Cultuurraad

Eind januari 2023 is de Stichting Cultuurraad Noordwijk opgericht. De cultuurraad heeft tot doel om in gemeente Noordwijk en de daarbij behorende dorpen een samenhangend kunst- en cultuurbeleid te bevorderen en om dienst te doen als vertegenwoordiger van de aangesloten culturele organisaties. Ook is de cultuurraad een overlegplatform voor deze organisaties.

Eind januari 2023 is de Stichting Cultuurraad Noordwijk opgericht. De cultuurraad heeft tot doel om in gemeente Noordwijk en de daarbij behorende dorpen een samenhangend kunst- en cultuurbeleid te bevorderen en om dienst te doen als vertegenwoordiger van de aangesloten culturele organisaties. Ook is de cultuurraad een overlegplatform voor deze organisaties. Daar is behoefte aan. Zeker nu gemeente en de kunst- en cultuursector met elkaar inzetten op een sterk, modern en aansprekend kunst- en cultuurbeleid in de gemeente. De Cultuurraad Noordwijk neemt daarin een eigen positie. De raad voert in ieder geval met het college van burgemeester en wethouders tenminste tweemaal per jaar bestuurlijk overleg.

De Cultuurraad Noordwijk streeft er naar haar doelen te bereiken door:

  • het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het college, de gemeenteraad en aan derden over het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente;
  • het rapporteren aan het gemeentebestuur en aan derden over het kunst- en cultuurbeleid;
  • het onderhouden van contacten met andere adviesorganen, instellingen en organisaties op het terrein van kunst en cultuur;
  • het behartigen van de niet-commerciële belangen van de kunst- en cultuurverenigingen en eventuele andere cultuuraanbieders in de gemeente Noordwijk;
  • het bevorderen van de samenwerking en samenhang in het werkveld kunst en cultuur; waarbij de uitkomsten uit de netwerkbijeenkomsten kunst en cultuur meetellen.

Leden van de Cultuurraad Noordwijk

  • Vacant, voorzitter 
  • Liselotte van Diemen, secretaris 
  • Tim Verplancke, penningmeester
  • Wim Hollart, lid
  • Peter Olsthoorn, lid 

Wil je het convenant en/of de oprichtingsakte ontvangen? Neem dan per e-mail contact op met cultuurraad Noordwijk via info@cultuurraadnoordwijk.nl.