BKOR projecten

Gemeente Noordwijk maakt zich sterk voor Beeldende Kunst in de openbare ruimte met als uitgangspunt het masterplan ‘Beeldende kunst in de openbare ruimte van Noordwijk. Meer dan de som der delen’.

Beeld van raadsvrouwe Harry
Zonnewijzer
Schelp van glas

Project indienen

Een aanvraag indienen voor een project voor kunst in de openbare ruimte in Noordwijk kan via het algemene e-mailadres: gemeente@noordwijk.nl. Vervolgens neemt de betreffende afdeling de aanvraag in behandeling. Aanvragen worden beoordeeld door de adviesraad van BKOR Noordwijk, die de gemeente vervolgens een advies geeft. Dit advies is niet bindend.

De gemeente Noordwijk heeft de wens om nieuwe kunst toe te voegen aan de publieke ruimte met daarbij de voorkeur voor kwalitatief, professioneel onderscheidend werk. Bij het maken van keuzes ten aanzien van kunst in de openbare ruimte of het toezeggen van subsidie, dragen onderstaande criteria daaraan bij:

 • Een aanvraag overtuigd door artistieke en inhoudelijke kwaliteit.
 • Het uitvoeren van een project betekent een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en draagt bij aan de beleving en aan de identiteit van gemeente Noordwijk en haar dorpskernen.
 • Een te realiseren werk wordt vervaardigd door een kunstenaar met een afgeronde kunstopleiding. Hij of zij kan aantoonbaar bewijzen over voldoende professionele kwaliteiten te beschikken om een kwalitatief hoogwaardige kunstopdracht in de openbare ruimte te realiseren.
 • Een te realiseren werk wordt speciaal voor een vast te stellen locatie vervaardigd en voegt inhoudelijk en esthetisch een meerwaarde toe aan de omgeving en/of de specifieke locatie.
 • Een te realiseren werk is materieel duurzaam, hufterproof en (voldoende) onderhoudsvrij en kan voldoen aan bestemmingsplannen en andere verordeningen die gelden voor de beoogde locatie(s).
 • De aanvrager maakt inzichtelijk over voldoende financiële middelen te kunnen beschikken voor de realisatie van een kunstwerk.
 • Er is aantoonbaar voldoende draagvlak vanuit een wijk/instelling/de gebruikers en van bewoners/de architect voor een te realiseren werk.

Toetsing

In het algemeen geldt dat:

 • er bij nieuwe beeldende kunst in de openbare ruimte naar wordt gestreefd om steeds andere kunstenaars een kans te geven;
 • er sprake moet zijn van een Fair Pay- code voor kunstenaars;
 • er opnieuw gekeken moet worden naar de bestaande kunstwerken in de openbare ruimte, om te kijken of ze (nog steeds) een bijdrage leveren aan het profiel van Noordwijk en de omgeving van het kunstwerk;
 • landschappelijke identiteit van Noordwijk wordt versterkt door de plaatsing van zorgvuldig op dit thema uitgekozen beeldende kunst in de openbare ruimte;
 • de nieuwe beeldende kunst in de openbare ruimte bijdraagt aan het profiel van Noordwijk, in principe tijdelijk (semi-permanent) van aard is en getuigt van een ruime opvatting van het begrip beeldende kunst.

Wat valt niet onder BKOR of wat wordt niet ondersteund?

 • Projecten die niet bestemd zijn voor de openbare ruimte.
 • Projecten buiten de gemeentelijke grenzen van Noordwijk.
 • Projecten zonder enige toetsing met de omgeving.
 • Reguliere activiteiten en structurele organisatiekosten van bemiddelaars en individuele kunstenaars en culturele organisaties.
 • Structurele loonkosten, onkostenvergoeding, reguliere werkzaamheden en kosten voor huisvesting en personeel.
 • Projecten en activiteiten die vallen binnen de reguliere activiteiten van structureel door de overheid en/of gemeente Noordwijk gesubsidieerde instellingen, tenzij inhoudelijk en financieel zeer uitzonderlijk en aantoonbaar niet met structurele subsidie te realiseren.
 • Fondsenwerving ten bate van derden.
 • Organisaties die de code Cultural Governance Code niet hanteren.
 • Projecten zonder een onmisbare verbinding met de gemeente Noordwijk.
 • Projecten die los staan van enige vorm van maatschappelijke verbinding en waarin geen duidelijk inzicht bestaat van het doel om een divers publiek te bereiken en te verbinden.
 • Transporten, opslag, onderhoud en toezicht.
 • Projecten die niet openbaar toegankelijk zijn.
 • Projecten (waaronder symposia) voor een overwegend gespecialiseerde doelgroep.
 • Andere kunstdisciplines zoals theater en muziek, tenzij er een verbinding is met beeldende kunst in de openbare ruimte.
 • Met betrekking tot projecten die deel uitmaken van stedenbouwkundige projecten of herinrichting, kan een bijdrage worden geleverd.