< Terug naar de vorige pagina

Grondbedrijf – koop, huur en pacht gemeentegrond

Met een actief grondbeleid kan Noordwijk krachtig sturing geven aan haar ruimtelijk beleid. Het grondbedrijf van de gemeente Noordwijk geeft sturing aan de inrichting van het grondgebied van de gemeente. Er wordt grond verkocht, verhuurd of in (erf)pacht uitgegeven. 

Actief grondbeleid

De gemeente Noordwijk heeft de afgelopen jaren zoveel mogelijk een actief grondbeleid gevoerd. Met een actief grondbeleid kan Noordwijk krachtig sturing geven aan haar ruimtelijk beleid. Het stelt de gemeente ook in staat om winst te maken. Met de winst kan de gemeente investeren in maatschappelijke voorzieningen. Voorbeelden zijn straten, pleinen, een zwembad of sociale woningbouw.

Actief grondbeleid in 1 oogopslag

De infographic geeft het actief grondbeleid van de gemeente in 1 oogopslag weer.

Actief grondbeleid*

Actief grondbeleid geeft grip op de inrichting van onze gemeente. We verkopen grond voor woningen, bedrijven, horeca en winkels. Met de opbrengsten investeren 
we in maatschappelijke voorzieningen. Samen maken we Noordwijk! 

Zo ziet het proces er uit:

  • behoeftes/visie (wat?);
  • locaties bekijken (waar?);
  • aankoop grond;
  • bouw- en woonrijp maken;
  • verkoop grond.

1 gemeente, 1 beleid. Wonen, bedrijven, sportvoorzieningen, openbare ruimte en sociale woningbouw.

Winst maken om maatschappelijke voorzieningen te betalen of keuzes te maken, zoals:

  • sociale woningbouw;
  • parkeergarages;
  • openbare ruimte (straten, pleinen, straatmeubilair, lantaarnpalen);
  • sportvoorzieningen;
  • groen.

* Wanneer actief grondbeleid niet mogelijk is, is faciliterend grondbeleid een goed alternatief om kosten te verhalen. Het faciliterend grondbeleid is niet bedoeld om winst te maken.

Prijzen gemeentegrond

Het college van burgemeester en wethouders geeft jaarlijks een grondprijzenbrief uit. Daarin staan de kaders voor het bepalen van de grondprijzen bij verkoop van gemeentegrond. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om grond voor (sociale) woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren, horeca, maatschappelijke voorzieningen, parkeren, groenstroken, zendmasten of steigers. Het is ook mogelijk om grond te verhuren, in erfpacht uit te geven of te verpachten. 

Nota grondbeleid

De gemeenteraad bepaalt de kaders van het grondbeleid. Deze zijn vastgelegd in de Nota Grondbeleid 2016, deel I en deel II. Het college van burgemeester en wethouders voert het grondbeleid binnen deze kaders uit. De gemeente werkt aan een nieuwe Nota Grondbeleid 2020-2024.