouderen en andere mensen met een ondersteuningsbehoefte of zorgvraag passende huisvesting te kunnen bieden én voor leefbare buurten met een sluitende woonzorginfrastructuur in onze kernen, waardoor mensen langer thuis kunnen wonen. 
 • Op naar een klimaatneutraal Noordwijk
  De gemeente wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Hieraan levert een energiezuinige woningvoorraad een belangrijke bijdrage. Daarom worden in de woonvisie maatregelen voorgesteld om de energetische verbeteringen van bestaande huur- en koopwoningen te bevorderen én een klimaatbestendige woonomgeving.

De maatregelen, prioriteitsstelling en actiehouders zijn vervat in een bijhorend uitvoeringsprogramma.

Woningbouwplannen

Ingaande 26 januari 2021 is de woonvisie in werking getreden. Bij nieuwe bouwaanvragen voor realisatie van 3 woningen of meer worden woningbouwplannen aan de hand hiervan getoetst. 

Bij de realisatie van woningbouwplannen vanaf 3 woningen is de vastgestelde segmentering als volgt:

 • Minimaal 30% sociale huur tot € 763,47 (prijspeil 2022)
 • Minimaal 15% middeldure huur van € 763,47 tot € 1.000,- (prijspeil 2022)
 • Minimaal 25%  middeldure koop tot de geldende NHG grens;  € 355.000,- (prijspeil 2022) Kijk voor de actuele NHG grens op de website van Rijksoverheid.

Meer informatie

Vragen over dit project?

Heeft u vragen over het woningmarktonderzoek en de woonvisie van de gemeente Noordwijk? Mail dan naar gemeente@noordwijk.nl.