Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen reizen, bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. Wanneer nodig regelt de gemeente Noordwijk:

 • een Voor Elkaar Pas (VEP) voor het openbaar vervoer;
 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van jouw kind;
 • groepsvervoer.

Voorwaarden

Je kan in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening:

 • Uitgangspunt is in geval dat de leerling moet worden vervoerd, de kosten van openbaar vervoer worden vergoed. De hoogte van de vergoeding wordt gelijkgesteld aan de kosten van de Voor Elkaar Pas (VEP) van Arriva (voor de leerling en eventueel een begeleider).
 • Begeleiding van de leerling bij openbaar vervoer of aangepast vervoer kan door bijzondere omstandigheden worden toegestaan of noodzakelijk zijn.
 • Als de leerling naar speciaal onderwijs moet en de school verder dan 6 kilometer van jouw woonadres ligt of van deze afstandseis kan worden afgeweken als de aard van de beperking van de leerling daartoe aanleiding geeft.
 • Als de leerling zodanig gehandicapt is dat het niet zelf naar school kan reizen of;
 • Als dit voor de leerling de dichtstbijzijnde ’toegankelijke’ school is. Met toegankelijk wordt bedoeld speciaal onderwijs of een school van de gewenste godsdienstige- of levensbeschouwelijke richting.
 • Steeds zal een afweging worden gemaakt of het soort vervoer dat wordt gevraagd, voor de leerling passend is en op de voor de gemeente goedkoopste wijze wordt uitgevoerd. Dit kan leiden tot toekenning van een ander soort vervoer of vergoeding dan is aangevraagd.

De gemeente beoordeelt voor iedere leerling of die in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

Lees voor meer informatie de verordening leerlingenvervoer en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. Kijk hiervoor onder ‘Wetten’.

Aanpak

Als je denkt, dat je in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening kan je een aanvraag indienen met het online formulier leerlingenvervoer aanvragen (DigiD). Je hebt bij de aanvraag het volgende nodig:

 • Jouw DigiD bij online aanvragen.
 • Bij een aanvraag voor een Voor Elkaar Pas (VEP) of vergoeding kosten eigen vervoer:
  • Een toelaatbaarheidsverklaring van de school dat de leerling is ingeschreven (alleen bij nieuwe aanvragen).
 • Bij een aanvraag voor aangepast vervoer met een taxibus:
  • Een toelaatbaarheidsverklaring van de school dat de leerling is ingeschreven (alleen bij nieuwe aanvragen).
  • Een verklaring over de lichamelijke, zintuigelijke en/of verstandelijke beperking, stoornis of ziekte van de leerling en waaruit blijkt dat de leerling niet zelf of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen (alleen bij nieuwe aanvragen als aangepast vervoer noodzakelijk is).

LET OP: de gemeente Noordwijk kan een aanvullend advies vragen aan de GGD. Advies over de noodzaak van het toekennen van een vervoersvoorziening.

Afhandeltermijn

Je krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente Noordwijk of je in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@noordwijk.nl.