Vaststellen subsidie

Een subsidie is een (tijdelijke) financiële bijdrage van de gemeente. Een bijdrage aan organisaties waarvan de activiteiten bijdragen aan het gemeentelijk beleid. Ontvangt u een subsidie? Dan kunt u de subsidie bij het college van burgemeester en wethouders (B&W) verantwoorden met een verzoek tot vaststelling.

Online vaststelling subsidie aanvragen als organisatie (eHerkenning)

Online vaststelling subsidie aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Heeft u uw aanvraag via eHerkenning of DigiD gedaan? Dan kunt u de status van uw aanvraag bekijken op Mijn Noordwijk.

Naar Mijn Noordwijk

Subsidiebedragen

Subsidie tussen € 5.000,- en € 50.000,-

Ontvangt u een subsidie tussen € 5.000,- en € 50.000,-? Dan moet u de subsidie bij het college van B&W verantwoorden met een verzoek tot vaststelling.

Subsidie lager dan € 5.000,-

Ontvangt u een subsidie lager dan € 5.000,-? Dan moet u de subsidie bij het college van B&W alleen verantwoorden als dit apart aan u is opgelegd in de verleningsbeschikking.

Voorwaarden

De regels over de verantwoording vindt u in hoofdstuk 6 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021. De regels over de vaststelling vindt u in hoofdstuk 7. De subsidieregels vindt u onder ‘Bijzonderheden’. 

Aanpak

U vraagt vaststelling van een subsidie aan met een online formulier:

Houdt u hierbij rekening met de volgende zaken:

  • Verenigingen, stichtingen en andere organisaties moeten inloggen met eHerkenning en niet met DigiD. Inloggen met DigiD is alleen voor natuurlijke personen.
  • Voor het digitaal aanvragen van producten en diensten van de gemeente Noordwijk is een e-herkenningsmiddel EH2+ nodig.
  • Ontvangt u een structurele subsidie? Dan dient u het verzoek voor vaststelling uiterlijk in op 30 april van het jaar dat volgt op het jaar dat de subsidie is gegeven. Dat betekent, dat u uw verzoek voor vaststelling van het jaar 2022 uiterlijk op 30 april 2023 moet indienen.
  • In alle andere gevallen dient u het verzoek in 13 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden.
  • Het verzoek tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag of een jaarverslag. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend:
    • hebben plaatsgevonden en;
    • dat u de doelstellingen heeft gehaald.