Gezonde en energieke leefomgeving

Het is fijn wonen in Noordwijk. Onze leefomgeving is schoon, gezond en groen. Voor een ‘Gezonde en energieke leefomgeving’ gaan we aan de slag met diverse plannen. Voor een leefbare en groene omgeving.

Twee huisjes met boompjes eromheen

Wat gaan we doen?

Natuur en groen

We voeren de bijgewerkte beheerplannen groen, wegen en civiele kunstwerken uit. Voor het beheerplan groen en amendement betekent dit dat we in 2024 325 bomen herplanten. Ook komen er de komende jaren 800 bomen bij. We vervangen in 2024 en 2025 82.000 m2 groenvakken op D-niveau en in 2026 35.000 m2 op C-niveau. We gebruiken hiervoor de beeldsystematiek. Het landelijk kennisinstituut CROW heeft deze niveaus vastgesteld in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. De hele beheerplanperiode is nodig om de achterstanden van de beplanting in de groenvakken in te lopen. En de gewenste kwaliteit te halen.

Woon- en leefomgeving

We zoeken steeds naar maatregelen om onze groene inrichting te verbeteren en ecologische verbindingen te versterken. Een leefbare, groenomgeving draagt bij aan het woonplezier van inwoners, voorkomt hittestress, draagt bij aan waterbeheer en versterkt de biodiversiteit in de woonomgeving. Een groene omgeving draagt ook bij aan klimaatadaptie.

We onderzoeken welke effecten de veranderende weersomstandigheden hebben voor het duurzaam onderhoud en beheer van groen. Als we nieuw groen planten zorgen we voor de juiste boom op de juiste plaats. We zorgen voor voldoende onderhoud en beheer direct na het planten. Groen speelt hierin een belangrijke rol. Deze klimaatkaart geeft duidelijk aan waar als eerste moeten vergroenen en de belangrijkste effecten van klimaatverandering op het gebied van neerslag, temperatuur en het aantal tropische dagen.

We stellen participatiebeleid vast voor het aanplanten van groen in wijken. We geven daar voor een deel al invulling aan met de participatie voor het 800 bomenplan en het Duinpark.

2022

 • We hebben integraal onder andere de volgende reconstructiewerken uitgevoerd: wijkrenovatie Zeeburg, Parallel Boulevard, Scheveningsestraat, voorbereiding Duinpark, Herenweg, rotonde Langelaan-Gooweg.
 • Op de Parallel Boulevard zijn we in fases bezig met een grote renovatie waarbij op diepte een nieuwe riolering en waterhuisvesting wordt gerealiseerd
 • We hebben de openbare verlichting verduurzaamd door volgens het beheerplan ‘openbare verlichting’, de nodige armaturen te voorzien van energiezuinige ledverlichting en lamp-units te vervangen door led-units. Dit hebben we gedaan op locaties zoals Zeeburg fase 1, Beeklaan en omliggende straten, Schippersvaartweg, Rietkant, De Boender en Kapelleboslaan.
 • Voor het regionale gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek hebben we aan de volgende projecten gewerkt:
  • Het project ‘landschapspark met speeleiland Middengebied’ is voorbereid en gereed voor de uitvoering.
  • De uitvoering van de ecologische zone Offem Zuid is voorbereid. In 2023 en 2024 gaan we dit aanleggen.
  • We hebben het project ‘Bloemrijke bermen 2019’ afgerond.
  • We hebben het beheerplan groen 2023-2027 opgesteld en aangeboden aan de raad

2023

 • We hebben de openbare verlichting verduurzaamd volgens het beheerplan “openbare verlichting’,  door armaturen te vervangen voor moderne energiezuinigere led-varianten.
 • De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is geactualiseerd.
 • We hebben het Integraal Waterketenplan Bollenstreek vastgesteld.

Natuur en groen

 • We geven uitvoering aan onze geactualiseerde beheerplannen groen, wegen en civiele kunstwerken.

Woon- en leefomgeving

 • We schouwen onze openbare ruimte, onder meer met inbreng van (mindervalide) inwoners. Op basis hiervan verbeteren we de kwaliteit van onze openbare ruimte.
 • We maken onze speelplekken toegankelijk voor minder valide inwoners op basis van het beheerplan ‘Speelruimte’.
 • We maken openbare toiletten nog beter vindbaar door optimalisatie van het gebruik van de HogeNood-app en, indien mogelijk, het gebruik van voordeurstickers.
 • We faciliteren waar mogelijk de verbinding van onze duinen en landgoederen door middel van ecologische zones.
 • We reageren snel op (Fixi)meldingen en signalen uit de openbare ruimte. We zetten onze medewerkers uit de buitendienst hierbij in.

Afval en grondstoffen