U en de raad

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Zij zijn door u, de inwoners van de gemeente Noordwijk, gekozen om u te vertegenwoordigen. Om besluiten te nemen over beleidsvoorstellen van de burgemeester en wethouders. En te controleren of zij dit goed doen.

Wie, wat, waar?

De raadsleden horen graag uw mening, ideeën en initiatieven. Op de pagina Wie is wie vindt u de namen van de individuele raads- en commissieleden en hun contactgegevens. Informatie over wat er op de agenda van de raad staat, vindt u in de vergaderkalender. Daar staan ook alle stukken.

Doe mee

Hoe bereikt u de raad en hoe kunt u invloed uitoefenen? U kunt op verschillende manieren in contact komen met de raadsleden.

Zienswijze: reageren op plannen

Als u het niet eens bent met een plan van de gemeente, dan kunt u een zienswijze indienen. Dat betekent uw mening geven. U kunt dat mondeling of schriftelijk doen. Lees op de pagina Zienswijze indienen hoe u dat aanpakt. En in welke fase van de planontwikkeling u dat kunt doen.

Mailen of een brief sturen

U kunt de gemeenteraad ook schrijven of mailen. Uw brief of e-mail wordt dan op de website van de gemeente gepubliceerd bij de Ingekomen stukken. De raad besluit in de Agendacommissie hoe zij uw brief of e-mail zullen behandelen.

Inspreken bij commissievergaderingen

U kunt als inwoner, bedrijf en instelling inspreken bij een commissievergadering. Inspreken betekent, dat u tijdens de vergadering de raads- en commissieleden kort uw mening geeft over een onderwerp dat op de agenda staat. Zo nodig kunnen de raadsleden u dan ook vragen stellen. De vergaderdata en de agenda’s van de commissievergaderingen vindt u in de vergaderkalender.
Als u wilt inspreken, meldt u zich dan op de dag van de vergadering tot 12:00 uur aan bij de griffie. Vermeld in uw e-mail uw naam en het onderwerp waarover u wilt inspreken. Aan het begin van de commissievergadering kunt u zich melden bij de raadsadviseur, de medewerker van de griffie die de commissie ondersteunt.

Werkbezoek

U kunt de gemeenteraad ook uitnodigen voor een werkbezoek of bijeenkomst. Stuur uw uitnodiging naar de griffie. De contactgegevens vindt u bij het kopje 'Griffie'.

Petitie

Als u met een groep anderen een verzoek bij de gemeente wilt indienen, dan kunt u dat doen via een petitie of handtekeningenactie.
Er zijn verschillende websites waar u gratis, digitaal een petitie kunt starten. Zoals petities.nl en petitie24.nl. Met een digitale petitie kunt u ook handtekeningen verzamelen van mensen die het met u eens zijn.

Griffie

U kunt ook contact opnemen met de gemeenteraad via de griffie. De medewerkers van de griffie ondersteunen de gemeenteraad. De griffier is de 1e adviseur van de gemeenteraad, de raadsadviseurs ondersteunen de raadscommissies.
U kunt de griffie bereiken via het e-mailadres griffie@noordwijk.nl. Of bel via +31 71 36 60 429 op maandag tot en met donderdag van 9:00 - 17:00 uur en op vrijdag van 9:00 - 13:00 uur. Een brief kunt u sturen naar het volgende adres: Griffie Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk.