Definitieve ontwerp Zeeburg

Het definitieve ontwerp van Zeeburg is gereed:

Intensieve samenwerking met inwoners

Voor het ontwerp is veel samengewerkt met inwoners van Zeeburg. In het afgelopen jaar zijn inwoners op 3 momenten verdeeld over het jaar uitgenodigd om hierover mee te denken. Honderden wijkbewoners dachten mee. Er zijn veel ideeën en reacties opgehaald. Al deze reacties en ideeën zijn steeds verwerkt en waar mogelijk is het ontwerp van Zeeburg aangepast. Natuurlijk kun je het niet altijd iedereen naar de zin maken, maar bewoners hadden een grote stem in keuzes die de ontwerpers maakten.

Welke deskundigen dachten nog meer mee?

Naast de inwoners zijn bij het ontwerp de volgende afdelingen van de gemeente betrokken: afval, groen, parkeren, openbare verlichting, riolering, wegen en verkeer. Daarnaast hebben we contact gehad met:

  • de brandweer (voor het toetsen van bereikbaarheid voor hulpdiensten);
  • Meerlanden (voor de plaatsen van containers en de bereikbaarheid);
  • de woningstichting Stichting Padua;
  • KPN glasvezel;
  • Liander,
  • adviesbureau Arcadis (voor klimaatadvies),
  • stichting HBNZ (huurdersbelangen),
  • belangenvereniging NvI (over toegankelijkheid voor mensen met een beperking)
  • het hoogheemraadschap van Rijnland (voor afwatering).

Voorbereiden op een veranderd klimaat

In het ontwerp is rekening gehouden met een veranderend klimaat met meer regen en meer hitte. Afwatering is een belangrijk onderdeel van het ontwerp. Bomen bieden schaduw en gaan hitte tegen. In het nieuwe ontwerp worden meer bomen geplant dan gekapt. We kappen alleen bomen die in matige conditie zijn omdat ze ondergronds weinig groeiruimte hebben. In het nieuwe Zeeburg krijgen bomen meer ruimte. Daardoor is er minder last van boomwortels en blijft de boom langer gezond. Regenwater wordt niet overal langer via de normale riolering afgevoerd. In plaats daarvan wordt er een zogenaamd hemelwaterriool aangelegd. Alle straatkolken worden vernieuwd. Waar dat kan, kiezen we voor halfopen bestrating zodat regenwater gemakkelijker wegloopt.

Bereikbaarheid, veiligheid, parkeren

De wijk Zeeburg is 45 jaar oud. Daarom is het niet altijd mogelijk om aan alle nieuwe richtlijnen en de wensen van de bewoners te voldoen. Dat blijft soms een moeilijke afweging en de gemeente is blij dat de bewoners hebben meegedacht.

Parkeervakken worden ruimer zodat ze passen bij de tijd. Toch is het gelukt om ongeveer evenveel parkeerplaatsen te behouden in Zeeburg. Op drukke momenten is 70 – 90% van de parkeerplaatsen bezet en blijven er plaatsen leeg zodat ook bezoekers een plekje kunnen vinden. Het ontwerp is gemaakt op basis van de eisen voor bereikbaarheid van de brandweer en vuilophaaldienst. Zij verwachten geen problemen. Er worden verkeersremmende maatregelen aangebracht op de Groenewege en op de woonerven. Zo blijft Zeeburg in de toekomst een veilige plek voor spelende kinderen en voetgangers. Ook is er aandacht geschonken aan veilige oversteekplaatsen.

Opstelplekken vuilcontainers

In het definitieve ontwerp vind je nog geen opstelplekken van de vuilcontainers. Deze worden in overleg met Meerlanden bepaald. De vuilcontainers worden in ieder geval niet langer meer op de parkeerplaatsen geplaatst. De parkeerplaatsen zijn dus 7 dagen per week beschikbaar voor parkeren.

Speeltuinen, veldjes en perken

Ook de speeltuinen, het park, perkjes en veldjes nemen we mee in de herinrichting van de wijk. Het grote park blijft grotendeels hetzelfde. Maar ook hier is ruimte voor herinrichting met wateropvang, speelvoorzieningen en een hondenpark.

Bijna alle speeltoestellen in Zeeburg zijn aan vervanging toe. De speelplekken worden dan ook vernieuwd. Hoe het eruit gaat zien wordt ingevuld door middel van zogenaamde “blokparticipatie”. Dat betekent dat er met direct omwonenden overlegd wordt over het speeltuintje bij hen in de buurt. De huidige speeltoestellen worden allemaal vervangen. De nieuwe speeltoestellen kon je zelf kiezen. Dit geldt ook voor de plaatsing van bijvoorbeeld bankjes of een picknicktafel. Bewoners van Brittenhuis, Westerhout en Weversland werden uitgenodigd om mee te denken over de speeltuintjes in dat deel van Zeeburg. Daarna volgen de andere delen van de wijk.

Duurzaam wonen

Binnen de gemeente overleggen we op dit moment met verschillende organisaties over hoe de gemeente, tijdens de uitvoering van de wijkrenovatie, kan helpen bij de energietransitie naar duurzaam wonen.

De 1e stappen hiervoor worden in 2022 genomen. Liander past haar elektriciteitsnet aan. Dit betekent dat het net verzwaard wordt en plaatst 7 extra elektriciteitshuisjes. Deze huisjes zijn ingetekend in het definitieve ontwerp.