< Terug naar vorige pagina

Maximale tarieven PGB Jeugdhulp 2024 Bollenstreek

De maximale tarieven worden jaarlijks vastgesteld op basis van de tarieven Zorg in Natura.

De hulpverlening moet voldoen aan de kwaliteitseisen vastgesteld in de Nadere Regels Jeugdhulp van uw gemeente.

Onderstaande tarieven zijn de maximale tarieven. Het werkelijke tarief wordt door de budgethouder afgestemd met de zorgaanbieder en vastgelegd in de zorgovereenkomst.

Wanneer het tarief lager is dan het maximale tarief, dan wordt het werkelijke tarief opgenomen in de beschikking.

Wanneer het afgesproken tarief in de zorgovereenkomst hoger is dan het maximale tarief, wordt het maximale tarief opgenomen in de beschikking. De aanvrager zal het verschil moeten bijstorten bij de SVB.

CategorieSoort Professionele ZorgMaximaal tarief 2024
53A01Curatieve GGZ-zorg door (kinder)artsen€ 202,20 per uur
54001
54002
54004
Jeugd GGZ diagnostiek en behandeling
Regulier/generalistisch/specialistisch
€ 75,60 per uur (HBO)
€ 111,60 per uur (WO)
54003
54004
Jeugd GGZ diagnostiek en behandeling
Hoog-specialistisch
€ 90,- per uur (HBO)
€ 131,40 per uur (WO)
45A48
45A49
Jeugdhulp ambulant regulier (HBO) individueel/groep HBO
groep MBO (toewijzing norm verantwoorde werktoedeling)*
€ 78,- per uur (HBO)
€ 51,- per uur (MBO)
41A00Dagbehandeling A€ 68,82 per dagdeel
41A03Dagbehandeling B€ 74,37 per dagdeel
45A76
45A77
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie diagnostiek en behandeling€ 68,40 per uur
44A27Jeugdhulp verblijf 24-uur zorgRespijtzorg/LVB:
€ 83,55 per dag
J&O: € 95,06 per dag
GGZ: € 195,91 per dag
44A08Jeugdhulp verblijf gezinshuis€ 163,59 per dag
42A03
(alleen Noordwijk)
Vervoer (alleen in combinatie met dagbehandeling)€ 14,36 per dag
  Sociaal netwerk – alleen individuele begeleiding** € 23,93

De tarieven PGB zijn conform de Verordeningen Jeugdhulp van de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen vastgesteld op basis van het Tarievenoverzicht Zorg in Natura Jeugdhulp 2023. Voor 2024 is er voor het tarief Vervoer en Sociaal Netwerk een indexatie van 6,49% toegepast.

Een dagdeel is 3,5 tot 4 uur inclusief voorbereidings- en afrondingstijd. Minimaal verblijfsduur van de jeugdigen van 3 uur. Een dag is een periode van 24 uur.

*Een professional is een MBO/HBO opgeleid persoon met algemene deskundigheid en brede kennis van jeugdhulp. Er wordt gebruik gemaakt van de norm verantwoorde werktoedeling voor het selecteren van de juiste professional:
https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2017/12/Afwegingskader-norm-verantwoorde-werktoedeling.pdf
**Hulp geboden uit het sociaal netwerk komt niet in aanmerking voor het tarief van een professional of een specialist. Individuele begeleiding vanuit het sociaal netwerk kan ook begeleiding zijn bij de persoonlijke verzorging (niet medische handelingen).

Omschrijving diensten

Bekijk voor de uitgebreide omschrijving en kaders van de verschillende diensten de meest recente versie van de Dienstomschrijvingen Jeugdhulp Holland Rijnland op jeugdhulphollandrijnland.nl.

53A01 Curatieve GGZ-zorg door (kinder)artsen

Medicamenteuze GGZ behandeling conform professionele standaarden die binnen de sector gebruikelijk zijn.

Duur traject
Voor dit traject kan maximaal 100 minuten per jeugdige per jaar worden gedeclareerd. Bij deze norm maakt Holland Rijnland een uitzondering voor nieuwe jeugdige in zorg. Voor een nieuwe jeugdige kan éénmalig maximaal 180 minuten worden gedeclareerd, afhankelijk van de noodzakelijke, gerealiseerde inzet. Nieuwe jeugdige worden als volgt gedefinieerd: een jeugdige die gediagnosticeerd is met ADHD, bij wie voor de 1e keer medicatie wordt ingesteld.

54001 Jeugd GGZ-behandeling regulier/generalistisch

De generalistische jeugd ggz is gericht op diagnostiek en behandelen van lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek.

Duur traject:
Voor dit traject kan maximaal 840 minuten per jeugdige per traject worden gedeclareerd. Indien noodzakelijk kan deze dienst eenmalig worden uitgebreid met 600 minuten.

54002 Jeugd GGZ-behandeling specialistisch

De specialistische jeugd ggz is gericht op diagnostiek en behandelen van matig tot ernstige, complexe psychische problemen of niet-stabiele chronische problematiek met matige tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. GGZ behandeling conform professionele standaarden die binnen de sector gebruikelijk zijn. De behandeling omvat ook de diagnostiek benodigd om kwaliteit en effectiviteit van de opvolgende stappen in de behandeling te kunnen bepalen.

54003 Jeugd GGZ-behandeling hoog-specialistisch

Multidisciplinaire GGZ behandeling conform professionele standaarden die binnen de sector gebruikelijk zijn voor cliënten met complexe problematiek zoals blijkt uit: 

  • een hoge mate van ernst en/of comorbiditeit en/of complicaties, en/of; 
  • onvoldoende respons op gespecialiseerde behandeling; 
  • zeldzame (combinaties van) aandoeningen waarvoor de richtlijnen nog geen soelaas bieden, en/of;
  • problemen die complexe interventies of kennis vereisen. 

De behandeling omvat ook de diagnostiek benodigd om kwaliteit en effectiviteit van de opvolgende stappen in de behandeling te kunnen bepalen.

54004 Jeugd GGZ-diagnostiek

Deze dienst omvat alle activiteiten binnen de specialistische ggz gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag wanneer hier geen behandeling op volgt bij dezelfde jeugdhulpaanbieder.

Duur traject
Voor de dienst 54004 Jeugd ggz Diagnostiek kan maximaal 20 uur per traject worden gedeclareerd. Losstaande diagnostiek kan alleen worden bekostigd wanneer geen behandeling volgt bij dezelfde jeugdhulpaanbieder.

45A48 Individuele begeleiding

Individuele begeleiding omvat de ambulante begeleiding voor zowel de reguliere als de specialistische jeugdhulpvraag.

Reguliere ambulante jeugdhulp (individueel) is gericht op het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen die licht tot matig-complexe enkelvoudige en meervoudige problemen hiermee ervaren door een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. De in te zetten hulp is doelmatig en zo licht als mogelijk en met een passende (personele) inzet om de in het 1G1P1R1 (1Gezin1Plan1Regisseur) en/of begeleidingsplan gestelde doelen te bereiken en de leefbaarheid te optimaliseren. Onder deze categorie van dienstverlening vallen zowel ‘reguliere begeleiding’ als meer gespecialiseerde vormen van begeleiding. De mate van benodigde specialisatie vraagt om een bepaalde personele inzet. 
 
Specialistische ambulante jeugdhulp (individueel) is gericht op ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen, voortkomende uit enkelvoudige en meervoudige complexe problemen of instabiele chronische problematiek. De in te zetten hulp is specialistisch, en gericht op het bereiken van de in het 1G1P1R en/of behandelplan gestelde doelen en het optimaliseren van de leerbaarheid. De jeugdhulp wordt individueel ingezet op de jeugdige en/of het (pleeg)gezin. Onder ‘jeugdhulp ambulant specialistisch’ vallen zowel ‘reguliere behandeling’ als de meer gespecialiseerde vormen van behandeling. De mate van specialisatie blijkt uit de personele inzet.

Duur traject:  
De inzet van deze dienst is maximaal 52 uur (3120 minuten) verdeeld over een periode van maximaal 6 maanden.

45A49 Begeleiding groep

Reguliere ambulante jeugdhulp (groep) is gericht op het groepsmatig begeleiden van licht- tot matig-complexe enkelvoudige en meervoudige problemen. Het doen verminderen en/of stabiliseren van de gevolgen van een stoornis of beperking op het dagelijks functioneren staat daarbij centraal. De in te zetten hulp is doelmatig en zo licht als mogelijk en met een passende (personele) inzet om de in het 1G1P1R en/of begeleidingsplan gestelde doelen te bereiken. Onder deze categorie van dienstverlening vallen zowel ‘reguliere begeleiding’ en de meer gespecialiseerde vormen van begeleiding. De mate van specialisatie blijkt uit de personele inzet. GGZ-behandeling vallen buiten deze scope.

Specialistische ambulante jeugdhulp (groep) is gericht op het groepsmatig behandelen van enkelvoudige en meervoudige complexe problemen of instabiele chronische problematiek. Het herstellen, doen verminderen en/of stabiliseren van een (ontwikkelings -)stoornis, beperking en/of gedragsproblemen staat hierbij centraal. Er zijn jeugdigen met een blijvende chron ische beperking waarbij ontwikkeling niet altijd haalbaar is. De in te zetten hulp is specialistisch, en gericht op het bereiken van de in het 1G1P1R en/of behandelplan gestelde doelen en het optimaliseren van de leerbaarheid. De hulp wordt groepsmatig ingezet op de jeugdige en/of het (pleeg)gezin. Onder ‘jeugdhulp ambulant specialistisch’1 vallen zowel ‘reguliere behandeling’ als de meer gespecialiseerde vormen van behandeling. De mate van specialisatie blijkt uit de personele inzet. GGZ-behandelingen vallen buiten deze scope.

Groepscontacttijd: totale tijd van aanwezige professional/behandelaar, delen door het aantal aanwezige cliënten.

Duur traject
De inzet van deze dienst is maximaal 2 tot 4 uur per week (48 tot 92 uur) verdeeld over een periode van maximaal 6/12 maanden).

41A00 Dagbehandeling A

Dagbehandeling A omvat uitsluitend het verblijf met de ingeroosterde groepsleiding/VOV (verzorgend, opvoedkundig, verplegend) staf, waarmee een pedagogisch klimaat wordt gecreëerd. Het pedagogisch klimaat is gericht op het creëren van een omgeving waarin een jeugdige wordt gestimuleerd zo zelfstandig mogelijk te functioneren. De dagbehandeling A is gericht op uitstroom richting (speciaal)onderwijs of indien noodzakelijk richting het zorgonderwijs – arrangement, waarbij er een actieve samenwerking met het (speciaal) onderwijs is. Indien een jeugdige onvoldoende leerbaar1 is en hierdoor niet kan doorstromen richting (speciaal) onderwijs en de jeugdhulp geen passende wetgeving is, wordt er gezocht naar een passend alternatief, namelijk de Wet langdurige zorg (WLZ).

Dagbehandeling A omvat ontwikkelingsgerichte activiteiten, gericht op het aanleren en generaliseren van vaardigheden, passend bij de ontwikkelingstaken van de jeugdige. Tijdens deze dagbehandeling verblijft de jeugdige zonder overnachting in groepsverband op de locatie van de aanbieder. Begeleiding is gericht op terugkeer richting onderwijs.  

Dagbehandeling A omvat onder andere:

  • begeleiding/behandeling;  
  • observatie en diagnostiek;  
  • begeleiding gericht op terugkeer richting onderwijs. 

Duur traject:  
Een traject duurt maximaal 2 jaar en is gericht op uitstroom richting (speciaal) onderwijs. Een traject kan door de aanbieder worden verlengd, indien uitstroom richting onderwijs of WLZ (nog) niet mogelijk is. De reden van het niet uitstromen binnen de gestelde duur wordt door de zorgaanbieder gemotiveerd aangegeven. 
Inzet aantal dagdelen
Er kan voor maximaal 48 weken per jaar worden ingezet. Naschoolse opvang, weekend opvang en vakantieopvang is geen dagbehandeling A.

41A03 Dagbehandeling B

Dagbehandeling B omvat uitsluitend het verblijf met de ingeroosterde groepsleiding/VOV -staf, waarmee een pedagogisch klimaat wordt gecreëerd. Tijdens de dagbehandeling wordt een pedagogisch klimaat gecreëerd waarin een jeugdige ontvankelijk is of wordt voor de noodzakelijk geachte ambulante jeugdhulp, zoals behandeling of training. Dagbehandeling B omvat ontwikkelingsgerichte activiteiten, gericht op het aanleren en generaliseren van vaardigheden, passend bij de ontwikkelingstaken van de jeugdige. Tijdens deze dagbehandeling verblijft de jeugdige zonder overnachting in groepsverband op de locatie van de aanbieder.

De dagbehandeling B is gericht op uitstroom richting (speciaal)onderwijs of indien noodzakelijk richting het zorgonderwijs- arrangement, waarbij er een actieve samenwerking met het (speciaal) onderwijs is. Indien een jeugdige onvoldoende leerbaar is en hierdoor niet kan doorstromen richting (speciaal) onderwijs en de jeugdhulp geen passende wetgeving is, wordt er gezocht naar een passend alternatief, namelijk de Wet langdurige zorg (WLZ).

Dagbehandeling B kent onder andere de volgende vormen: 

  •  onderwijs vervangende dagbehandeling; 
  •  klinisch verblijf zonder overnachting. 

Duur traject
Een traject duurt maximaal 2 jaar en is gericht op uitstroom richting (speciaal) onderwijs. Een traject kan verlengd worden, indien uitstroom richting onderwijs (nog) niet mogelijk is. De reden van het niet uitstromen binnen de gestelde duur wordt door de aanbieder gemotiveerd aangegeven.
Inzet aantal dagdelen: Er kan voor maximaal 48 weken per jaar worden ingezet. Dagbehandeling B kan niet ingezet worden als naschoolse opvang, vakantie opvang en/ of weekend opvang. Hiervoor kan dagbesteding/ respijtzorg worden ingezet.

45A76 Diagnostiek Ernstige Dyslexie (ED)

Diagnostiek ED omvat de activiteiten die worden verricht ter verduidelijking van de (oorzaak van) lees- en/of spellingsproblemen. Hierbij worden de procedures uit de meest recente, regionaal vastgestelde procedure “Concretisering van de handreiking “Samenwerken bij Ernstige, (Enkelvoudige) Dyslexie” gevolgd en de meest recente aanvullende richtlijnen van het NKD, gehanteerd.

Duur traject
Voor een traject kan maximaal 720 minuten worden gedeclareerd.

45A77 Behandeling Ernstige Dyslexie (ED)

Behandeling ED omvat de activiteiten die worden verricht ter verbetering van de lees – en/of spellingsproblemen en het hanteerbaar maken hiervan. Hierbij worden de procedures uit de meest recente, regionaal vastgestelde procedure “Concretisering van de handreiking “Samenwerken bij Ernstige, (Enkelvoudige) Dyslexie” gevolgd en de meest recente aanvullende richtlijnen van het NKD, gehanteerd.

Duur traject
Voor een traject kan maximaal 3000 minuten worden gedeclareerd.

44A27 Jeugdhulp verblijf

Bij deze deelprestatie verblijf ligt de nadruk op het zelfoplossend vermogen en zelfregie van de jongeren. Meestal is sprake van jongeren met lichte/beperkte (gedrags)problemen (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak is tot verblijf buiten het eigen gezin. Wat betreft de zelfstandigheid in de ADL/BDL (algemene en bijzondere dagelijkse levensverrichtingen) is er geen begeleiding noodzakelijk. De zelfredzaamheid van de jongeren is leeftijdsadequaat.

Tarief 1 Respijtzorg/Lvb: licht verstandelijke beperking

Het tijdelijk en volledig overnemen van de zorg van mantelzorgers zodat zij een adempauze kunnen nemen. Ouders/verzorgers van een jeugdige die permanent toezicht nodig heeft, kunnen een indicatie aanvragen voor kortdurend verblijf. De jeugdige kan dan maximaal (drie) etmalen per week 
ergens anders logeren. Op deze wijze wordt degene die thuis de jeugdige verzorgt tijdelijk ontlast.

Tarief 2 J&o: jeugd en opvoedhulp

Er is een integraal perspectiefplan betreffende de gedragsproblematiek. Begeleiders zijn SKJ of BIG geregistreerd.

Tarief 3 GGZ: geestelijke gezondheidszorg

Er is sprake van een DSM stoornis en een integraal perspectiefplan betreffende de psychiatrische problematiek. Begeleiders zijn SKJ of BIG geregistreerd.

44A08 Gezinshuis

Definitie volgens het document kwaliteitscriteria Gezinshuizen (2019): ‘Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp – georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem – waar gezinshuisouders volgens het 24×7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek’.

De gezinshuisouder(s) is/zijn verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in het gezin, dat zich richt op stabilisatie en normalisatie, zodat in een rustige en veilige omgeving kan worden gewerkt aan de ontwikkeling van de jeugdige. Gezinshuisouder(s) biedt/bieden hierbij gespecialiseerde begeleiding, passend bij de hulpvraag van de jeugdige. Het verblijf draagt bij aan het oplossen of verkleinen van de ontstane problemen van de jeugdige, zodat een terugkeer naar huis, doorstroom naar zelfstandig wonen of stabilisering van de plaatsing in het gezinshuis gerealiseerd kan worden.