Met elkaar in gesprek

Onze inwoners en de samenleving staan centraal. Wij weten wat er leeft door goed te luisteren naar inwoners, maatschappelijke organisaties te luisteren en zichtbaar te zijn.

Twee mensen in gesprek op een bankje

Wat gaan we doen?

Participatie

We geven de wijkregisseur een goede en logische plaats binnen de website. We kunnen de wijkregisseur ook extra aandacht geven in de gemeentelijke nieuwsbrief en (op een van) de sociale mediakanalen en op het participatieplatform Samen Noordwijk.

We organiseren in het 1e kwartaal van 2024 een informatieavond voor de raadsleden over werkwijzen voor participatie.

We stellen een participatieverordening vast. Hierin staan de spelregels voor inwoners- en overheidsparticipatie die horen bij de Omgevingswet vastgelegd.

We geven het Noordwijks referendum, het Noordwijks Burgerberaad en alle andere werkvormen voor participatie een plaats in onze nota ‘Inwonersparticipatie’. Dit is een ‘levend document’. Nieuwe werkvormen nemen we hier ook in op. We stellen in 2024 een participatieverordening op die naar dit document verwijst.

Inwoners meer betrekken bij de raad

De gemeenteraad en het raadswerk maken we zichtbaarder. Door werkbezoeken aan wijken en maatschappelijke instellingen, meer communicatie over besluitvorming en de inspraakmogelijkheden voor inwoners, en door inwoners uit te nodigen als Gast van de raad.

De raad wil graag meer jongeren betrekken. Daarom doen we samen met de raad een pilot.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026 organiseren we weer meerdere cursussen over raadslid worden.

In 2025 organiseren we de Kinderraad in aangepaste opzet: lokale maatschappelijke organisaties dienen projecten in. We betrekken de inwoners door de raadsagenda te communiceren en we laten zien wat het college en de raad de resterende bestuursperiode voor de inwoners realiseert.

2022

  • De raad heeft de Nota inwonersparticipatie vastgesteld om eenheid in onze manier van participeren te krijgen.
  • Infographics en filmpjes maken steeds meer onderdeel uit van onze communicatiemiddelenmix.

2023

  • We hebben een integraal plan van aanpak opgesteld. We besteden hier onder meer aandacht aan de invoering van de Nota inwonersparticipatie en de verordening participatie Omgevingswet.
  • De nieuwe gemeentewebsite is opgeleverd.

Participatie en communicatie

  • We geven gefaseerd uitvoering aan het plan van aanpak op basis van de in 2023 vastgestelde brede visie op gemeentelijke communicatie. We brengen hierbij ook onze successen en mijlpalen onder de aandacht.
  • We monitoren met de newsroom het gebruik van de kanalen door onze inwoners en passen onze communicatie- middelenmix daarop aan.
  • We versterken onze identiteit door het verbeteren van onze zichtbaarheid en gebruiken hierbij een eenduidige huisstijl.
  • We zetten ons platform Samen Noordwijk in voor alle interactieve participatietrajecten.
  • We werken aan begrijpelijk gemeentelijk taalgebruik op basis van het landelijk project “Direct Duidelijke Taal’.